Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2010

Економіка

Ю. М. Хвесик

к. е. н., Міністерство економіки України

ІНВЕСТИЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АПК З УРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

О. М. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В РЕГІОНІ

Н. І. Шевченко

здобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

С. В. Князь

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ ТРАНСФЕРНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Ходак

старший викладач кафедри менеджменту, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Г. М. Сербина

аспірант кафедри економічної теорії економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

В. Д. Боднарчук

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В. Є. Реутов

Кандидат економічних наук, доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

РОЗРОБКА МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ВИЗНАЧЕНОСТІ ШЛЯХУ РИНКОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ

Н. В. Бондарчук

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О. В. Бондаренко

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. Є. Кулик

асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УМОВ УПРАВЛІНСЬКОГО РОЗВИТКУ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЯХ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант НАДУ

СУЧАСНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, Заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ В КОНТЕКСТІ СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ

О. В. Проніна

здобувач, Академія муніципального управління

ПОСИЛЕННЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. М. Бабко

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

В. В. Кушмаєв

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК АГРАРНОЇ СФЕРИ

А. Г. Машурян

здобувач, Академія муніципального управління

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

О. А. Ковтун

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент