Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2015

Завантажити журнал №6, 2015

Ю. М. Барський

д. е. н., професор, професор кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Yu Barskyi

Ph.D., Professor, Department of Applied Statistics and Labour Economics, Lutsk National Technical University, Lutsk

THE STATISTICAL ANALYSIS OF TRADE RELATIONS OF REGIONS OF UKRAINE

Економіка

Т. В. Майорова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

І. П. Петренко

старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

T. Mayorova

docent, candidate of economics, head of bank investment department, S-G(A)RU "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

I. Petrenko

senior lecturer of bank investment department, S-G(A)RU "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

PROBLEMS OF SAVINGS TRANSFORMATION INTO INVESTMENTS IN UKRAINIAN FINANCIAL MARKET

О. М. Тимощук

к. е. н., доцент, в. о. проректора з навчально-методичної роботи, ліцензійної і профорієнтаційної діяльності

К. О. Горошко

асистент кафедри "Маркетингу, транспортних технологій і логістики" Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

СИСТЕМА ОЦІНКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

O. Tumoshyk

Candidate of Economic Sciences, vice-rector, Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich Sahaydachniy

K. Goroshko

graduate, Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich Sahaydachniy

THE EVALUATION AND IMPLEMENTION SYSTEM FOR INVESTMENT POTENTIAL OF SHIPPING COMPANIES OF THE INLAND WATER TRANSPORT

О. В. Фарат

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

В. П. Залуцький

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Farat

Ph.D., associate professor, assistant professor of environmental policy and management of environmental activities, National University "Lviv Polytechnic"

V. Zalutskyy

Ph.D., Associate Professor of Business Economics and Investments, National University "Lviv Polytechnic"

EVALUATION METHODS OF INDUSTRIAL INNOVATION CLUSTERS

В. О. Стойка

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та комерційного і трудового права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

V. Stoyka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and business and labor law, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

INNOVATION AS A FACTOR IN ENSURING THE EFFECTIVE SOCIAL PRODUCTION

В. Д. Дюндін

к. е. н., в. о. доцента, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон

Д. А. Ломоносов

к. е. н., в. о. доцента, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон

РИНКОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

V. Dyundin

candidate of economic sciences, аssociate Professor Department of the Kherson branch of the National university of shipbuilding of the name of admiral Makarov

D. Lomonosov

candidate of economic sciences, аssociate Professor Department of the Kherson branch of the National university of shipbuilding of the name of admiral Makarov

THE MARKET MODEL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

О. В. Бріт

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ВИМОГИ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ ДО ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

О. Brit

candidate of economic Sciences, associate Professor of business economics, finance and financial security Uman State Pedagogical university named after Pavlo Tychyna, Uman

REQUIREMENTS OF THE MODERN LABOUR MARKET FOR SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION

В. В. Бабіченко

к. е. н., Заступник Голови Правління, начальник фінансово-економічного управління, ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук

ДОМІНАНТА КОРПОРАЦІЙ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ФІНАНСОВІ ЧИННИКИ

V. Babichenko

PhD, Deputy Chairman of the Board, Head of Finance and Economics Department PJSC "UKRTATNAFTA"

DOMINANT OF CORPORATIONS IN THE MODERN ECONOMY: FINANCIAL FACTORS

О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Nakonechna

PhD of Economics, assistant of professor of the Finance and Credit Department, International University of Finance

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ECONOMIC SUSTAINABILITY

Ю. М. Атаманчук

к. пед. н., доцент, директор, Уманська філія Київського інституту бізнесу і технологій

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПОКУПЦІВ

Y. Atamanchuk

Ph.D., Associate Professor, Director, Uman branch of the Kiev Institute of Business and Technology, Uman

FEATURES OF FORMATION OF COMPANY CREDIT POLICY IN RELATION TO CUSTOMERS

В. В. Баєв

к. е. н., професор кафедри організації туристичної діяльності, Міжрегіональна академія управління персоналом, м.Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ З МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. Baev

PhD in Economics, Professor of the Department of tourism, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

STRATEGIC DIRECTIONS OF FORMING OF THE SYSTEM OF TRAINING OF MEDICAL TOURISM IN UKRAINE

І. С. Земляков

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, ПВНЗ "Галицька академія", м. Івано-Франківськ

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Zemliakov

PhD, associate professor head of department of marketing institute "Galician academy", Ivano-Frankivsk

PREDICTION OF THE MARKETING OF INTERMEDIARY ENTERPRISES

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Д. А. Лагода

магісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

D. Lagoda

master,the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ANALYSIS OF SECURITIES JSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE"

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

О. І. Чічкань

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

В. О. Галаганов

студент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Efremova

candidate of economics, docent, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

O. Chichkan'

candidate of economics, docent, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

V. Galaganov

student, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL AND FORMATION OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА СФЕРУ КУЛЬТУРИ

V. Boyko

associate professor of the chair " Management of the National Academy of Culture and Arts"

METHODOLOGICAL ASPECTS OF INFLUENCE ON STATE REGULATION SPHERE OF CULTURE

І. І. Коцюба

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ, Україна

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ — ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У БАНКУ

І. Kotsiuba

Postgraduate Student of the Banking Management Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

LIQUIDITY MANAGEMENT — THE BASIS OF INTEGRATION ОF STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT IN A BANK

У. В. Пелех

асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО З'ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

U. Pelekh

Assistant of department of account and audit of the Ivan Franko National University of Lviv

EVOLUTION OF FINDING OUT OF ESSENCE AND REGULATION OF INTEREST RATES IN ECONOMIC SCIENCE

І. М. Вавдійчик

асистент кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНТРАКТНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ

I. Vavdiichyk

Assistant of the Department of Economics and Finances of an Enterprise, Kyiv National University of Trade and Economics

CONTRACT PRODUCTION AS INNOVATIVE SOURCE OF FORMING OF COMMODITY RESOURCES

В. М. Мустяца

викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Mustache

lecturer, Department of accounting and audit of the southern branch of the National University of life and environmental Sciences Of Ukraine "Crimean agrotechnological University"

THE FORMATION OF REGIONAL INNOVATION POLICY

І. М. Червяков

доцент, ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут"

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ФАКТОРИ, ЯКІ СТРИМУЮТЬ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

I. Chervyakov

Associate Professor of Private Higher Educational Institutions "Kherson Economics and Law Institute"

ECONOMIC DEVELOPMENT, ECONOMIC GROWTH AND THE FACTORS THAT HINDER UKRAINE'S ECONOMIC GROWTH

В. М. Ємельянов

д. держ. упр., доцент, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

V. Emelianov

doctor of sciences is from administration associate professor, director of the Institute of Public of the Peter Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

FORMATION OF EFFECTIVE INVESTMENT POLICY OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF REGIONS

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ ЇХ КРЕАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ

P. Volyanskiy

Doctor of sciences in public administration, docent, acting head

S. Poteryayko

PhD of military science, docent, leading researcher of science department Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

IMPROVING THE LEVEL OF TRAINING OF HEADS IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION BY DEVELOPING THEIR CREATIVE SKILLS

К. А. Бабенко

д. юр. н., професор кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

С. Ж. Лазаренко

д. юр. н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

SOME ISSUES A BOUT COMBATING CORRUPTION IN UKRAINE

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of President Ukraine

THE NEW MODEL OF DEVELOPMENT OF UKRAINE

С. В. Бєлай

к. військ. н., с. н. с., докторант, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

S. Belay

PhD in Military Science, Senior Researcher, doctoral candidate, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

THE MECHANISM OF STATE FORECASTING SOCIO-ECONOMIC CRISES

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ РЕГІОНІВ

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in Public Administration, Scientific in the Scientific and Research Laboratory of Management in the Sphere of Civil Protection of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION SECURITY OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM OF REGIONS

Л. П. Оленковська

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ МІСТА. АДАПТАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДО ПОТРЕБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

L. Olenkovska

Ph.D., associate professor, the Department of Public Administration and Local Self-Government Kherson National Technical University

SOME ASPECTS OF PREPARING THE MARKETING STRATEGY OF THE CITY. ADAPTATION OF MARKETING TOOLS TO THE NEEDS OF LOCAL GOVERNMENTS

І. А. Чухно

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

I. Chukhno

PhD in Public Administration, Associate Professor of department of Management and Administration, National University of Pharmacy, Kharkiv

THE MAIN DIRECTIONS OF THE PUBLIC АDMINISTRATION OF REGIONAL DEVELOPMENT BASED ON SUSTAINABILITY

А. О. Пелих

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ

A. Pelykh

postgraduate student of Globalistics, European integration and national security management department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MILITARY AND POLITICAL MODEL OF STATE AS A METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION AND FUNCTIONING OF NATIONAL SYSTEM OF MILITARY SECURITY MAINTENANCE

О. С. Зозуля

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

A. Zozulya

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security, of the National academy of state administration at President of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONAL SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SECURITY OF UKRAINE: CURRENT STATUS AND WAYS OF PERFECTION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент