Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2014

Завантажити журнал №6, 2014

Економіка

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

В. Я. Нусінов

д. е. н., проф. зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ПОЗИЦІЇ ЗМІНИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC

V. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, State higher educational institution "Kryvyi Rih National University"

EVALUATION OF THE INVESTMENT PROJECT IN TERMS OF CHANGES IN THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE

О. В. Царенко

д. е. н., професор, завідуючий кафедри бухгалтерського обліку, Академія муніципального управління

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Академія муніципального управління

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ

O. Tsarenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Accounting Academy of Municipal Management

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

DEVELOP MECHANISMS TO ATTRACT FINANCIAL INVESTMENT IN TOURISM THE REGION

Л. А. Козаченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна"

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНВЕСТУВАННЯ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

L. Kozachenko

Candidate of Economy, Associate Professor of Finance and Credit Department Mykolayiv Interregional Institute of Human Development University "Ukraine"

STRATEGIC GUIDELINES OF INVESTING IN UKRAINIAN WINE-MAKING SECTOR

Н. В. Шевченко

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

N. Shevchenko

PhD student, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

THE METHOD OF EVALUATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF UKRAINIAN BANKS BY USING FRACTAL ANALYSIS

Н. В. Сакір-Молочко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

АНАЛІЗ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

N. Sakir-Molochko

postgraduate student of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF THE LEVEL OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION

Ю. М. Гальчинська

к. е. н, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

J. Galchynska

Ph.D., Associate Professor, Department of marketing and international trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

RATIONALIZATION AND FORMATION OF THE MECHANISM OF MARKETING PRICE POLICY PRICING

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва" м. Київ

МІСЦЕ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the "Kyiv university of management and enterprise" Kyiv

PLACE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY

О. В. Чук

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В ОЛІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

O. Chuk

Ph. D. in Economic, Assistant Professor of Department of Accounting, SHEE " Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

EVALUATION OF THE USE OF INDUSTRIAL STOCKS IN OIL PRODUCTION AND FORMATION SYSTEM OF ANALYTICAL INDEXES

В. Я. Чевганова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

УЗАГАЛЬНЮЮЧА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИЗ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. Chevhanova

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuka

THE GENERALIZED CLASSIFICATION OF CRISES THAT THREATEN THE ENTERPRISE

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент кафедри світового господарства та економічної теорії, ДВНЗ"Ужгородський національний університет"

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

R. Madyar

Candidate of Economic sciences, Associate professor, Department of world economy and economic theory, SHEE "Uzhhorod national university"

THE REASONING OF THE UKRAINE'S ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY UNDER THE CONDITIONS OF DEEPENING INTEGRATION TENDENCIES

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ РЕЖИМІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. Аbаkumеnkо

Php, associate professor, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

CONCEPTUAL APPROACHES TO A CHOICE OF ANTIMONOPOLY REGULATION MODES OF THE COMPETITION IN THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ, ЯКИЙ НАДАЮТЬ АІС ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

S. Lobov

Ph.D., Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

ESTIMATION OF ECONOMIC EFFECT WHICH IS PROVIDED BY AIS OF PLANNING AND CONTROL IN REAL TIME

С. О. Хайлук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

МЕТОДИ ОЦІНКИ СТРУКТУРНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

S. Khayluk

Ph. D in economics, Associate Professor, Head of Department of Economic Cybernetics, Sevastopol Institute of Banking UB NBU

THE METHODS FOR ASSESSING THE STRUCTURAL EFFICIENCY OF THE BANKING SYSTEM

Н. В. Семенченко

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Л. А. Буркова

старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

L. Burkova

senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE "Kryvyi Rih National University"

ESTIMATION OF ECONOMIC RESULTS OF ACTIVITY OF ENTERPRISE TAKING INTO ACCOUNT THE STRUCTURE OF HIM THE FINANCIAL STATE

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, докторант, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД СТАНДАРТИЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Andrienko

Ph.D., associate professor, doctoral, PVNZ "University of Economics and Law" Krok ", Kyiv

NATIONAL EXPERIENCE OF SAFETY'S STANDARDIZATION IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

А. В. Максимова

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

В. В. Філіпенко

магістрант, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. Maxymova

candidate of economic sciences, assistant professor of the accounting and audit chair of Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National Universiry"

V. Filipenko

master of Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National Universiry"

METHODICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE ENTERPRISE'S RECEIVABLES ANALYSIS

В. В. Папп

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і фінансів, Мукачівський державний університет

В. А. Лендєл

магістр, Мукачівський державний університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

V. Papp

Doctor of Economics, professor of department of account and finances, Mukachevo State University

V. Lendel

Master, Mukachevo State University

FORMING OF STRATEGY OF IMPROVEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IS IN UKRAINE

Т. В. Савчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

О. Ю. Богославець

студентка групи ОА-10-1, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ, РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ВТРАТ ВІД НЕСТАЧ У ТОРГІВЛІ

T. Savchuk

Candidate of economic sciences, Associate Professor of accounting and audit department, Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk

O. Bohoslavets

Student group OA-10-1, Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas

FEATURES OF VALUATION, CALCULATION AND ACCOUNTING OF COMMODITY LOSSES BECAUSE OF LACK OF TRADE

К. Ю. Сіренко

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ

K. Syrenko

graduate student, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

INNOVATION DEVELOPMENT TRENDS OF LIGHT INDUSTRY CHERNIHIV REGION

Т. А. Довга

студентка IV курсу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

T. Dovga

student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

MODERN PROBLEMS OF DOCUMENTATION OF INVENTORY ON THE ENTERPRISE AND THE PERSPECTIVES OF THEIR SOLVING

В. В. Мельник

старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський торговельно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ (СДУМ)

V. Melnik

Senior teacher of department of economy and finances of enterprise, Kiev trade and economic university

IMPROVEMENT OF METHODS OF FINANCIAL SECURITY ASSESSMENT OF TRUST PROPERTY MANAGEMENT SUBJECTS

І. П. Тимченко

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

I. Tymchenko

Postgraduate, Department management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

CONDITION AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT COAL INDUSTRY

Ю. І. Мельнікова

здобувач наукового ступеня к. е. н., ст. викладач кафедри управління на транспорті, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

КЛАСТЕРНО-ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ

Y. Melnikova

Candidate for a degree of Ph.D. in Economics, senior lecturer of Transport Control Department, State HEI "National Mining University", Dnipropetrovsk

CLUSTER AND LOGISTIC APPROACH AS A FACTOR TO IMPROVE COMPETITIVENESS OF AIC ENTERPRISES IN DNIPROPETROVSK REGION

Гарибли Эмин Абил оглы

д. ф. э., Бакинский Государственный Университет

ГЕНЕЗИС ГЕОЭКОНОМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Garibli Emin Abil

Phd in economics, Baku State University

GENESIS GEOECONOMICS TRENDS AND DEVELOPMENT WORLDECONOMY

Вагабзаде Нигяр Миргасым кызы

диссертант, Институт экономики НАН Азербайджана

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ

Nigar Vahabzade Mirqasіm qіzі

Author of the Thesis of the Institute of Economics, ANAS

THE MANAGEMENT FUNCTIONS OF COMMERCIAL BANK

Г. І. Груба

д. держ. упр., доцент, Народний депутат України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

G. Gruba

PhD governance, associate professor, People's Deputy of Ukraine

PROVISION OF PUBLIC POLICY OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

THE STATE ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINIAN BIODIVERSITY РRESERVATION

Е. Я. Вайсман

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

E. Weisman

сompetitor, National University of Water Management and Nature

MECHANISMS TO ATTRACT INVESTMENTS TO THE REGIONAL ECONOMY THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

А. М. Пугач

к. т. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

СИСТЕМА НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ

A. Pugach

Ph.D., Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian University

SYSTEM OF SCIENTIFIC SUPPORT GOVERNMENT AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

О. Б. Дзюнь

начальник відділу стратегії розвитку ринків фінансових послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Dzyun

CONSUMER PROTECTION OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

А. І. Камінський

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

A. Kaminsky

сompetitor, National University of Water Management and Nature

INSTITUTIONAL SUPPORT FOR PUBLIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS IN MODERN CONDITIONS

О. Д. Фірсова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ "ЗДОРОВ'Я-2020"

O. Firsova

Postgraduate student, National Academy of Public Administration, Kyiv

CURRENT ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE HEALTH 2020 EUROPEAN STRATEGY

Д. А. Баранова

здобувач, Академія муніципального управління

ІНСТРУМЕНТИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

D. Baranova

сompetitor, Academy of Municipal Management

TOOLS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE

Л. О. Маланчук

асистент, Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИДОБУТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ

L. Malanchyk

Assistant, National University of Water Management and Natural Resources (Rivne)

HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS THE MAIN FACTORS OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF THE USE AND PRODUCTION OF MINERAL RESOURCES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент