EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2017

Економіка

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Sazonetz

Doctor of Economics, Professor, head Department of public administration, records management and information activities National University of water management and nature resources use, Rivne, Ukraine

CONCEPTUAL BASES OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT RECREATIONAL ACTIVITIES SANATORIUM ENTERPRISES

Т. А. Ткалич

д. э. н., профессор кафедры информационных технологий, Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИТ-ПРОЕКТОВ

T. Tkalich

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of information technology, Belarusian State Economic University, Minsk

FORECASTING THE RISKS OF INVESTMENT IT-PROJECTS

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

П. Т. Колісніченко

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Enterprise Economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

P. Kolisnichenko

PhD, Associate Professor, Uman State Pedagogical University

FOREIGN EXPERIENCE OF ECONOMIC SECURITY REGULATION

О. М. Мозговий

д. е. н., проф. кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

О. В. Субочев

к. е. н., доц. кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

О. М. Юркевич

к. е. н., доц. кафедри інвестиційної діяльності, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ОСНОВНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСІВ: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД

O. Mozgovy

Doctor of Economics, professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

O. Subochev

PhD candidate, associate professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

O. Yurkevich

PhD candidate, associate professor of the Investment Activity Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

THE BASIC MODELS OF ISLAMIC FINANCE: A CRITICAL REVIEW

У. З. Ватаманюк-Зелінська

д. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

Н. П. Дзюба

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ВИКОРИСТАННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ СИСТЕМІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

U. Watamanyuk-Zelinska

Ph.D. in Economics, associate professor, associate professor of State and local finances in Ivan Franko Lviv National University, Lviv

N. Dzyuba

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

USING RISK MANAGEMENT IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM

М. Р. Лучко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет

О. Т. Патряк

здобувач кафедри обліку у державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ: ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД

M. Luchko

Doctor of Economic Sciences, Professor, the Head of the Department of Accounting in the public sector of economy and the service sector, Ternopil National Economic University

О. Patryak

Applicant at the Department of Accounting in the public sector of economy and service sector, Ternopil National Economic University

THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL IN THE MANAGEMENT OF EQUITY RIGHTS: A HIERARCHICAL APPROACH

А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

К. В. Шафранова

к. е. н., доцент, директор інституту, Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Житомир

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics

K. Shafranova

Ph.D., Associate Professor, director Zhytomyr Institute for Economics and Humanities "Open International University of Human Development "Ukraine"

CHARACTERISTIC FEATURES OF CERTAIN TYPES OF INVESTMENT COMPANIES WOOD INDUSTRY IN UKRAINE

Н. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ЄДНІСТЬ ТА ПРОТИРІЧЧЯ

N. Savchenko

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Аgroecological University

FINANCIAL ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL: UNITY AND CONTRADICTIONS

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

THE STATE OF SCIENTIFIC RESEARCH ON POST-CONFLICT RECOVERY

І. Я. Ткачук

к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

I. Tkachuk

PhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

SOCIAL RESPONSIBILITY OF UKRAINIAN NGOS

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Б. Ю. Юхнов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

О. Л. Яшинов

к. е. н., доцент, завідувач кафедри суспільних наук, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, м. Харків

МІКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

B. Yukhnov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

O. Yashynov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Сhief of Department of Social Sciences, Kharkiv National Kotlyarevsky University of Arts, Kharkiv

THE MICROECONOMIC ASPECTS OF REFORMING SYSTEM OF TARIFF-SETTING IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES UKRAINE

О. М. Лобова

к. е. н., асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

А. Є. Анікєєнко

магістр 2 курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

O. Lobova

PhD (economic), Assistant of the insurance, banking and risk-management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

A. Anikyeyenko

Second year Master degree, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF MARKETING ACTIVITIES OF INSURANCE COMPANIES

І. Є. Януль

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Т. С. Касьянюк

студентка 2 курсу магістратури спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізованої програми "Управління ризиками та страхування", Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА

I. Yanul

PhD, associate professor , associate professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management Taras Shevchenko National University of Kyiv

T. Kasyanyuk

II year master's degree student, "Finance and credit", Taras Shevchenko National University of Kyiv

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN PROPERTY INSURANCE

Державне управління

М. В. Сіцінська

д. н. з держ. упр., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Хмельницький університет управління та права

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СПЕЦСЛУЖБАМИ

M. Sitsinska

Doctor of sciences in public administration, Professor of public management and administration Khmelnitsky University of management and law

FOREIGN EXPERIENCE OF ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF CIVIL CONTROL OVER THE SECURITY SERVICES

В. Р. Котковський

к. держ. упр., доцент кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

V. Kotkovsky

PhD in Public Administration, associate professor of Political Science and Philosophy Chair, Kharkiv Regional Institute for Public Administration of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv

INTERACTION OF LOCAL AND CENTRAL AUTHORITIES IN FORMATION AND REALIZATION OF PUBLIC POLICY: FOREIGN EXPERIENCE

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УМОВАХ ОСОБЛИВИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

N. Klimеnko

PhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

FEATURES OF GOVERNMENT CONTROL OF NON-GOVERNMENTAL INSTITUTIONS UNDER SPECIAL LEGAL REGIME

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

КОРПОРАТИВНІ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ В ДЕРЖАВІ

A. Gladchenko

postdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

CORPORATE MODEL SUPPORT ECONOMIC BALANCE IN THE NATION

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЇ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT THE MECHANISM OF MANAGEMENT BY THE EDUCATION SPHERE THROUGH THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL FUNCTION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT THE CULTURAL SECTOR

А. Є. Бакай

начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРАКТИКИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАТО: ЗАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

PRACTICES OF MEDICAL SUPPORT TO NATO: IN UKRAINE DOWNLOAD

Н. С. Криштоф

докторант, к. держ. упр., доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ — ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Kryshtof

PhD, Associate Professor of dep. management national Economy and economic policy National academy of public administration, the President of Ukraine, Kyiv

ENERGY EFFICIENCY AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF ENERGY SECURITY AND STRUCTURAL MODERNISATION OF THE UKRAINE ECONOMY

Н. Д. Шульга

к. техн. н., доцент, директор, Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College" National Transport University

THE METHODOLOGY OF RESEARCH OF STATE EDUCATION POLICY AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

О. А. Бєдова

аспірант кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS ЄС

O. Biedova

PhD student of the State Studies and Law Chair, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ESSENCE OF AN ORGANIZATIONAL SUPPORT OF UKRAINIAN LEGISLATION APPROXIMATION TO ACQUIS EU

М. В. Весельська

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ПРАКТИКИ

M. Veselska

PhD student of Education Management Chair, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

EVALUATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY CIVIL SERVANTS IN THE SPHERE EDUCATION: AN ANALYSIS OF FOREIGN PRACTICE

А. М. Холостова

аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ЧЕК-ЛИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ДОТРИМАННЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ШКІДНИКІВ

A. Kholostova

graduate student of department of public policy and social development of the National academy of public administration, the President of Ukraine, Kyiv

CHECK-LIST FOARMING FOR STATE CHECKS ON PEST CONTROL COMPLIANCE PROCEDURES ISSUES

Л. В. Брич

аспірант кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ВРАХУВАННЯ ІНСТИНКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВОГО КОМПОНЕНТУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Brych

PhD student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

INCORPORATION OF NSTINKTIV POTENTIAL PERSONALITY AS AN IMPORTANT COMPONENT OF STAFFING IN PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили