EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2016

Завантажити журнал №6, 2016

Економіка

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЯВИ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ: РИЗИКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОТИРІЧ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

INTEGRATION MANIFESTATIONS OF NEO-DEPENDENCE: RISKS OF REGIONAL INTERDEPENDENCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION CONTROVERSIES

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СФЕРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UKRAINE: THE PECULIARITIES OF NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FIELD

О. М. Грабчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ В УПРАВЛІННІ СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ

O. Grabchuk

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Sc. Professor Chief of Department of Finance, Oles Gonchar Dnepropetrovsk national university, Dnipropetrovs'k

THEORETICAL LIMITATIONS IN MANAGEMENT BY INSURANCE BRIEF-CASE

Л. І. Кицкай

канд. техн. наук, завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін, Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський комерційний інститут", м. Тернопіль

САМОМАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПРАЦІВНИКА

L. Kytskay

Doctor of Technical Sciences, Ph.D., Chief of Department of General Economics, Private Higher Educational Institution "Ternopil Commercial Institute", Ternopil

SELFMARKETING AS A TOOL OF SUCCESSFUL EMPLOYMENT AND FORMING IMAGE OF EMPLOYEE

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

L. Martseniuk

Ph.D., Dep. «Economics and Management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk

THE METHODOLOGY OF RESEARCH IN SOLVING PROBLEMS OF TRAVEL COMPANIES THAT USE RAIL TRANSPORTATION

В. В. Томарева-Патлахова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

V. Tomareva-Patlahova

Ph.D., chief of marketing and international economy department, Classic private university, Zaporizhzhya

THE PRIORITIES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT REGULATION OF UKRAINE AND ITS REGIONS

Т. М. Берідзе

к. т. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОГО КОМПЛЕКСУ

T. Beridze

Ph.D., assistant professor of economic Cybernetics Krivorizkyi Faculty of Zaporizkyi National University, Krivoj Rog

PARTICULARLY MONITORING THE ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISES OF THE MINING COMPLEX

Н. В. Рибачук

асистент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

Лю Ліцзянь

здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет

Т. О. Журко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

N. Rybachuk

Assistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics Vinnytsia national technical university

Liu Lijian

Applicant for a scientific degree of Candidate of Economics, Department Managers training, Vinnytsia national technical university

T. Zhurko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance Vinnytsia national technical university

THE APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING ACTIVITY IN THE HISTORICAL CONTEXT

Я. Ю. Дем'ян

cт. викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Ya Demyan

senior lecturer of menedgment and economic process department, Mukachevo state university, Mykachevo

PROBLEMS AND RISKS OF FORMATION OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT IN AGRICULTURAL SECTOR

О. В. Магута

аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА В УКРАЇНІ

O. Maguta

postgraduate student, Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AND ECONOMIC DYNAMICS IN UKRAINE

С. О. Кириченко

ст. викладач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

S. Kyrychenko

sen. lec. Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE SUBSTANTIATION OF INDICATORS' DEFINITION FOR ASSESSING THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE REGIONS

Л. С. Гангал

асистент кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

L. Hanhal

аssistant of the department of accounting, audit and economic analysis, Bukovyna State University of Economics and Finance, Chernivtsi

CONCEPTUAL BASIS OF ACCOUNTING ENSURING OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES BASED ON ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

С. М. Дігтяренко

2 курс магістратури, спеціальність "Фінанси і кредит", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

S. Dihtyarenko

Master's degree, 2 year, "Finance and credit", Taras Shevchenko National University of Kyiv

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF REINSURANCE IN UKRAINE

В. В. Ткач

студентка кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

РЕАБІЛІТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ КРЕДИТІВ НА ПРИКЛАДІ ГРЕЦІЇ ТА ПОЛЬЩІ

V. Tkach

A student of International Economics Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

S. Sokotenyuk

Assistant of International Economics Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

REHABILITATION OF UKRAINIAN ECONOMY BY USING FOREIGN LOANS IN CASE OF GREECE AND POLAND

Г. Б. Марушевський

к. філос. н., старший викладач кафедри освіти дорослих, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ТРАНСПОРТНУ ПОЛІТИКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

G. Marushevskyi

PhD in Philosophy, Senior Lecturer, Department of Adult Education, Institute of Retraining and Advanced Training, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

ENVIRONMENTAL POLICY INTEGRATION IN TRANSPORT POLICY IN EU AND UKRAINE

О. Г. Мітал

к. е. н., старший науковий співробітник, Державна науково-дослідна установа "Академія фінансового управління", м. Київ

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПОВЕДІНКУ НАСЕЛЕННЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

О. Mital

Ph.D., Senior Researcher, State Educational and Scientific Establishment "Academy of Financial Management", Kyiv

IMPACT OF STATE ANTI-CRISIS POLICY ON THE INVESTMENT BEHAVIOR OF PEOPLE IN CRISIS

М. В. Банчук

к. політ. н., головний науковий співробітник лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров'я, ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України", м. Київ

О. М. Дзюба

д. мед. н., професор, заступник за наукової роботи директора ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", м. Київ

ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ І ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ, ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

M. Banchuk

PhD, chief researcher, SI "O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the National academy of medical sciences of Ukraine"

A. Dziuba

Medical Doctor, Professor, Science Direcor Ukrainian Institute of Strategic Research of Ministry of Health of Ukraine

HEALTH OF POPULATION AND RISK FACTORS, THAT ON HIM INFLUENCE, AS A MANAGEMENT OBJECT

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

АНАЛІЗ ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛІДЕРСТВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

ANALYSIS OF COVERAGE ISSUES OF LEADERSHIP IN THE RESEARCH OF LOCAL SCIENTISTS

І. М. Квеліашвілі

к. держ. упр., Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЇ ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МИТНОЇ СПРАВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

I. Kveliashvili

Candidate of Science in Public Administration, The National Academy of Public Management under the auspices of the President of Ukraine Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Management

STRATEGIES AS BASIC MECHANISM OF MANAGEMENT CHANGES DURING REALIZATION OF CUSTOM SERVICE: FOREIGN EXPERIENCE

О. В. Рашковська

аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку, НАДУ при Президентові України

СТАН КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

О. Rashkovskaya

postgraduate student, Department of public policy and social developvent, National Academy of Public Administration by the President of Ukraine, Кyiv

STATE OF COMMUNICATIVE INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND STATE AUTHORITIES IN UKRAINE

У. Ю. Безкоровайна

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ

Ju Bezkorovayna

graduate student of public administration and local government, Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SYSTEM OF GOVERNMENT IN UKRAINE NURSING

А. Д. Бородин

аспирант кафедры менеджмента и администрирования, Харьковская государственная академия культуры, г. Харьков

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ СФЕРОЮ

A. Borodin

postgraduate student of the Department of management and administration of the Kharkiv state Academy of culture, Kharkiv

PECULIARITIES OF ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF STATE MANAGEMENT OF THE SOCIO-CULTURAL SPHERE

Б. В. Дзюндзюк

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ З ГРОМАДЯНАМИ В УМОВАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

B. Dziundziuk

post-graduate student of Social and Humanitarian Policy Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Kharkiv

THE CITIZEN-AUTHORITY INTERACTION MECHANISM IN THE CONTEXT OF VIRTUALIZATION OF SOCIAL RELATIONS

К. С. Глущенко

аспірант кафедри Державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІМІДЖУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

K. Glushchenko

postgraduate in department of public management, National academy for public administration under the President of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINATIONAL APPARATUS OF THE GOVERMENTAL POLITICAL IMAGE IN SYSTEM OF CIVIL SOCETY COMMUNICATIONS

В. В. Лещенко

головний економіст Департаменту фінансового моніторингу, Національний банк України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ: СТРУКТУРА, МОДЕЛІ, ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ

V. Leshchenko

chief economist of the Department of financial monitoring, National Bank of Ukraine, Kiev

MODERN ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF BANKING SUPERVISION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили