Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5

Завантажити журнал №5, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.5

Ф. О. Журавка

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин,Сумський державний університет, м. Суми, Україна

О. С. Журавка

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Н. О. Небаба

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

F. Zhuravka

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of International Economic RelationsSumy State University, Sumy, Ukraine

O. Zhuravka

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy, Ukraine

N. Nebaba

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economic CyberneticsOles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

PROBLEM ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC MARKET IN INSURANCE OF LIFE IN GLOBALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.9

Ю. С. Гринчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Yu. Grynchuk

Doctor of Economic Sciences, associate professor, Head of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

N. Коval

Ph. D. In Economic studies, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

REGULATORY AND LEGAL PROVISIONS OF ESTABLISHMENT AND IMPLEMENTATION OF THE STATE REGIONAL POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.16

Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

L. Mishchenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor Department of of state, local and corporate finance, University of customs business and finance

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of customs business and finance

THE SYSTEM OF SOCIAL PARTNERSHIP AT THE LOCAL LEVEL AS A DIRECTION OF DEVELOPMENT OF THE SOCIO-CULTURAL SPHERE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.21

О. О. Кизенко

к. е. н., доцент, докторант кафедри стратегії бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАРКЕРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Kyzenko

PhD, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

SYSTEMATIZATION OF BUSINESS PERFORMANCE MARKERS IN THE ENTERPRISE STRATEGIC CONTROLLING SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.25

Т. М. Гнатьєва

к. е. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

А. І. Лівінський

к. с.-г. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

T. Hnatieva

PhD in Economics, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

A. Livinskii

PhD in Agriculture, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

METHODOLOGICAL PROVIDER OF MANUFACTURING POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCTION ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії

Н. С. Чакалова

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії

Т. С. Середенко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОЮ ТА НА РАХУНКАХ У БАНКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. Melikhova

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, of the Zaporozhye State Engineering Academy

N. Chakalova

Assistant of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit of the Zaporozhye State Engineering Academy

T. Seredenko

Master student of the department of accounting, analysis, taxation and audit of the Zaporozhye State Academy of Engineering

IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF AUDIT OF OPERATIONS WITH CASH AND CASH WITHIN THE BANK FOR IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF BUSINESS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.42

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

старший викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

Т. С. Федоренко

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ПАТ ПВП "КРИВБАСВИБУХПРОМ"

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Т. Fedorenko

Group of studing the theory of taxation-17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

AN ESTIMATION OF THE FINANCIAL STATE AND DEVELOPMENT OF PROGRAM OF AUDIT OF SUPPLIES ARE ON AN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.51

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

А. В. Косяк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

А. Kosyak

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR AUDITING THE COST OF SOLD PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.58

Л. П. Сідина

асистент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ

L. Sidyna

Assistant of the hotel-restaurant and tourist business department, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF HOTEL-RESTAURANT INDUSTRIAL UKRAINE: THE THEORY, PRACTICE, INNOVATION OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.63

М. В. Городко

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF THE LOGISTICS SYSTEM OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.68

І. Р. Будько

здобувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ У УКРАЇНІ

I. Budko

aspirant of Dnіpro state agrarian and economic university

INSTITUTIONAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION SECTOR IN UKRAINE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.74

О. П. Ігнатенко

д. держ. упр., к. е. н., доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, старший експерт проекту "Партнерство для розвитку міст"

ЗАСТОСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

O. Ignatenko

DSc (public administration), PhD (economic),Associate Professor of Department of economic policy and governance, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Senior Expert of Project "Partnership for Local Economic Development and Democratic Governance"

USING OF INVESTMENT INSTRUMENTS AT LOCAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.80

О. В. Голтвенко

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

С. Ф. Марова

д. держ. упр., професор, ректор, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

O. Goltvenko

Postgraduate Student, Donetsk State University of Management, Mariupol

S. Marova

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Rector, Donetsk State University of Management, Mariupol

WAYS OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PRIMARY TERRITORIES AS SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.85

С. З. Мошенський

С. З. Мошенський, д. е. н., професор, Житомирський державний технологічний університет

В. В. Нонік

к. ю. н., проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

І. Г. Сергієнко

магістр, Житомирський державний технологічний університет

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СИСТЕМІ ПОБУДОВИ ІНСТИТУТУ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Moshenskyi

Doctor of economics, profesor, Zhytomyr State Technological University

V. Nonik

PhD in Law, Vice-Rector scientific pedagogical work, legal and social nutrition, Zhytomyr State Technological University

І. Serhіienko

Zhytomyr State Technological University

THE NATIONAL AGENCY FOR THE POWER SUPPLY OF THE CORRUPTION AS A KEY ORGANTS OF THE POWER SUPPLY IN THE SYSTEM OF THE SUBJECT OF THE INSTITUTE OF GOOD HEALTH

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.91

С. А. Чукут

д. держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Т. М. Ціпцюра

студентка 5 курсу факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПРАКТИКИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

S. Chukut

Professor, Acting Head, Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"

T. Tsipsiura

student of faculty sociology and law, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"

THE BEST OF THE EUROPEAN AND UKRAINIAN PRACTICE OF PROVIDING ELECTRONIC SERVICES TO VULNERABLE POPULATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.98

І. Я. Зима

к. мед. н., Головний лікар комунального закладу"Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ КОРПОРАЦІЙ ТА ЗАХОДИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

SOCIAL PROGRAMS OF CORPORATIONS AND ACTIVITIES IN THE FIELD OF HEALTH CARE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.104

О. О. Акімов

к. н. держ. упр., доцент, заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

РОБАСТНІСТЬ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СИСТЕМОГЕНЕЗНИЙ КОНТЕКСТ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

THE ROBUSTNESS OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF PUBLIC EMPLOYEES: SYSTEMOGENESCIAL CONTEXT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.110

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри фінансів і природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СУБ'ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

L. Akimova

Ph.D. in Economics, Assosiate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Assosiate Professor of Finance and Economics of Nature Management Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

STATE MANAGEMENT AS A SUBJECT OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: SITUATION AND CONTENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.116

О. П. Борис

к. техн. н., заступник начальника, Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМ ДИСЛОКАЦІЇ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В УКРАЇНІ

O. Boris

candidate of technical sciences, Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

STATE REGULATION OF NORMAL DISSOLUTION OF FIRE-RELATED SUBSIDIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.122

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

В. О. Тищенко

к. н. з держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

А. В. Пруський

к. техн. н., доцент, начальник кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

С. А. Єременко

к. техн. н., доцент, заступник начальника (з навчальної та методичної роботи), Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНИМИ ТА ТЕХНОГЕНИМИ РИЗИКАМИ

I. Vasyliev

PhD in Juridical Sciences, Professor at the Department of Fire Prevention and Life Safety of the Civilian Population at the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Fire Prevention and Life Safety of the Civilian Population at the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

A. Pruskyi

PhD in Engineering Sciences, Associate Professor, Chair of the Department of Fire Prevention and Life Safety of the Civilian Population at the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

S. Yeremenko

PhD in Engineering Sciences, Associate Professor, Deputy Head (on teaching and guiding) at the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

MANAGEMENT OF FIRE AND DISASTER RISK FACTORS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.127

А. П. Кріпак

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом,Національна академія державного управління при Президентові України

ПАРТИСИПАТИВНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СПРОМОЖНОСТІ

A. Kripak

сandidate for a scientific degree, Department of regional management, local self-government and city management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PARTYPIPATIVE MODEL OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORIAL GROMADA AS AN INSTRUMENT FOR PROVIDING ITS CAPACITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.134

Д. В. Балашов

аспірант кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ БРЕНДУ МІСТА В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

D. Balashov

graduate student, Department of Theory and Practice of Management, Faculty of Sociology and Law, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

PREREQUISITES OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE CITY BRAND IN UKRAINE: STATE-ADMINISTRATIVE ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.138

О. В. Кравченко

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Kravchenko

postgraduate student, Donetsk state university of management, Mariupol

FORMATION OF INFORMATION FLOWS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.143

Т. А. Ломакіна

аспірант кафедри публічне управління та адміністрування, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ДЕРЖАВНА КОМУНІКАЦІЯ"

T. Lomakina

post-graduate student of the specialty "Public management and administration", Donetsk State University of Management, Mariupol

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE TERM "GOVERNMENT COMMUNICATION"

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.152

М. І. Балан

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

M. Balan

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

STATE-MANAGEMENT PRINCIPLES OF PROVISION SOCIAL AND POLITICAL STABILITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент