Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5-6, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6

Завантажити журнал №5-6, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.5

Т. В. Письменна

к. е. н., доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування, Тернопільський національний економічний університет

В. В. Письменний

д. е. н., доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет

РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ: ОЦІНКА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

T. Pysmenna,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial Management and Insurance, Ternopil National Economic University

V. Pysmennyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance named after S. I. Yurii, Ternopil National Economic University

DEVELOPMENT OF NON-STATE PENSION FUNDS IN UKRAINE: ASSESSMENT OF CURRENT TRENDS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.11

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. В. Грибова

к. е. н., доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. Zbarsky

Doctor of Economic Science, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Gribova

PhD in Economics, Associate Professor, Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

CURRENT DIRECTIONS OF FUNCTIONING OF TOURISM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.17

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL FOR STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.21

Н. В. Тілікіна

к. е. н., заступник директора з наукової роботи, Державна установа "Державний інститут сімейної та молодіжної політики", м. Київ

М. О. Кримова

к. е. н., старший науковий співробітник, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, м. Київ

НАВИЧКИ XXI СТОЛІТТЯ ЯК УМОВА ВИХОДУ МОЛОДІ НА РИНОК ПРАЦІ

N. Tylikina

PhD in Economics, deputy director of scientific work, State Institution "State Institute of Family and youth policy", Kiev

M. Krymova

PhD in Economics, Senior Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Study of Ukraine of the National Academy of Science of Ukrain, Kiev

SKILLS XXI CENTURY, AS A CONDITION FOR THE RELEASE OF YOUNG PEOPLE INTO THE LABOR MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.29

O. Kazak

PhD in Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

T. Obelets

PhD in Economics, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

NEW INDUSTRIAL POLICY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: DEVELOPMENT'S EXPERIENCE AND CONCLUSIONS FOR UKRAINE

О. О. Казак

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

Т. В. Обелець

к. е. н., старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НОВА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ДОСВІД РОЗВИТКУ ТА ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.38

С. С. Турлакова

к. э. н., доцент, старший научный сотрудник, Институт экономики промышленности НАН Украины

ВЛИЯНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ АГЕНТОВ НА РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СТАДНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

S. Turlakova

PhD in Economics, assistant professor, Senior Researcher, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine

THE INFLUENCE OF AGENT COMPETENCE ON THE REFLEXIVE PROCESSES OF MANIFESTATION OF HERD BEHAVIOR AT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.47

О. В. Батрак

асистент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ОДЯГУ: ПРОБЛЕМИ МАКРО- І МІКРОРІВНЯ

О. Batrak

Assistant of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

DIAGNOSTICS OF FINANCIAL EFFICIENCY OF CLOTHING PRODUCTION ENTERPRISES: UNITY OF MACRO AND MICRO LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.54

І. А. Білоцька

старший викладач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

I. Bilotska

Senior lecturer Department of Corporate Finance and Controlling,SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

CORPORATE SECTOR TRANSPARENCY AS A PREREQUISITE OF BUSINESS PERFORMANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.59

Н. Л. Зікій

аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Київський національний торговельно-економічний університет

ПЕРЕДУМОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Zikiy

postgraduate student of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Trade and Economics

GROUNDS FOR THE RESTRUCTURING OF TOURISM ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.66

О. О. Туманов

здобувач кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський Національний університет імені В. Н. Каразіна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В УКРАЇНІ

O. Tumanov

applicant at the Department of Statistics, Accounting and Auditing, V. N. Karazіn Kharkiv National University

MODELING OF A SYSTEM OF STATISTICAL INDICATORS FOR SOCIAL MEDIA RESEARCH IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.72

С. Г. Ханін

викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ ЗА РАХУНОК АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ

S. Hanin

Lecturer in the Department of Management and AdministrationInternational Scientific and Technical University named after Academician Yuriy Bugai

THEORIES OF MODERNIZATION OF THE PRODUCTIVE FORCES OF THE REGIONS BY ACTIVATING THE INVOLVEMENT OF EXOGENOUS FACTORS

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.76

В. В. Сиченко

д. держ. упр., професор,ректор, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" ДОР

А. М. Пугач

д. держ. упр., професор,завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. В. Мареніченко

к. держ. упр.,доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. М. Хитько

к. держ. упр.,доцент кафедри публічного управління та права,КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" ДОР

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

V. Sychenko

Doctor of Sciences in Public Administration, professor,Head of Communal Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education" DOR

A. Pugach

Doctor of Sciences in Public Administration, professor,Head of the Department of Management, public management and administration,Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Marenichenko

PhD in Public Administration,assistant professor of the Department of Management, public management and administration,Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Khytko

PhD in Public Administration,assistant professor of the Department of Public management and law of Communal Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education" DOR

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.81

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

СИСТЕМОГЕНЕЗ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПСИХОГЕННОМУ ВИМІРІ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

SYSTEMOGENESIS OF PERSONAL COMPETENCES IN PSYCHOGENIC MEASUREMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.89

О. В. Медведчук

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ

О. Medvedchuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

REFORMING THE CONSTRUCTION INDUSTRY: PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING LEGISLATIVE INNOVATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.96

І. В. Шкурат

к. держ. упр., доцент кафедри політології, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, докторант, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ "ДЕМОКРАТІЯ" В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

I. Shkurat

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of Political Science of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named by Gregory Skovoroda, Doctoral Student of the Ukrainian state employment service, Kyiv

GENESIS OF THE CONCEPT OF "DEMOCRACY" IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.101

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ "УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ"

I. Antypenko

PhD in Law, doctoral candidate of the Public Policy and Political Analysis Chair, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUALIZATION OF THE CATEGORY "POLITICAL RISK GOVERNANCE"

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.109

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ КіндерКлінік, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, Director, mc KinderKlinik, Kiev

IMPLEMENTATION OF COMPULSORY MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.115

І. Й. Малий

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. В. Фоя

аспірант кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ (ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

I. Malyi

Doctor of Economic Sciences, Professor Head of National Economy and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetma, Kyiv

O. Foia

postgraduate student at the Head of National Economy and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetma, Kyiv

STRATEGY OF MANAGEMENT NATIONAL DEBT (INVESTMENT ASPECT)

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.123

Н. Л. Новікова

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет

К. В. Притула

аспірант І курсу спеціальності "Публічне управління та адміністрування", Київський національний торговельно-економічний університет

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

N. Novikova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Public Administration, Kyiv National University of Trade and Economics

K. Prytula

postgraduate student of the first year of the specialty "Public Administration" of Kyiv National University of Trade and Economics

SOCIAL NETWORKS AS A TOOL FOR PUBLIC AUTHORITIES FOR ESTABLISHING PUBLIC RELATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.128

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Я. Карковська

к. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ВПЛИВ ПРЕСТИЖНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА КАДРОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРИ

N. Podolchak

Doctor of Economic Sciences, Professors, Lviv Polytechnic National University

V. Karkovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

THE INFLUENCE OF PRESTIGIOUS GOVERNMENT SERVICE ON STATE SECURITY STAFF

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.135

А. П. Дикий

к. е. н., доцент, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

В. В. Ковальчук

к. е. н., Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

О. Д. Крикун

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

С. М. Петрик

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОПЕРАЦІЙ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТУ КОНЦЕСІЇ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

A. Dykyi

PhD in Economics, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

V. Kovalchuk

PhD in Economics, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

O. Krykun

postgraduate student,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

S. Petryk

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

INFORMATION MODEL OF OPERATIONS ON MODERNIZATION OF THE CONCESSION OBJECT AS A FORM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP REALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.141

В. А. Колесник

старший викладач кафедри публічного адміністрування, ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ПРЕДМЕТ РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

V. Kolesnyk

Senior Lecturer, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management (IAPM)

DISCRETIONAL AUTHORITIES OF GOVERNMENT AUTHORITIES AS A SUBJECT TO PUBLIC LEGAL DISPUTES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.147

В. С. Мурашко

старший викладач кафедри публічного адміністрування, аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ ЄС

V. Murashko

Senior Lecturer of the Department of Public Administration, postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kiev

PECULIARITIES OF INSTITUTIONALIZATION OF THE PROCESSES OF FORMATION OF NATIONAL SECURITY MECHANISMS IN THE LEADING EU COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.153

М. Р. Височанський

головний оперуповноважений, Департамент стратегічних розслідувань, Національна поліція України, м. Київ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

M. Vysochanskiy

chief operating officer, Department of Strategic Investigation of the National Police of Ukraine, Kiev

SEPARATEASPECTS OF THE POWER DECENTRALIZATION PROCESS IN UKRAINE WITHIN THE STATE REGULATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.158

Я. О. Бень

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ТЕМПОРАЛЬНА ДИСКРЕТНІСТЬ

Ya. Ben

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

EURO-ATLANTIC INTEGRATION OF UKRAINE: TEMPORAL DISCRETION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.163

Л. І. Обуховська

медичний директор комунального підприємства,"Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

L. Obukhovska

Medical director of the Municipal Enterprise, "Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

THEORETICAL PREREQUISITES OF STATE REGULATION OF THE COMMUNAL PROPERTY INSTITUTE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.170

В. О. Паутов

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

РОЛЬ ОРГАНІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Pautov

postgraduate student of Public Administration and administration of the Ukrainian state employment service training institute, Kyiv

THE ROLE OF ANTI-CORRUPTION BODIES IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.175

І. М. Петрів

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ ЯК ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ З ОСОБЛИВИМ СТАТУСОМ

I. Petriv

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine

TO THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF STATE GOVERNANCE OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE BODY AS A STATE BODY WITH SPECIAL STATUS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.182

В. В. Дима

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

V. Dyma

postgraduate student, Economic Policy and Governance Department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FINANCIAL INSTRUMENTS TO PROMOTE GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.188

Я. Ю. Швидкий

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНАМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Y. Shvydkyi

postgraduate student of Public Administration and administration of the Ukrainian state employment service training institute, Kyiv

INSTITUTIONAL PROVISION OF NATIONAL SECURITY BY ANTI-CORRUPTION BODIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент