EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2017

Економіка

О. В. Манжура

д. е. н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

О. Manzhura

Doctor of Economics, Associate Professor of Economics and Applied Economics, Poltava University of Economics and Trade", Poltava

FOREIGN EXPERIENCE OF STRUCTURAL-INVESTMENT ECONOMY: PROSPECTS FOR UKRAINE

В. В. Бонарев

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Bonarev

PhD (Econ.), аssistant of the department of accounting, audit and economic analysis, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

THE THEORETICAL BASIS FOR MANAGEMENT OF TRANSACTION COSTS EFFECTIVE ENTERPRISE COMPANY

Ю. О. Гармашова

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

J. Garmashova

candidate of economic sciences, Classic private university, Zaporizhzhia

THE CURRENT STATE OF THE BANKING SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

О. С. Богма

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Е. Bogma

Candidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

FEATURES OF EVALUATION OF HAVING A SPECIAL PURPOSE PROGRAMS OF COUNTERACTION TO THREATS TO BUDGETARY SAFETY OF UKRAINE

О. В. Баженова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Ю. М. Черниш

економіст Департаменту монетарної політики та економічного аналізу, Національний банк України, м. Київ

ЗОВНІШНЯ ДЕРЖАВНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: РИЗИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Bazhenova

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Y. Chernysh

economist of the Monetary Policy and Economic Analysis Department, National Bank of Ukraine, Kyiv

EXTERNAL PUBLIC DEBT: RISKS FOR UKRAINE'S ECONOMY

Ye. Bohuslavskiy

Phd of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Political Economy Department, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics

M. Bobro

a student, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics

FEASIBILITY OF ENTERPRISE CONCENTRIC DIVERSIFICATION UNDER THE ECONOMIC CRISIS CONDITIONS

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

М. К. Бобро

студентка, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСУ КОНЦЕНТРИЧНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Н. В. Смирнова

к. е. н., викладач, Криворізький коледж національного авіаційного університету

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

N. Smirnova

Ph.D, teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University

TECHNOLOGY TRANSFER AS A MEANS OF FORMING A NATIONAL MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

А. О. Наторіна

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

БАЗИС ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО РИТЕЙЛУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ

A. Natorina

PhD (Economics), Senior Lecturer, The Department of Marketing and Management, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky

THE BASIS FOR TRADITIONAL RETAIL INTENSIFICATION IN TERMS OF DIGITALIZATION

В. І. Охота

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

V. Okhota

PhD, Associate Professor, Ternopil national economic university

WAYS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

К. Boiarynova

PhD. (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

COMPLEX APPROACH TO DETERMINATION OF MANAGEABILITY OF ECONOMIC FUNCTIONING IN INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES

М. М. Кохан

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Kohan

Postgraduate of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASSESMENT OF MARKETING POTENTIAL OF PHARMACEUTICAL COMPANY

К. Ю. Поляк

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

K. Polyak

Researcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

STATISTICAL ANALYSIS OF EMERGENCIES AND THEIR CONSEQUENCES FOR ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE AND THE WORLD

М. В. Сіцінська

д. держ. упр., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Хмельницький університет управління та права

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ОБМЕЖЕНЬ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinska

Doctor of sciences in public administration, Professor of public management and administration Khmelnitsky University of management and law

ANALYSIS OF CHARACTERISTICS AND CONSTRAINTS IN THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC CIVILIAN CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

В. О. Пабат

д. с-г. н., професор, заступник директора навчально-наукового іституту післядипломної освіти, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКОНОМІЧНІ ЦІЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Pabat

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Deputy Director of the Research Institute of Postgraduate Education, Professor of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECONOMIC OBJECTIVES AND FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN MODERN UKRAINE

В. В. Коврегін

перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

V. Covregin

First Vice-Rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

SYSTEM OF ECONOMIC SAFETY OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AS BASIS OF FORMING AND IMPLEMENTATION OF THE CORRESPONDING STATE REGULATION MECHANISMS

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

IMPROVEMENT OF MECHANISM OF THE STATE SUPPORT OF THE CULTURAL SPHERE IN UKRAINE

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА РІВНЯМИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

A. Gladchenko

postdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

MODERN CONCEPTS OF STATE COUNTERCYCLICAL POLICIES IN CONTEXT OF LEVEL OF ECONOMIC SYSTEMS

О. В. Делія

к. і. н., доцент, докторант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ "СЕРЕДОВИЩЕ" В ТЕОРЕТИЧНИХ БУДОВАХ СОЦІАЛ-ПРОГРЕСИСТІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

О. Delija

PhD, docent, Doctoral candidate, Head of state policy and social development, National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine

THE CONCEPT OF "ENVIRONMENT" IN THE THEORETICAL CONSTRUCTS OF SOCIAL- PROGRESSIVES AND REPRESENTATIVES OF CIVILIZED APPROACH

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ НАПОВНЕННЯ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration, Ph.D. candidate of V.I. Vernadsky Taurida National University, Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FOREIGN POLICY ACTIVITY OF UKRAINE AND ITS LEGAL CONTENT

Р. Ю. Гришко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

R. Hryshko

Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

LEGISLATIVE COMPONENT OF TERRITORIAL POLICY OF DECENTRALIZATION OF GOVERNMENT IN UKRAINE

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, Full Professor, Kyiv

STATE PLANNING AND FORECASTING OF FUNCTIONING OF MILITARY INDUSTRIAL COMPLEXІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили