Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2018

Завантажити журнал №5, 2018

Економіка

Л. С. Селіверстова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

APPROACHES TO THE FORMATION OF A PORTFOLIO OF FINANCIAL INVESTMENTS

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

І. П. Адаменко

к. е. н., с. н. с. Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

I. Adamenko

Candidate of Economics, Senior Research coworker of Research Financial Institute, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE ECONOMY OF UKRAINE

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольсьий державний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (ВИПАДОК НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ)

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING ECONOMIC FORCE AND ECONOMIC INTERESTS OF A STATE AS DETERMINANTS OF ITS ECONOMIC POLICY (THE CASE OF NEOPROTECTIONISM)

В. В. Корнілова

к. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Н. В. Корнілова

к. г. н., доцент, викладач, Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРУЇЗНОГО РИНКУ СВІТУ

V. Kornilova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, International University of Finance, Kyiv

N. Kornilova

Candidate of Geographical Sciences, PhD, Lecturer of Kyiv Professional College with intensive military and physical training, Kyiv

THE MAIN TRENDS OF WORLD CRUISE MARKET DEVELOPMENT

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВПЛИВ НА ЙОГО РОЗВИТОК

N. Patyka

PhD (Econ.), Docent, DSc candidate at National Research Centre "Institute of Agricultural Economics"

FOREIGN INVESTMENT IN THE UKRAINE'S AGRICULTURE: CURRENT STATE AND IMPACT ON ITS DEVELOPMENT

А. С. Шолойко

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РИНОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА

A. Sholoiko

PhD in economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk-Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE LIFE INSURANCE MARKET IN UKRAINE AND ITS INFRASTRUCTURE

Л. Л. Турова

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку в аудиту, Національний авіаційний університет

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

L. Turova

Senior lecturer, department of finance, accounting and auditing National Aviation University

О. Kostiunik

Candidate of economic sciences, associate professor, department of finance, accounting and auditing National Aviation University

PROBLEMS OF MANAGEMENT ACCOUNTING ORGANIZATION IN THE UKRAINIAN ENTERPRISES

А. П. Шот

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка

О. О. Ващук

магістр кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ

A. Shot

PhD in Economics, Associate Professor department of accounting and auditing, Ivan Franko National University of Lviv, the faculty of the Financial management and business

O. Vashchuk

Student of department of accounting and auditing, Ivan Franko National University of Lviv, the faculty of the Financial management and business

ANALYTICAL REVIEW OF LEGISLATION CHANGES IN THE IN THE FIELD PAY LABOR

К. С. Панченко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

К. Panchenko

Graduate student, Kyiv National Economic University named after V. Hetman, Kyiv

MARKET RISK MANAGEMENT AND ESTIMATION OF COMMERCIAL BANK

Державне управління

О. М. Непомнящий

д. н. з держ. упр., доцент, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

С. М. Шостак

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ У БУДІВНИЦТВІ

O. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

S. Shostak

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ESSENCE AND CONTENT OF THE MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY THE INVESTMENT POLICY IN CONSTRUCTION

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

E. Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF INVESTMENT-BUILDING COMPLEX OF THE REGION

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

SUSTAINABLE LIVESTOCK DEVELOPMENT AS AN INTEGRAL PART OF THE AGRARIAN SECTOR

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ МАСШТАБІВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

SCIENTIFIC AND METHODICAL PRINCIPLES OF DETECTION AND ESTIMATION OF SCALES OF SHADOW ECONOMIC ACTIVITY

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЄВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF DIRECT MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY SOCIAL-ECONOMIC PROCESSES OF REGIONAL LEVEL

А. М. Валюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльност, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

A. Valyukh

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, NUWMNRU, Rivne

ADAPTATION OF LEGISLATION OF THE STATE STRATEGY FORMATION OF DEVELOPMENT OF NATURAL CAPITAL OF UKRAINE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN UNION

В. В. Нонік

проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

СУЧАСНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ТА ДІАГНОСТИЧНИЙ РАКУРС

V. Nonik

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues, Zhytomyr State Technological University

MODERN ANTI-CORRUPTION MECHANISMS: MORAL ETHICAL AND DIAGNOSTIC ASPECT

Л. М. Грень

к. пед. н., доцент, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

L. Gren

Candidate of pedagogic sciences, Associate professor, NTU "KhPI", Kharkiv

STATE MANAGEMENT OF VOCATIONAL TRAINING: ANALYSIS OF SCIENTIFIC LITERATURE THEMATIC DIRECTION

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

ВІДТІК ІНТЕЛЕКТУ ЗА КОРДОН — ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

INTELLIGENCE FOR THE BORDER — INFLUENCE ON ECONOMIC SECURITY

В. В. Федорчак

к. держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

V. Fedorchak

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF THE STANDARD AND LEGAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF EMERGENCY RISKS IN UKRAINE

С. М. Приліпко

к. е. н., доцент, докторант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

S. Prylipko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral Candidate of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ROLE OF SERVICE COOPERATIVES IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF UKRAINE

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПОДАЛЬШОЇ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF THE FURTHER DEMOCRACY OF SOCIETY

З. М. Бурик

к. н. з держ. упр., старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ТА ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Z. Buryk

Candidate of Sciences in Public Administration, senior lecturer Department of Regional Management and Local Self-Government The Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine

THE PROBLEMS AND POTENTIAL OF STATE REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

О. П. Халимоник

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

O. Khalimonik

graduate student, The National Academy of Public Administration of Ukraine

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

О. О. Олефір

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

O. Olefir

Postgraduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

PRIORITY DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF EXECUTIVE SERVICE OF UKRAINE

К. О. Семьоркіна

аспірант кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ВИРОБЛЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

K. Semorkina

PhD student of the Department of Social Development and Social-Power Relations, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MECHANISMS OF THE PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент