Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5

Завантажити журнал №5, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.5

О. В. Царенко

д. е. н., професор, Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг, Аудиторська палата України

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕНОСТІ ОБ'ЄКТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЬ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

O. Tsarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chairman of the Audit Quality Control Committee, Audit Chamber of Ukraine

FEATURES OF DEFINITION OF THE OBJECT OF LOCALIZATION OF EFFORTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE QUALITY CONTROL SYSTEM OF AUDIT SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.11

Н. В. Кармазіна

д. е. н., доцент, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ

N. Karmazina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Tavriya national university V.I. Vernadsky

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF PUBLIC AUDIT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.17

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of management the landed resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

DETERMINANTS OF BALANCED ECOTOURISM IN EUROPEAN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.24

І. М. Сисоєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

О. Б. Погріщук

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

О. І. Гриник

викладач кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ОБЛІКУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В АУДИТІ

I. Sysoieva

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of West Ukrainian National University

O. Pohrishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of West Ukrainian National University

О. Hrynyk

Lecturer, Department of Economics, Accounting and Taxation Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of West Ukrainian National University

SOCIAL COMPONENT OF ACCOUNTING AND ITS USE IN AUDIT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.33

Ю. М. Заволока

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

М. В. Сідненко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

А. В. Івко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Zavoloka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

M. Sidnenko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

A. Ivko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

INFLATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE WORLD ECONOMY INTEGRATION TRENDS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.40

С. А. Жваненко

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів,Бердянський державний педагогічний університет

Л. В. Ледовська

магістрант кафедри економіки, підприємництва та фінансів,Бердянський державний педагогічний університет

АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

S. Zhvanenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Finance, Berdyansk State Pedagogical University

L. Ledovska

Master's student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Finance, Berdyansk State Pedagogical University

ANALYSIS AND BUDGET FORMATION ZAPORIZHZYA REGION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.46

С. Ф. Таран

головний спеціаліст відділу розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури, Головне управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН України

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ

S. Taran

chief specialist of the development department research and innovation infrastructure of the chief management for the implementation of policies in the field of science and innovation directorate of science and innovation of the Ministry of Education and Science of Ukraine

FACTORS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP OF THE REGION

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.52

В. О. Шведун

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та підприємництва, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Л. М. Грень

д. держ. упр., доцент, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І. А. Зязюна, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

V. Shvedun

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Business, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv

L. Hren

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Psychology of Social Systems Management, National Technical University "Kharkiv polytechnic Institute", Kharkiv

THE STRATEGIC MODEL OF ENSURING OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.56

М. П. Денисенко

д. е. н, професор, професор кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. В. Бреус

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Services, National University of Technologies and Design, Kyiv

S. Breus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, National University of Technologies and Design, Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE REGIONALLY ADMINISTRATION AND POSSIBILITIES OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.61

Р. І. Сторожев

к. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МEТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМEНТРAРІЙ РОЗВИТКУ ЛІДEРСТВA

R. Storozhev

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Parliamentary and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

METHODOLOGICAL TOOLS OF LEADERSHIP DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.67

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

І. В. Іжутова

начальник кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА (ДЖЕРЕЛ) ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ОБОРОНИ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

I. Izhutova

Chief of the Department of Training Section of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

CHARACTERISTICS OF TERMS AND DEFINITIONS OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN DEFENCE: LINGUISTIC ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.72

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор, ТОВ"Еталонтехсервіс" м. Харків, Україна

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОМУ ВИМІРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences, Director of "Etalontechservice" LLC, Kharkiv, Ukraine

ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVING IN THE REGIONAL-INDUSTRIAL DIMENSION OF MODERN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.80

А. В. Клименко

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

З. В. Гбур

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

A. Klymenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

INFORMATION SUPPORT OF PUBLIC AUTHORITIES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.88

Р. П. Кіращук

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. І. Пархоменко-Куцевіл

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Скоровороди

СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ТА РОЛЬ І МІСЦЕ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

R. Kirashchuk

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

O. Parkhomenko-Kutsevil

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration and Administration, Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after G. Skorovoroda

LEADERSHIP STYLES AND THE ROLE AND PLACE OF THE MANAGER IN THE MANAGEMENT OF THE HEALTHCARE INSTITUTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.95

Р. В. Бондаренко

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національноий університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

R. Bondarenko

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

INFORMATION SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.102

І. В. Салата

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. В. Горачук

д. мед. н., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, учений секретар, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

I. Salata

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

V. Horachuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of Health Management and public administration, Academic Secretary, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

TRAINING FOR THE HEALTHCARE SYSTEM: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.110

О. В. Набхан

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Р. О. Моiсеєнко

д. мед. н., професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

О. Nabhan

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

R. Moiseenko

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector for Clinical Work, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF HEALTHCARE AS A COMPONENT OF SOCIAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.117

А. А. Оганян

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Н. О. Савичук

д. мед. н., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ, СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА СНД: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

A. Ohanian

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

N. Savychuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector for Science, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

LEGAL MANAGEMENT OF HEALTHCARE REFORM IN CENTRAL EASTERN EUROPE AND CIS COUNTRIES: COMPARATIVE ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.124

М. І. Острик

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. К. Толстанов

д. мед. н., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, проректор з науково-педагогічної роботи Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

M. Ostrik

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

A. Tolstanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Vice-Rector for Education, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

FINANCIAL ASPECTS OF THE STATE POLICY OF REFORMING THE PENSION SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.132

М. О. Артеменко

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

С. П. Кошова

старший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

M. Artemenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

S. Koshova

Senior Lecturer of the Department of Healthcare Management and Public Administration Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF STATE REGULATION OF THE SPACE INDUSTRY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент