EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2012

Економіка

В. Л. Осецький

д. е. н., професор кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. В. Катигробова

к. е. н., асистент кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Н. П. Мешко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

В. А. Попова

аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У МІЖНАРОДНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБМІНІ

М. С. Пашкевич

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Д. М. Куніна

студентка, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ КАТЕГОРІЙ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РУГЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

В. С. Славін

аспірант, Кам'янець-Подільський державний аграрно-технічний університет

ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА ПРОЕКТНОМУ РІВНІ

В. М. Кобець

к. е. н., доцент, заступник завідувача кафедри інформатики, доцент кафедри інформатики, Херсонський державний університет

АНАЛІЗ ПРЯМОГО І НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ НА ВАЛОВИЙ ВИПУСК І РИНОК ПРАЦІ В МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА

В. С. Домбровський

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м.Суми

А. В. Півень

провідний спеціаліст фінансового управління, Сумська міська рада

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

М. В. Грузд

к. е. н., Харківський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

А. М. Сундук

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

О. О. Кахович

к. держ. упр., доцент

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент

МОТИВИ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. О. Бетехтіна

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Європейський університет, м. Херсон

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВ У ОБОРОТНОМУ КАПІТАЛІ

Е. Ю. Росенко

старший викладач, Севастопольська філія Європейського університету

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРИМУ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

П. П. Перконос

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ АКЦІЙ В УПРАВЛІННІ АКТИВАМИ ІСІ

Б. В. Душин

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. Г. Кадирус

старший викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

А. В. Череп

д. е. н., професор, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. В. Кобушко

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В. Д. Гоцуляк

асистент кафедри фінансового аналізу та контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: ОБЛІКОВО-АУДИТОРСЬКИЙ АСПЕКТ

Габибуллаев Эльмир Ширин

диссертант, Азербайджанский государственный экономический университет

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

О. В. Бетехтін

аспірант, Херсонський національний технічний університет

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

А. О. Корнецький

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

О. Ю. Леось

здобувач, ст. викладач кафедри "Фінанси", ДонДУУ

Ю. О. Мартиненко

студентка, ДонДУУ

РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ З ОРІЄНТУВАННЯМ НА ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Н. В. Алтухова

аспірант, Європейський університет

ВИРОБНИЧІ КЛАСТЕРИ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. С. Якименко

аспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

М. В. Шкробот

аспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Бичков

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

МОДЕЛЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО АВТОМАТИЗАЦІЇ

О. Ф. Кришан

аспірант, Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

А. В. Зеркаль

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АЛГОРИТМ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

О. М. Крутій

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування та кадрової політики, ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. О. Струк

здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

А. В. Махнюк

начальник управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ У ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВАХ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

А. Б. Віленський

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЮ СФЕРОЮ)

М. М. Марінов

здобувач, Академія муніципального управління

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили