Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2011

Економіка

Г. І. Михайліченко

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

О. В. Калініченко

аспірант, Київський національний економічний університет

О. О. Казак

здобувач, Полтавський університет економіки і торгівлі

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АВТОДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ РЕСУРСІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

В. І. Куценко

д. е. н., проф

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

ІННОВАЦІЙНО-КЛАСТЕРНА ПАРАДИГМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

В. І. Тимцуник

д. наук з держ. управління, проф. кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

В. С. Ціпуринда

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЯТОРИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

І. В. Охріменко

д. е. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНАЛІЗ АГРАРНОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЬНИХ ПІДХОДІВ

І. І. Новаківський

к. е. н., доцент, НУ "Львівська політехніка"

Л. М. Прокопишин-Рашкевич

к. е. н., асистент, НУ "Львівська політехніка"

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТРУКТУРИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Балануца

к. е. н., доцент, Національний університет Державної податкової служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

М. Сейфоллахи

аспирант кафедры международной экономики, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ: ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Т. П. Моташко

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ

О. В. Бугров

к. е. н., директор B&B Project Management Solutions

О. О. Бугрова

к. е. н., заступник директора B&B Project Management Solutions

ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІКИ Р2М В ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЕКТАХ

С. М. Юрійчук

аспірант, ДонУЕП

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Є. П. Гнатенко

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ПОТРЕБУЄ УДОСКОНАЛЕННЯ

О. І. Васильєва

доктор наук з державного управління, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

В. В. Шпачук

к. держ. упр., доцент, Національна Академія статистики, обліку та аудиту

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

Л. В. Антонова

к. е. н., доцент, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ СИСТЕМИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ОСНОВІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Н. В. Васильєва

к. е. н., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ЯПОНСЬКА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК В РИНКОВИХ УМОВАХ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ ДО ЗНИЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БАР'ЄРІВ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Т. В. Запорожець

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

Т. В. Іванова

к. е. н., професор, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Л. С. Безугла

асистент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрного університету

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ю. М. Васюк

заступник начальника відділу контролю за суб'єктами господарювання, що здійснюють розрахунки в готівковій формі, управління податкового контролю юридичних осіб, ДПА в Київській області

ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

В. В. Мороз

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

РИНОК СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

О. С. Козловська

здобувач, Академії муніципального управління

ГЕНЕЗА ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент