Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6

Завантажити журнал №6, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.5

Р. В. Тульчинський

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Київ

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. В. Ружицький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Київ

СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

R. Tulchinskiy

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Public Administration,IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv

A. Ruzhytskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

STRATEGIES FOR COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.10

О. В. Круковська

к. е. н., доцент кафедри кафедра обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

В. В. Борковська

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу, Подільський державний аграрно-технічний університет

О. Б. Короленко

к. е. н., доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький Національний Університет

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ В АНАЛІЗІ, ТА АУДИТІ

О. Krukovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian and Economic University

V. Borkovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and E-Business Technologies, State Agrarian and Engineering University in Podilia

О. Korolenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Business Administratio, Kryvyi Rih National University

MANAGEMENT DECISIONS, MODELS AND METHODS IN ANALYSIS AND AUDIT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.17

M. Abbaszade

PhD in Economics, Doctoral candidate, Institute of Economics of ANAS, c. Baku, Azerbaijan Republic

THE MAIN FEATURES OF MODERN REGIONAL DEVELOPMENT POLICY

М. Аббасзаде

к. е. н., докторант, Інститут Eкономіки НАНА, м. Баку, Азербайджан

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.21

І. В. Чукіна

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Уманський національний університету садівництва

Г. О. Коваленко

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

В. О. Жмуденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Уманського національного університету садівництва

НАПРЯМИ І СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Chukina

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

H. Kovalenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

V. Zhmudenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkassy region

DIRECTIONS AND STRATEGIC PRIORITIES OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.27

М. М. Mурсалов

к. э. н., старший преподаватель кафедры "Регулирование экономики", Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC), г. Баку, Азербайджан

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

M. Mursalov

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economic Regulation, Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

TO THE QUESTION ABOUT SOME ASPECTS OF BANKING REGULATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.35

А. С. Стовпова

аспірант кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО РАХУНКУ 32 "ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ"

A. Stovpova

Postgraduate student of t the Department of Accounting and Taxation of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

IMPROVING ELECTRONIC MONEY ACCOUNTING BASED ON THE USE OF A NEW ACCOUNT 32 "ELECTRONIC MONEY"

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.42

Л. В. Юсифова

диссертант, старший специалист отдела докторантуры, Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC), г. Баку, Азербайджан

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ФАКТОРЫ РИСКА

L. Yusifova

Graduate student, Senior Specialist of the Doctorate Department,Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT ENTERPRISES: RISK FACTORS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.48

А. В. Чорнобай

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ ДОХОДІВ

A. Chornobai

Postgraduate student of the Department of Economics,Dnipro State Agrarian and Economic University

INVESTMENT COMPONENT OF INCOME POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.52

В. О. Степаненко

аспірант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ

V. Stepanenko

Postgraduate student, National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tuhan-Baranovskyi, Kryvyi Rih, Ukraine

PROVIDING THE COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY'S MARITIME TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.58

Є. Б. Ходаківський

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності,Поліський національний університет, м. Житомир

О. Г. Булуй

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності,Поліський національний університет, м. Житомир

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ye. Khodakovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

O. Buluy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE REGIONAL MANAGEMENT AND PLANNING COMMUNITY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.65

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ

I. Antypenko

PhD in Law, Doctoral candidate of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT OF THE COORDINATION MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY IN THE RISK GOVERNANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.73

О. П. Постельжук

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Г. Я. Невинна

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Л. І. Валюх

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

СПЕЦИФІКА ДЕМОКРАТИЧНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В УКРАЇНІ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР

O. Postel'zhuk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

H. Nevynna

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

L. Valiukh

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

SPECIFICS OF DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN UKRAINE: SECURITY DIMENSION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.79

В. А. Довженко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

О. П. Русак

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу і статистики імені І. В. Поповича, Поліський національний університет, м. Житомир

Ю. В. Золотницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

O. Rusak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Analysis and Statistics named after I. Popovych, Polissia National University, Zhytomyr

Y. Zolotnytska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

INFORMATIONAL AND ANALYTICAL SUPPORT OF FORECASTING AND PLANNING OF TERRITORIES SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.85

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор ТОВ"Еталонтехсервіс", м. Харків, Україна

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РЕФОРМ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У МЕЖАХ ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences, Director of "Etalontechservice" LLC, Kharkiv, Ukraine

EFFECTIVENESS OF REFORMS IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVING WITHIN THE BOUNDARY OF THE HOUSING AND COMMUNAL ECONOMY OF MODERN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.94

В. О. Меленюк

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та економіки, Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха " КПУ"

Г. І. Тивоненко

старший викладач кафедри менеджменту та економіки, Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха " КПУ"

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ

V. Melenyuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and Economy, Energodar Institute of State and Municipal Government of R. G. Khenokh " KPU"

G. Tivonenko

Senior Lecturer of the Department of Management and Economy, Energodar Institute of State and Municipal Government of R. G. Khenokh " KPU"

SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF BORDER TOURIST CLUSTERS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.98

О. В. Ніколюк

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Ю. В. Дьяченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Т. В. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління бізнесом, Одеська національна академія харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

O. Nikoliuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

Y. Diachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

T. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of business management, Odessa National Academy of Food Technologies

FEATURES OF EVENT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.104

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

Г. А. Ревунець

магістр спеціальностей "Публічне управління та адміністрування" та "Право", Поліський національний університет, м. Житомир

Я. Ю. Веремчук

студент ОС "Магістр" спеціальності "Публічне управління та адміністрування", Поліський національний університет, м. Житомир

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University, Zhytomyr

H. Revunets

Master's degree in "Public management and administration" and "Law", Polissya National University, Zhytomyr

Ya. Veremchuk

Master's student of specialty "Public management and administration", Polissya National University, Zhytomyr

INNOVATIVE APPROACHES TO PUBLIC QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE CONTEXT OF SOCIAL TRANSFORMATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.109

Ш. Я. Фараджов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Sh. Faradzhov

Postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент