Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2013

Економіка

П. В. Захарченко

д. е. н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

О. В. Буглак

к. е. н., асистент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Buglak

c. e. s., assistant, Department of Economics, National Aviation University, Kyiv

SUBSTANTIATION OF DEVELOPMENT PROSPECTS OF AIR TRANSPORT ENTERPRISES' INVESTMENT ACTIVITY

К. С. Салига

д. е. н., професор, завідувач кафедрою фінансів і кредиту, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

I. Fedun

Candidate of Economic Sciences , Ternopil National Economic University, Ternopil Associate Professor,Taxes and Fiscal Policy Department

MODERNIZATION OF STATE REGULATION MECHANISM OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGROINDUTRIAL PRODUCTION

В. В. Узунов

к. е. н., доц., ректор, Універистет економіки та управління

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

С. В. Богдан

викладач кафедри економіки і управління, Українсько-Російський інститут (філія) в м. Чернігові Московського державного відкритого університету імені В. С. Чорномирдіна

ДОСЛІДЖЕННЯ КООПЕРАЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

А. В. Дзюбіна

асистент кафедри менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка"

НАПРЯМИ АКТИВІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

A. V. Dzyubina

assistant of Department of Management of Organisations, National University "Lviv polytechnic"

DIRECTIONS OF ACTIVATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF LVIV REGION

Ф. В. Узунов

к. е. н., доц., перший проректор, Університет економіки та управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ІНСТИТУТУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Д. М. Котенок

к. е. н., доцент, докторант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

D. M. Kotenok

Ph.D., associate professor, Ph.D. SHEE 'Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman "

ECONOMIC EVALUATION OF URBANIZATION PROCESSES IN UKRAINE AND THE FORMATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL CITY

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРИБУТКОВОСТІ АГРОПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, декан факультету обліку і фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

А. С. Гиленко

асистент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. І. Вініченко

магістр спеціальності "Облік і аудит", Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Я. В. Петренко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Y. V. Petrenko

PhD., associate professor of audit and accounting department, Donbas state engineering academy, Kramatorsk

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF MANUFACTURING OVERHEAD ACCOUNTING AND DISTRIBUTION

О. В. Демчук

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой "Экономика предприятия", Керченский государственный морской технологический университет

ХАРАКТЕРИСТИКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПРОСТРАНСТВА РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В АР КРЫМ

O. V. Demchuk

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

CHARACTERISTIC SYNERGY OF THE FINANCIAL SPACE FISHING INDUSTRY IN CRIMEA

О. І. Бойцун

молодший науковий співробітник, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, м.Київ

ФІНАНСОВА ВІДКРИТІСТЬ: НЕБЕЗПЕКА ЧИ СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ?

O. I. Boycun

Junior scientist of Institute of world economy and international relations of NAN of Ukraine, Kyiv

THE FINANCIAL OPENNESS: DANGER OR ASSISTANCE THE ECONOMY GROWING?

І. В. Мостова

студентка, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

О. А. Чугаєв

к. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства i міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДОГОВІР ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В РАМКАХ СНД: НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

I. V. Mostova

student of the Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

O. A. Chugaev

PhD, associate professor, associated professor of World Economy and International Economic Relations Department, of the Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University

COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES FREE TRADE AGREEMENT: EFFECTS FOR UKRAINE

Р. В. Пікус

к. е. н., доцент, завідувач кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. В. Божко

студент 2 курсу магістратури спеціальності "Фінанси і кредит" спеціалізованої магістерської програми "Управління ризиками і страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

R. V. Pikus

Ph.D. (Economics), Associate Professor, Head of the Department of Insurance Business and Risk Management, Taras Shevchenko Kyiv National University

A. V. Bozhko

Second-Year Full-Time Student of the Master's Program in Finance and Credit (Major in Insurance Business and Risk Management), Taras Shevchenko Kyiv National University

OBLIGATORY LIFE INSURANCE AS A DEVELOPMENT DRIVER OF MORTGAGE LENDING

Н. В. Приказюк

к. е. н., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

О. О. Губанкова

студентка магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СЕРТИФІКАЦІЯ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

М. М. Пінчук

студент 4 курсу, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ВІДПОВІДНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ ДОХОДНОСТІ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ США НОРМАЛЬНОМУ РОЗПОДІЛУ НА ПРИКЛАДІ АКЦІЙ КОРПОРАЦІЙ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

M. M. Pinchuk

Undergraduate student, Institute of international relations, Kyiv National Taras Shevchenko University

CONFORMITY OF HISTORIC RETURNS ON THE US STOCK MARKET TO A NORMAL DISTRIBUTION IN TERMS OF CONSTITUENTS OF THE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX

Т. Т. Исаев

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Г. В. Мітченко

здобувач, Національний транспортний університет, м. Київ

АНАЛІЗ БАЗОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

О. О. Шашенко

асистент кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА СПОРУДЖЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВИРОБКИ НА РІВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Olena Shashenko

the assistant of the department of Accounting and Auditing, State Higher Educational Establishment "National Mining University", Dnipropetrovs'k

IMPACT OF PRODUCTION COSTS FOR THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF WORKINGS TO THE PROFITABILITY OF MINING COMPANIES

Л. М. Крот

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

L. M. Krot

c. e. s., associate professor of department of finances and credit Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF FINANCING OF DELIBERATIVE ACTIVITY ARE IN THE AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор медичного коледжу Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького

МІСЦЕ МЕДИЧНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, США ТА ІТАЛІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Ya. F. Radysh

P. Y. Kuzminskyy

РLACE OF THE MEDICAL LAW IN THE SYSTEM OF MEDICAL EDUCATION OF RUSSIAN FEDERATION, USA AND ITALY: EXPERIENCE FOR UKRAINE (ACCORDING TO MATERIALS OF LITERARY SOURCES)

Г. В. Дмитренко

доктор наук державного управління, директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та Бюро кредитних історій Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration, Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation the areas of financial services

THE PARADIGM OF PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL

О. С. Коврига

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Г. А. Магась

начальник кафедри тактики прикордонної служби, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

G. A. Magas

Head of the Department of tactics Border Service of the National Academy of the State Border Service of Ukraine by Bohdan Khmelnytsky

THE METHOD OF USING INCENTIVES AS A MECHANISM FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE FIELD OF BORDER POLICE

І. В. Буреш

старший офіцер управління кримінального аналізу та інформаційного-аналітичного забезпечення, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

І. В. Костенок

к. е. н., доцент, доцент кафедри загального та адміністративного менеджменту, Донецький державний університет управління

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: НОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ

I. V. Kostenok

Associated Professor of the Department of Administrative Management, Donetsk State University of Management

LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONALIZATION AS AN OBJECT OF DEMOCRATIC STATE ORGANIZATION: NEW THEORETICAL APPROACHES AND INVESTIGATION OPPORTUNITIES

Г. Д. Волобуєва

здобувач, Академія муніципального управління

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

О. Г. Якименко

здобувач, ДонДУУ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

В. Д. Барвіненко

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СВІТОГОСПОДАРСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Anatoly P. Fedoruk

Competitor Department of Economic Policy National Academy of Public Administration When the President of Ukraine

FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT IN UKRAINE

С. О. Кохан

здобувач, Інститут Законодавства Верховної Ради України

ОСНОВОПОЛОЖНІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

S. O. Kokhan

THE FUNDAMENTAL COMPONENTS OF THE SYSTEM OF CONTROL IN PUBLIC SERVICE

Г. Д. Стратієнко

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

G. D. Stratienko

THE NORMATIVE-LEGAL PROVIDING OF MODERNIZATION OF PUBLIC SERVICE IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент