Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2018

Завантажити журнал №6, 2018

Економіка

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИЙ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ У ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ: НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФРАГМЕНТАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

INFORMATION AND DIGITAL NEO-PROTECTIONISM IN THE POLICY OF ECONOMIC PATRIOTISM: A NEW INSTRUMENT FOR FRAGMENTING THE DIGITAL ECONOMY

С. П. Ковальчук

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ФАКТОРНІ СИСТЕМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

S. Kovalchuk

PhD. In Economics, senior lecturer of the department of Accounting and Taxation Vinnitsa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

FACTORY SYSTEMS AS AN ELEMENT OF ANALYTICAL PROVISION OF FINANCIAL MANAGEMENT

І. І. Чуницька

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків, Університет ДФС України

ДЕТЕРМІНАНТИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ У КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ПОТРЕБ СУЧАСНОСТІ

I. Chunitskaia

PhD in economics, associated professor of financial market department, University of state fiscal service of Ukraine

DETERMINANTS OF METHODOLOGICAL PROVISION OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT STRATEGIC DIRECTIONS IN THE CONTEXT OF CURRENT NEEDS

О. М. Салайчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ГАРАНТУВАННЯ У СИСТЕМІ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ

O. Salaychuk

Postgraduate student of the finance department, Kyiv National Trade and Economics University

INVESTMENT INSTRUMENTS OF FINANCIAL MECHANISM FOR GUARANTEEING IN MOTOR INSURANCE SYSTEM

Д. О. Вітько

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ НА АГРАРНИХ РИНКАХ ЄС

D. Vitko

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

DETERMINANTS OF COMPANIES' COMPETITIVENESS AT THE AGRIPRODUCTS MARKETS OF EU

Державне управління

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, завідувач науково-дослідної частини, Хмельницький університет управління та права

Ю. С. Вичалківська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

A. Sitsinskyі

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, head of the research department Khmelnytskyi university of management and law

Yu. Vychalkivska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

SOME PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL OVER THE SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

РЕФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

E. Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

REFORMING INVESTMENT-BUILDING COMPLEX OF THE REGION

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УТВЕРДЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

ECONOMIC PRINCIPLES OF APPROVAL OF BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

КРИТЕРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

CRITERIA FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR

В. В. Федорчак

к. держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

АНАЛІЗ Й ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

V. Fedorchak

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF FEATURES OF FUNCTIONING OF THE ORGANIZATIONAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF EMERGENCY RISKS IN UKRAINE

З. В. Гбур

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

MEASURES ON ENHANCING ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Г. А. Нерсесян

к. філос. н., викладач кафедри теорії і практики управління факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського", м. Київ

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ МОЛОДІ — ЗАПОРУКА ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНІЙ АГРЕСІЇ

G. Nersesyan

Ph.D. in Philosophy, Teacher of the Department of Theory and Practice of Management of the Faculty of Sociology and Law of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute. I. Sikorsky", Kyiv

MEDIA LITERACY OF YOUNG PEOPLE IS THE KEY TO COUNTERACTING INFORMATION AGGRESSION

А. Б. Віленський

к. держ. упр., заступник генерального директора ТОВ "ІСІДА-IVF", м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

A. Vilenskyi

PhD, deputy of general director "ISIDA-IVF" LLC

CONTEMPORARY STATUS AND OUTLOOK TO PUBLIC REGULATION OF MEDICAL INSTITUTIONS ACCREDITATION IN UKRAINE

М. І. Сайкевич

к. е. н., доцент, аналітик ГО "Суспільне Око"

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

M. Saikevych

PhD in Economics, Associate Professor, Analyst PA "Public Eye"

L. Symonenko

PhD in Economics, Associate Professor

O. Zakharina

PhD in Economics, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

REGIONAL DEVELOPMENT POLICY AND ITS VALUATION ISSUES

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF PROCESSES OF COUNTERACTION TO THE DEVELOPMENT OF THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

І. В. Чаплай

к. держ. упр., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОГО ДІАЛОГА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

I. Chaplay

PhD in Public Administration, doctoral student of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

METHODICAL PROVISION OF SOCIAL-CIVIL DIALOGUE: INTERNATIONAL EXPERIENCE

З. В. Юринець

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. А. Петрух

аспірант кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Z. Yurynets

Sc.D. in Economics, Associate Professor, Professor of Management, Ivan Franko Lviv national university

О. Petruch

PhD Student, Ivan Franko Lviv national university

STATE REGULATION AND FINANCING OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITIES IN UKRAINE

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

С. В. Тищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

V. Yakobchuk

PhD, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

S. Tyshchenko

PhD, docent, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

N. Pugachova

Assistant Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

INNOVATIVE APPROACHES TO PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF SOCIETAL INTELLECTUALIZATION

Т. В. Вовк

викладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери, Донецький державний університет управління

О. О. Зима

магістр з адміністративної діяльності кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери, Донецький державний університет управління

ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ

T. Vovk

lecturer of the department management of production and non-production sphere Donetsk State University of Management

O. Zima

master in administrative activity department of management of production and non-manufacturing sphere Donetsk State University of Management

APPLICATION OF THE FINANCIAL MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF ECOLOGICAL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF A NEW EDUCATIONAL SUBVENTION

М. І. Баюк

магістр державного управління, директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

М. Bаyuk

Master of Public Administration, Director of the Khmelnytsky center of the in-carer training of thecivil servants, Khmelnytskyі University of Management and Law, Khmelnytskyі

IMPROVING THE PROCESS FOR FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF STATE SECURITY IN THE HUMANITARIAN SCIENCE OF UKRAINE

Ю. В. Збираник

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРИНЦИПИ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Y. Zbyranyk

Postgraduate student of department of Public Management and Public Service, NAPA, Kyiv

PRINCIPLES AND PECULIARITIES OF COMMUNICATION POLICY DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION

С. В. Якименко

аспірант, Дніпровський аграрно-економічний університет, м. Дніпро

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

S. Yakimenko

post-graduate student of Dnipro Agrarian-Economic University, Dnipro

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE BECOMING OF AN INNOVATIVE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент