EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2013

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Ю. Г. Пінчук

к. е. н., доцент

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

V. Fedorenko

Doctor of Economics, Professor

J. Pinchuk

PhD Associate Professor

STATE REGULATION OF INVESTMENT COMPANIES UKRAINE

О. В. Апарова

к. е. н., доцент кафедри управління підприємствами зв'язку, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

М. О. Власенко

викладач кафедри банківської справи, ДНУ ім. Олеся Гончара

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ КРАЇН СВІТУ

О. О. Самко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Чернігівський державний технологічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

O. O. Samko

candidate of economics, associate professor of department of economic theory and enterprise's economics, Chernihiv state technological university

ECONOMIC-ORGANIZING MECHANISM OF REALIZATION OF REGION TOURISM POTENTIAL

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ ДО ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

В. О. Капустян

д. ф.-м. н, проф., завідувач кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

І. С. Толкач

магістрант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

РАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Первиз Гафар оглы Рзаев

к. э. н. (д. ф. э.), заведующий кафедрой "Экономики и менеджмента", Учебный центр Министерства налогов Азербайджанской Республики

РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ

Галиб Азиз оглы Танрывердиев

доцент кафедры "Экономики и менеджмента", Учебный центр Министерства налогов Азербайджанской Республики

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Ghalib Aziz Tanriverdi

Art. Lecturer of "Economics and Management" Department in the Training Center Ministry of Taxes of Azerbaijan Republic

FOREIGN EXPERIENCE OF RECEIVABLES MANAGEMENT

П. О. Сидоренко

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

СУТНІСТЬ ТЕОРІЇ ФІНАНСОВОГО РЕЗОНАНСУ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ ФОНДОВИХ РИНКІВ

Pavlo Sydorenko

Institute of World Economy and International Relations The National Academy of Sciences of Ukraine

THE ESSENCE OF THE THEORY OF FINANCIAL RESONANCE AS AN ALTERNATIVE APPROACH TO ANALYSIS OF STOCK MARKETS

Д. С. Мельник

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ

D. S. Melnyk

postgraduate student of international finance at DVNZ "Vadim Hetman's Kyiv National Economic University"

USAGE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF CREDIT PORTFOLIO RISK MANAGEMENT IN UKRAINIAN BANKS

А. В. Колдовський

аспірант, асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КРАЇНАХ СНД

A. V. Koldovskyy

FEATURES OF CURRENCY REGULATION IN THE CIS

О. В. Меленцова

аспірант, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

БАЛАНС ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК ВЕКТОР ТРАНСФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОСТКРИЗІ

O. Melentsova

graduate student, Kharkiv National University. VN Karazin

THE BALANCE OF ECONOMIC INTERESTS, AS A VECTOR TRANSFORM INSTITUTIONS OF FOREIGN TRADE IN THE POST-CRISIS

О. В. Рогова

аспірант, Чернігівській державний технологічний університет

РОЗВИТОК ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

O. V. Rohova

graduate, Chernigov State Technological University, Chernigiv

DEVELOPMENT OF EUROREGIONAL COOPERATION ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

О. Ю. Подмарьов

аспірант, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ — ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ

O. Y. Podmaryov

postgraduate student of international Finances department of Ukrainian State University of Finances and International Trade. Kyiv

CURRENT STATE OF THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE — THE TAX ASPECT

О. С. Павленко

викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. В. Грищенко

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

I. V. Gryshchenko

post graduate student, Sumy State University, Sumy

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO THE OPTIMIZATION OF EXTERNAL TRADE IN THE REGIONAL ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SECURITY SYSTEM

А. А. Ліщук

здобувач ФММ, Національний технічний університет України "КПІ"

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

І. І. Максимова

аспірант кафедри "Економічна кібернетика" і управління проектами, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО-ЕФЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИДОБУТКУ ЗАБАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗНИХ РУД НА ВІТЧИЗНЯНИХ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. I. Maximova

Ph.D. student, department of Economic Cybernetics and Project Management, State Institution of Higher Education "Kryviy Rih National University" (Ukraine)

ECONOMICALLY — EFFECTIVE PARAMETERS OF UNCONDITIONED IRON ORE EXTRACTION AT THE DOMESTIC MINING ENTERPRISES

Н. Б. Пундяк

аспірант, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

ВАЛОРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

N. Pundyak

Graduate Student, State University "National Mining University", Dnipropetrovsk

VALORISATION PROCESSES OF INNOVATION DEVELOPMENT OF MINING COMPANIES AND SOURCES OF FUNDING

І. М. Чернявська

здобувач, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ ДВОПЛОЩИННОГО СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

I. M. Chernyavskaya

applicant, Alfred Nobel University Dnipropetrovs'k

IMPROVING CHANGE MANAGEMENT ON MACHINE-BUILDING ENTERPRISE BASED TWOAREAING SITUATIONAL ANALYSIS

А. Я. Рзаев

диссертант, Азербайджанский государственный экономический университет

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Л. С. Синельник

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ЯК ВНУТРІШНЄ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

І. Ю. Гусєва

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Irina Guseva

assistant of the economic of enterprises chair of the SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

PROVIDING STRATEGIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES THROUGH THE USE OF INTELLECTUAL RESOURCES

О. Є. Мезіна

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНКИ СТРАХУВАННЯ І ПЕРЕСТРАХУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ РИЗИКІВ: ЗВ'ЯЗОК І ВЗАЄМОДІЯ

O. Mezina

graduate student, SHEE 'Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

INTERNATIONAL AND DOMESTIC MARKETS OF INSURANCE AND REINSURANCE OF AVIATION RISKS: CONNECTION AND INTERACTION

Л. М. Крот

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИТРАТ У БЮДЖЕТІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА

L. M. Krot

c. e. s.,associate professor of department of finances and credit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

FORMING SOURCES AND BASIC DIRECTIONS OF CHARGES ARE IN THE BUDGET OF THE KREMENTCHUK POVIT ZEMSTVA

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

В. В. Лещенко

к. держ. упр, доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Y. Radysh

the Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Health Public Administration's Department, National Academy of Public Administration, office the President of Ukraine, Kyiv

V. Leshchenko

the Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor of the Health Public Administration's Department, National Academy of Public Administration, office the President of Ukraine, Kyiv

TECHNOLOGIES OF PUBLIC PARTICIPATION INTO THE HEALTH SPHERE REFORMING IN UKRAINE

С. О. Линник

кандидат наук з державного управління, директор, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ ВООЗ "ЗДОРОВ'Я-21" У ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

О. П. Євсюков

кандидат психологічних наук, Державна служба України з надзвичайних ситуацій

А. В. Терент'єва

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

М. Л. Долгий

кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

O. P. Evsyukov

A. V. Terentieva

M. L. Dolgyi

MODERN TENDENCIES OF PREPARATION OF ADMINISTRATIVE STAFF IN SPHERE OF CIVIL PROTECTION

В. Ю. Мишаковський

начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ У КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПУБЛІЧНА СФЕРА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

T. V. Fedoriv

THE PUBLIC SPHERE AS AN ENVIRONMENT OF FORMING THE REPUTATION OF PUBLIC AUTHORITIES

О. Г. Пухкал

доктор наук з державного управління, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. М. Кашпур

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ВИРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

O. G. Pukhkal

L. M. Kashpur

THE INTERACTION OF CIVIL SOCIETY AND GOVERNMENT OF UKRAINE IN THE PROCESS OF CREATION AND REALIZATION OF TAX POLICY

С. В. Циц

кандидат наук з державного управління, начальник юридичного відділу апарату, Хмельницька обласна державна адміністрація

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Є. О. Романенко

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академії державного управління при Президентові України

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДОВІРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Yevgeny Romanenko

PhD in Public Administration, Doctoral student policy and management of political processes National Academy of Public Administrationthe President of Ukraine

COMMUNICATION STRATEGIES CONFIDENCE AS A TOOL FOR INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND THE PUBLIC

М. М. Маргарян

доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой политического управления и анализа, Академия государственного управления Республики Армения, г. Ереван, Республика Армения

Р. Г. Эламирян

аспирант, Российско-Армянский (Славянский) университета, г. Ереван, Республика Армения

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Mariam Margaryan

Doctor, Professor in Political Science, Head of the Chair of Political Management and Political Analysis of the Public Administration Academy of the RA, Yerevan, Armenia

Ruben Elamiryan

PhD Student at Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan, Armenia

MODERNIZATION OF NATIONAL INTERESTS IN THE CONTEXT OF PROVIDING INFORMATION SECURITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

А. В. Антонов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. Я. Немирівська

старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В МІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ

O. Nemyrivska

Senior Lecturer, Department of Public Administration and Local Government, Academy of Municipal Administration, Kyiv

FEATURES INSTITUTIONALIZATION OF LOCAL ADMINISTRATIONS IN THE CITIES OF KIEV AND SEVASTOPOL

Г. Д. Волобуєва

здобувач, Академія муніципального управління

ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

О. Г. Якименко

здобувач, ДонДУУ

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Л. А. Маслова

здобувач кафедри національної безпеки, Національна академія державного управлiння при Президентові України

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ

L. A. Maslova

Postgraduate of Department national security of National Academy of Public Administration office of the President of Ukraine

COMPLEX MECHANISM OF STATE REGULATION IN THE SYSTEM OF ENSURING SPIRITUAL SECURITY

Д. М. Тевелєв

здобувач кафедри управління проектами, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили