Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2017

Економіка

О. В. Манжура

д. е. н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

О. Manzhura

Doctor of Economics, Associate Professor of Economics and Applied Economics, Poltava University of Economics and Trade", Poltava

FOREIGN EXPERIENCE OF STRUCTURAL-INVESTMENT ECONOMY: PROSPECTS FOR UKRAINE

В. В. Бонарев

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Bonarev

PhD (Econ.), аssistant of the department of accounting, audit and economic analysis, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

THE THEORETICAL BASIS FOR MANAGEMENT OF TRANSACTION COSTS EFFECTIVE ENTERPRISE COMPANY

Ю. О. Гармашова

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

J. Garmashova

candidate of economic sciences, Classic private university, Zaporizhzhia

THE CURRENT STATE OF THE BANKING SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

О. С. Богма

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Е. Bogma

Candidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

FEATURES OF EVALUATION OF HAVING A SPECIAL PURPOSE PROGRAMS OF COUNTERACTION TO THREATS TO BUDGETARY SAFETY OF UKRAINE

О. В. Баженова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Ю. М. Черниш

економіст Департаменту монетарної політики та економічного аналізу, Національний банк України, м. Київ

ЗОВНІШНЯ ДЕРЖАВНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: РИЗИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Bazhenova

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Y. Chernysh

economist of the Monetary Policy and Economic Analysis Department, National Bank of Ukraine, Kyiv

EXTERNAL PUBLIC DEBT: RISKS FOR UKRAINE'S ECONOMY

Ye. Bohuslavskiy

Phd of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Political Economy Department, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics

M. Bobro

a student, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics

FEASIBILITY OF ENTERPRISE CONCENTRIC DIVERSIFICATION UNDER THE ECONOMIC CRISIS CONDITIONS

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

М. К. Бобро

студентка, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСУ КОНЦЕНТРИЧНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Н. В. Смирнова

к. е. н., викладач, Криворізький коледж національного авіаційного університету

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

N. Smirnova

Ph.D, teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University

TECHNOLOGY TRANSFER AS A MEANS OF FORMING A NATIONAL MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

А. О. Наторіна

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

БАЗИС ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО РИТЕЙЛУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ

A. Natorina

PhD (Economics), Senior Lecturer, The Department of Marketing and Management, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky

THE BASIS FOR TRADITIONAL RETAIL INTENSIFICATION IN TERMS OF DIGITALIZATION

В. І. Охота

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

V. Okhota

PhD, Associate Professor, Ternopil national economic university

WAYS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

К. Boiarynova

PhD. (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

COMPLEX APPROACH TO DETERMINATION OF MANAGEABILITY OF ECONOMIC FUNCTIONING IN INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES

М. М. Кохан

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Kohan

Postgraduate of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASSESMENT OF MARKETING POTENTIAL OF PHARMACEUTICAL COMPANY

К. Ю. Поляк

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

K. Polyak

Researcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

STATISTICAL ANALYSIS OF EMERGENCIES AND THEIR CONSEQUENCES FOR ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE AND THE WORLD

М. В. Сіцінська

д. держ. упр., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Хмельницький університет управління та права

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ОБМЕЖЕНЬ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinska

Doctor of sciences in public administration, Professor of public management and administration Khmelnitsky University of management and law

ANALYSIS OF CHARACTERISTICS AND CONSTRAINTS IN THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC CIVILIAN CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

В. О. Пабат

д. с-г. н., професор, заступник директора навчально-наукового іституту післядипломної освіти, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКОНОМІЧНІ ЦІЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Pabat

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Deputy Director of the Research Institute of Postgraduate Education, Professor of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECONOMIC OBJECTIVES AND FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN MODERN UKRAINE

В. В. Коврегін

перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

V. Covregin

First Vice-Rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

SYSTEM OF ECONOMIC SAFETY OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AS BASIS OF FORMING AND IMPLEMENTATION OF THE CORRESPONDING STATE REGULATION MECHANISMS

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

IMPROVEMENT OF MECHANISM OF THE STATE SUPPORT OF THE CULTURAL SPHERE IN UKRAINE

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА РІВНЯМИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

A. Gladchenko

postdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

MODERN CONCEPTS OF STATE COUNTERCYCLICAL POLICIES IN CONTEXT OF LEVEL OF ECONOMIC SYSTEMS

О. В. Делія

к. і. н., доцент, докторант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ "СЕРЕДОВИЩЕ" В ТЕОРЕТИЧНИХ БУДОВАХ СОЦІАЛ-ПРОГРЕСИСТІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

О. Delija

PhD, docent, Doctoral candidate, Head of state policy and social development, National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine

THE CONCEPT OF "ENVIRONMENT" IN THE THEORETICAL CONSTRUCTS OF SOCIAL- PROGRESSIVES AND REPRESENTATIVES OF CIVILIZED APPROACH

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ НАПОВНЕННЯ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration, Ph.D. candidate of V.I. Vernadsky Taurida National University, Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FOREIGN POLICY ACTIVITY OF UKRAINE AND ITS LEGAL CONTENT

Р. Ю. Гришко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

R. Hryshko

Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

LEGISLATIVE COMPONENT OF TERRITORIAL POLICY OF DECENTRALIZATION OF GOVERNMENT IN UKRAINE

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, Full Professor, Kyiv

STATE PLANNING AND FORECASTING OF FUNCTIONING OF MILITARY INDUSTRIAL COMPLEXІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент