Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2010

Економіка

Д. В. Ляпін

к. т. н., заслужений економіст України, Голова Громадської організації "Інститут власності і свободи"

С. О. Москвін

к. е. н., завідувач кафедрою фінансів та економіки, Київський інститут інвестиційного менеджменту, заступник Голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

А. А. Шиян

к. ф.-м. н, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

Т. О. Журко

асистент кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний технічний університет

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАКОРДОННИХ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: ВЗАЄМОДІЯ РОЗВИНЕНИХ І НЕРОЗВИНЕНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Н. І. Шевченко

здобувач, Академія муніципального управління

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВИ НА МЕЗОРІВНІ

В. П. Пшенична

аспірант кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

В. В. Трофимова

к. е. н., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Н. Ю. Гладинець

ст. викладач кафедри фінансів і кредиту, Мукачівський державний університет

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ РЕГІОНУ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ КРАЇНАХ

Л. М. Пісьмаченко

д. держ. упр., професор кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

Н. М. Татаренко

ст. викладач кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

В. В. Сперанська

курсант, Академія митної служби України

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Шаповал

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Національний гірничий університет

ФОНДИ МІСЦЕВИХ ГРОМАД — СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ПАРТНЕРСТВА ВЛАДИ, БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА

С. М. Боняр

к. э. н., доцент кафедры перевозок и маркетинга, Киевская государственная академия водного транспорта им. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК РЕКА-МОРЕ В УКРАИНЕ

Корд Камран

аспирант, Национальный технический университет Украины "КПИ"

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

И. Г. Буркун

аспирант, Харьковская национальная академия городского хозяйства

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНА

О. С. Бондаренко

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ У ЛОГІСТИЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ — СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. В. Маматова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Е. О. Сергієнко

аспірант кафедри менеджменту та управління проектами, ДРІДУ НАДУ при Президентові України

ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПІДХОДУ "LEAN"

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В КОРПОРАТИВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ, ГАЛУЗЕВИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

О. М. Василенко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, НАДУ при Президентові України

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

К. М. Романенко

доцент кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ВНУТРІШНЬОМУ І ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ

О. В. Проніна

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ ТА СИТУАТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В. М. Бабко

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

А. Г. Машурян

здобувач, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ

І. В. Застрожнікова

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Н. Ф. Щербакова

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ БІЗНЕСУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент