Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6

Завантажити журнал №6, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.5

К. М. Горб

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

М. В. Корнєєв

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

ПОСЛІДОВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДІЙ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСІВ ТУРИЗМУ ДО ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ

К. Horb

Candidate of Geographic Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

M. Korneyev

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

PROCEDURE OF MARKETING ACTIONS AFFECTING ATTRACTION OF LOCAL LORE TOURISM RESOURCES TO TOURISM PRODUCTS OF MARKET SUBJECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.9

Л. В. Іванченкова

к. е. н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Одеська національна академія харчових технологій

ФІНАНСОВО-АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА Й РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Ivanchenkova

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor, department accounting and audit, Odessa national academy of food technologies

FINANCIAL AND ANALYTICAL TOOLS IN MANAGING PROCESSES OF PRODUCTION AND REALIZATION OF FOOD PRODUCTS PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.14

Н. М. Назукова

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

N. Nazukova

PhD, junior researcher, State finance department, Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine

INVESTMENT TAX INCENTIVES IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE-ORIENTED ECONOMIC GROWTH: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.22

С. А. Пустовгар

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. Pustovhar

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

SCENARIO APPROACH TO EVALUATION OF THE RISK OF ENTERPRISES INSOLVENCY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.28

Т. В. Вакар

к. е. н., старший викладач кафедри філософії та суспільних наук, Вінницький національний медичний університет

І. О. Мороз

к. е. н., доцент кафедри кібернетики та системного аналізу, Київський національний торгово-економічний університет

О. В. Лазарчук

к. е. н. доцент кафедри економіки промисловості та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

МОНІТОРИНГ СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ БРЕНДОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ

T. Vakar

Phd in Economics, Senior Lecturer at the department of Philosophy and Social Sciences, National Pirogov Memorial Medical University

I. Moroz

Phd in Economics, Associate Professor at the Departmentof Cybernetics and System Analisys, Kyiv National University Of Trade And Economics

O. Lazarchuk

Phd in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Industry and Production Management, Vinnytsia National Technical University

MONITORING THE STATUS OF RURAL AREAS OF UKRAINE WITH POSITIONS OF BRAND-FORMING FACTORS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.34

О. В. Довгаль

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії і суспільних наук, Миколаївський національний аграрний університет

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ДОМІНУЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Dovgal

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor, department of economic theory and social sciences, Nikolaev national agrarian university

FORECAST ON DOMINANT COMPONENTS OF RESOURCE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.42

Н. І. Моісєєва

к. ф. н., доцент, завідувач кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування" та соціально-гуманітарних дисциплін, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

СТАТИСТИЧНИЙ ОБЛІК РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ТА ЇЇ ІННОВАЦІЙНОСТІ: АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ

N. Moiceеva

C. Sci (Philosophical), assistantе professor, head of the department of the UNESCO "Philosophy of human communication" and social and humanitarian disciplines of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petr Vasilenko

STATISTICAL ACCOUNT OF DEVELOPMENT OF TRAVELING SPHERE AND ITS INNOVATION: ASPECTS OF IMPROVEMENT AND HARMONIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.47

S. Drobyazko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor Department of Finance and Accounting, Open University of Human Development "Ukraine", Kiiv, Ukraine

CONTROLLING THE ECONOMIC SECURITY OF INSURANCE ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INFORMATION SPACE

С. І. Дробязко

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та фінансів,Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.51

О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

O. Oleksiievets

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

DIVERSIFICATION OF THE ACTIVITIES OF THE STATE FORESTRY ENTERPRISES OF THE RIVNE REGION: FINANCIAL, INVESTMENT AND ENVIRONMENTAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.57

І. І. Давидова

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

I. Davydova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STATE FINANCIAL POLICY OF SOCIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.64

Д. Г. Хоружий

здобувач кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету

ЗАПОБІГАННЯ БАНКІВСЬКИМ КРИЗАМ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СОЮЗУ

D. Khoruzhji

graduate student, Department of Banking, Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

PREVENTION OF BANK CRISIS: EXPERIENCE OF THE EUROPEAN BANKING UNION

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.71

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, начальник відділу документообігу, Національний авіаційний університет

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Workflow, National Aviation University

MECHANISMS OF PUBLIC GOVERNANCE BY SOCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.77

Т. В. Іванова

д. дердж. упр, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУЮЧОЮ КООПЕРАЦІЄЮ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

T. Ivanova

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

PUBLIC ADMINISTRATION OF SERVICE CO-OPERATION OF AGRICULTURAL TERRITORIES: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.81

З. М. Бурик

д. дердж. упр, старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Z. Buryk

Doctor of Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Regional Administrationand local government of LRIDA NAPA under the President of Ukraine

STATE SUPPORT OF SERVICE COOPERATIVES OF RURAL AREAS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.87

І. Я. Зима

к. мед. н., головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНІ ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ"

I. Zyma

PhD in Medical scienc Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

ANALYSIS OF THE MODERN SYSTEM OF HEALTH CARE REFORM IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF UKRAINE "ON STATE FINANCIAL GUARANTEES OF PUBLIC HEALTH CARE"

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.92

О. П. Борис

к. техн. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

O. Boris

candidate of technical sciences,Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

ORGANIZATION OF MANAGEMENT IN EXCESSIVE SITUATIONS: PROBLEMS AND WAYS FOR THEIR SOLUTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.97

Т. І. Обуховська

к. н. держ. упр., начальник служби інформаційного забезпечення Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

T. Obuhovskaya

Candidate of Sciences in Public Administration, Head of the Information Support ServiceDepartment of Information and Analytical Support Security Service of Ukraine

EVOLUTION OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE ESTABLISHMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.104

О. В. Кравчук

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права та процессу, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИКИ У ПРОЦЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Kravchuk

PhD in Law Sciences, Associate Professor of Criminal Law and Process Department,Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsk

THE DIRECTIONS OF APPLICATION OF SPECIAL METHODS OF CRIMINALIST IN THE PROCESSES OF STATE SECURITY ENSURING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.108

А. І. Бондаренко

к. н. з держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗОВНІШНІМ ТА ВНУТРІШНІМ РИЗИКАМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

A. Bondarenko

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientificproductional Centre,National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE MECHANISM OF COUNTERACTION TO EXTERNAL AND INTERNAL RISKS OF STATE FINANCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.111

М. Г. Орел

к. н. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of Globalistics, European integration аnd the National security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

DETERMINATION THE MAIN COMPONENTS OF THE MODEL FOR PROVIDING POLITICAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.116

С. З. Мошенський

д. е. н., професор, Житомирський державний технологічний університет

В. В. Нонік

к. ю. н., проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

І. Г. Сергієнко

магістр, Житомирський державний технологічний університет

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Moshenskyi

Doctor of economics, profesor, Zhytomyr State Technological University

V. Nonik

PhD in Law, Vice-Rector scientific pedagogical work, legal and social nutrition, Zhytomyr State Technological University

І. Serhіienko

Master's Degree, Zhytomyr State Technological University

LEGAL MECHANISM FOR REGULATION OF PROFESSIONAL ETHICS IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.122

О. М. Галицький

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

Р. В. Гришова

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

O. Halytskyi

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise Odessa State Agrarian University, Odessa

R. Gryshova

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF SUPPORT OF PERSONS WITH DISABILITIES AND ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.128

О. А. Голяшкіна

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

O. Holiashkina

Ph.D Student of the Department of State and Law, National Academy for public Administration under the President of Ukraine

PECULIARITIES OF OVERCOMING THE CONFLICT OF INTERESTS IN PRESIDENT'S OF UKRAINE ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.132

М. Е. Кропівницька

заступник директора Департаменту організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади, начальник відділу, Міністерство соціальної політики України;аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ НА РІВНІ ПІЛОТНИХ ОБЛАСТЕЙ1 В УКРАЇНІ

М. Kropivnytska

Deputy Director of the Department of Organizational Work and Interaction with state authorities — the head of the department, Ministry of Social Policy of Ukraine;post-graduate student of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

EARLY INTERVENTION SERVICE IMPLEMENTATION AT THE LEVEL OF THE PILOT AREAS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.138

І. В. Хребтій

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

I. Khrebtiy

postgraduate student public administration and public service of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF DECENTRALIZATION AT LOCAL AND REGIONAL LEVELS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.143

М. І. Балан

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНІ УМОВИ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. Balan

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

PLANNING AND FORECASTING AS NECESSARY CONDITIONS SECURITY ACTIVITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент