Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2011

Економіка

О. В. Гамова

к. е. н., Запорізька державна інженерна академія

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Г. Й. Лучко

здобувач, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ПЛАНУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРИВАТИВІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

А. О. Золковер

асистент кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

МІСЦЕ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТЕОРІЇ

І. М. Підкамінний

к. е. н.

В. І. Тимцуник

докт. наук з держ. управління, Київський національний торговельно-економічний університет

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Т. В. Гринько

к. э. н., доцент, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

І. О. Марковський

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

М. А. Поліщук

асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ АПК

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., доцент, зав. кафедри регіональної економіки, Харківський національний економічний університет

МОДЕЛЬ БАГАТОРІВНЕВОГО УПРАВЛІННЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

О. А. Іванилова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

А. М. Іванов

доцент кафедри, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Україна"

В. Г. В'юн

д. е. н., професор, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Україна"

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗОРОВЧИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

С. В. Близнюк

к. е. н., доцент, МАУП

А. В. Остапенко

докторант, МАУП

КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. С. Бондаренко

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. Ковтун

к. держ. упр., Класичний приватний університет

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД

Т. В. Левченко

курсант

А. В. Макаренкіна

курсант, Академія митної служби України

ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Т. В. Красовська

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ВЛАСНИХ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

О. Ю. Подмарьов

аспірант кафедри "Міжнародні фінанси", УДУ "ФМТ"

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС — ПЕРШІ КРОКИ У СИТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Янікін

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ШЛЯХИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПОТОКІВ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ю. Г. Королюк

доцент,кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПИТАНЬ СУТНОСТІ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ "МЕХАНІЗМ" І "МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ" В ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ РЕГІОНУ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

В. С. Бучик

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

СПІЛЬНА БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ТЕОРІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Т. В. Іванова

к. е. н., проф., Академія муніципального управління

НАУКОВО ОБГРУНТОВАНА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Н. М. Левченко

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АПК ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ НА КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент