Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2012

Економіка

Л. І. Катан

к. т. н., доц., Дніпропетровський державний аграрний університет

Я. В. Колеснік

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. І. Просянкіна-Жарова

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО РЕГІОНУ

О. В. Профатило

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКIВ У КОНТЕКСТI ЗАЛУЧЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ

С. П. Пенцак

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Чен Хойшен

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

І. І. Черленяк

д. н. з держ.упр., профессор, ДВНЗ "ЗакДУ"

П. П. Гаврилко

к. е. н, доцент, директор, ДВНЗ "УНЦ КНТЕУ"

М. Ю. Лалакулич

к. е. н., доцент, ДВНЗ "УНЦ КНТЕУ"

РОЗВИТОК СМИСЛОВИХ РІВНІВ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ТЕОРІЇ ФІРМИ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

А. О. Дубас

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державна академія житлово-комунального господарства

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

О. І. Судакова

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "НГУ"

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

М. П. Політило

к. е. н., НУ "Львівська політехніка"

П. А. Гориславець

к. е. н., НУ "Львівська політехніка"

В. М. Крочук

ст. викладач, НУ "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ ТА ОБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ — СУБ'ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ

С. В. Войтко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, факультет менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ"

В. О. Занора

здобувач кафедри міжнародної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ"

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТА ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Ю. Могилевская

доцент кафедры економики и менеджмента, Международный университет, г. Киев

МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Т. Г. Сиволап

аспірант, Запорізький національний технічний університет

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В РЕГІОНІ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

І. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

Ю. С. Вергнигора

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

І. Л. Чайка

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

О. О. Масляєва

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

С. М. Ткаченко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Гончаренко

к. е. н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

М. О. Вовк

магістр з фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

А. В. Зайченко

магістр з фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМИ ПОРТФЕЛЯМИ БАНКІВ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

С. М. Боняр

д. е. н., доцент, професор кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Я. Р. Корнійко

аспірант кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

В. М. Крочук

старший викладач, НУ "Львівська політехніка"

ВИТРАТИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Н. П. Бакеренко

здобувач, Європейський університет

CУТНІСНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ "ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ"

О. В. Бартошук

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

М. П. Бондаренко

аспірант, ІСЕМВ НАН України

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ

Агамир Аскеров

диссертант по труду и социальным проблемам ETTM, Университет Кафгаз

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ

Ризаева Метанет Габиб кызы

научный сотрудник Института экономики, Национальная академия наук Азербайджана

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

А. П. Рачинський

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: МЕТОДОЛОГІЯ ПРОБЛЕМИ

Л. Д. Козубенко

аспірант кафедри управління національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я

О. О. Заглада

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцент, заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ГЛОБАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Н. М. Вдовенко

к. е. н., докторант кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ

П. Я. Унгурян

народний депутат України

СУТНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В. Д. Прокопчук

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Г. В. Дученко

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

О. П. Воробйова

здобувач кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент