Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2012

Економіка

В. Л. Осецький

д. е. н., професор кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. В. Катигробова

к. е. н., асистент кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Н. П. Мешко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

В. А. Попова

аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У МІЖНАРОДНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБМІНІ

М. С. Пашкевич

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Д. М. Куніна

студентка, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ КАТЕГОРІЙ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РУГЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

В. С. Славін

аспірант, Кам'янець-Подільський державний аграрно-технічний університет

ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА ПРОЕКТНОМУ РІВНІ

В. М. Кобець

к. е. н., доцент, заступник завідувача кафедри інформатики, доцент кафедри інформатики, Херсонський державний університет

АНАЛІЗ ПРЯМОГО І НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ НА ВАЛОВИЙ ВИПУСК І РИНОК ПРАЦІ В МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА

В. С. Домбровський

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м.Суми

А. В. Півень

провідний спеціаліст фінансового управління, Сумська міська рада

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

М. В. Грузд

к. е. н., Харківський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

А. М. Сундук

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

О. О. Кахович

к. держ. упр., доцент

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент

МОТИВИ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. О. Бетехтіна

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Європейський університет, м. Херсон

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВ У ОБОРОТНОМУ КАПІТАЛІ

Е. Ю. Росенко

старший викладач, Севастопольська філія Європейського університету

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРИМУ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

П. П. Перконос

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ АКЦІЙ В УПРАВЛІННІ АКТИВАМИ ІСІ

Б. В. Душин

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. Г. Кадирус

старший викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

А. В. Череп

д. е. н., професор, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. В. Кобушко

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В. Д. Гоцуляк

асистент кафедри фінансового аналізу та контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: ОБЛІКОВО-АУДИТОРСЬКИЙ АСПЕКТ

Габибуллаев Эльмир Ширин

диссертант, Азербайджанский государственный экономический университет

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

О. В. Бетехтін

аспірант, Херсонський національний технічний університет

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

А. О. Корнецький

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

О. Ю. Леось

здобувач, ст. викладач кафедри "Фінанси", ДонДУУ

Ю. О. Мартиненко

студентка, ДонДУУ

РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ З ОРІЄНТУВАННЯМ НА ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Н. В. Алтухова

аспірант, Європейський університет

ВИРОБНИЧІ КЛАСТЕРИ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. С. Якименко

аспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

М. В. Шкробот

аспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Бичков

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

МОДЕЛЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО АВТОМАТИЗАЦІЇ

О. Ф. Кришан

аспірант, Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

А. В. Зеркаль

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АЛГОРИТМ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

О. М. Крутій

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування та кадрової політики, ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. О. Струк

здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

А. В. Махнюк

начальник управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ У ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВАХ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

А. Б. Віленський

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЮ СФЕРОЮ)

М. М. Марінов

здобувач, Академія муніципального управління

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент