EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2010

Економіка

Д. В. Ляпін

к. т. н., заслужений економіст України, Голова Громадської організації "Інститут власності і свободи"

С. О. Москвін

к. е. н., завідувач кафедрою фінансів та економіки, Київський інститут інвестиційного менеджменту, заступник Голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

А. А. Шиян

к. ф.-м. н, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

Т. О. Журко

асистент кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний технічний університет

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАКОРДОННИХ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: ВЗАЄМОДІЯ РОЗВИНЕНИХ І НЕРОЗВИНЕНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Н. І. Шевченко

здобувач, Академія муніципального управління

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВИ НА МЕЗОРІВНІ

В. П. Пшенична

аспірант кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

В. В. Трофимова

к. е. н., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Н. Ю. Гладинець

ст. викладач кафедри фінансів і кредиту, Мукачівський державний університет

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ РЕГІОНУ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ КРАЇНАХ

Л. М. Пісьмаченко

д. держ. упр., професор кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

Н. М. Татаренко

ст. викладач кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

В. В. Сперанська

курсант, Академія митної служби України

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Шаповал

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Національний гірничий університет

ФОНДИ МІСЦЕВИХ ГРОМАД — СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ПАРТНЕРСТВА ВЛАДИ, БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА

С. М. Боняр

к. э. н., доцент кафедры перевозок и маркетинга, Киевская государственная академия водного транспорта им. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК РЕКА-МОРЕ В УКРАИНЕ

Корд Камран

аспирант, Национальный технический университет Украины "КПИ"

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

И. Г. Буркун

аспирант, Харьковская национальная академия городского хозяйства

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНА

О. С. Бондаренко

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ У ЛОГІСТИЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ — СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. В. Маматова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Е. О. Сергієнко

аспірант кафедри менеджменту та управління проектами, ДРІДУ НАДУ при Президентові України

ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПІДХОДУ "LEAN"

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В КОРПОРАТИВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ, ГАЛУЗЕВИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

О. М. Василенко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, НАДУ при Президентові України

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

К. М. Романенко

доцент кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ВНУТРІШНЬОМУ І ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ

О. В. Проніна

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ ТА СИТУАТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В. М. Бабко

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

А. Г. Машурян

здобувач, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ

І. В. Застрожнікова

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Н. Ф. Щербакова

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ БІЗНЕСУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили