Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2014

Завантажити журнал №7, 2014

Економіка

О. В. Нусінова

д. е. н., доцент, проректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій

В. С. Адамовська

к. е. н, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

E. Nusinova

doctor of economic science, Associate Professor, Deputy rector of the International Academy of Finance and Investment

V. Adamovskaya

candidate of economic science, Associate Professor Department of accounting, analysis, audit and administration mining and metallurgical complex enterprises, National University of Krivoy Rog

EXPEDIENCY OF DECISION ON IMPROVING THE CORPORATE GOVERNANCE QUALITY

М. В. Макаренко

д. е. н., доцент, Азовський морський інститут

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

M. Makarenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Azov Maritime Institute Odessa National Maritime Academy

FORMATION OF AN INNOVATIVE POLICY ON THE REGIONAL LEVEL: A CONDITION AND PROBLEMS

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

КОНЦЕПТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Kreidych

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

O. Nakonechna

Ph.D. of Economics, assistant professor of the Department of Finance and Credit, International University of Finance

CONCEPTS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES THROUGH THE INNOVATION-INVESTMENT MECHANISM REALIZATION

З. Я. Макогін

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

Z. Макоgin

PhD, Associate Professor in the International Economic Relations department, Lviv academy of commerce

ANALYSIS OF EFFICIENCY THE USE OF INVESTMENT RESOURCES BY REGIONS OF UKRAINE

О. В. Венгерова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

O. Vengerova

candidate of economics, associate professor of Department of finance and credit, Classic Private University, Zaporizhzhya

APPROACHES TO DETERMINE THE INVESTMENT POTENTIAL OF COMMERCIAL BANKS

О. М. Савицька

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, ІНВЕСТИЦІЙНОГО, ІННОВАЦІЙНОГО ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ

O. Savytska

Ph.D., Associate Professor of Department of Management, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL, SCIENTIFIC, TECHNICAL, INVESTMENT, INNOVATION AND ENVIRONMENTAL-ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE REPUBLIC OF BELARUS

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації міжнародних стандартів, Рахункова палата України

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Yu Radionov

Cand. of Econ. Sci., The Head of the International Standards Adaptation Department The Accounting Chamber of Ukraine

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PUBLIC INVESTMENT AND INNOVATION POLICY

Є. В. Кудрявець

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ

Y. Kudriavets

student, Taras Shevchenko Kyiv National University

ESTABLISHING AN INNOVATION CLUSTER WITH FOREIGN INVESTORS INVOLVEMENT

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

П. О. Лук'яшко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

М. В. Литовченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

О. Аbаkumеnkо

Php, associate professor, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

P. Lukyashko

Php, associate professor, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

M. Litovchenko

Php, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

INFLUENCE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY TO THE ECONOMY OF UKRAINE

А. М. Турило

д. е. н., професор, директор, КЕІ ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Р. В. Короленко

асистент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, КЕІ ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА"

A. Turylo

Ph.D., Professor, Krivoy Rog National University

R. Korolenko

assistant, Krivoy Rog National University

DEFINING THE ESSENCE OF ECONOMIC CATEGORIES "HUMAN CAPITAL OF THE COMPANY EMPLOYEE"

Л. Б. Штефан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ

В. Л. Сачок

здобувач, викладач кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

L. Shtefan

Ph.D. in Economics, assistant professor of finance and credit, Vinnytsia Training and Research Institute of Economy

V. Sachok

Researcher scientific degree of Candidate of Economic Sciences, lecturer of the Department of finance and credit, Vinnytsia Training and Research Institute of Economy

FINANCIAL INSTRUMENTS OF THE STATE TO INCREASE ECONOMIC ACTIVITY AND COMPETITIVENESS OF DAIRY PROCESSORS UKRAINE

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

T. Viatkina

Ph.D., doctorant of Department of economics and HR management Lugansk National Agrarian University

APPLYING THE SYSTEM APPROACH TO ASSESSMENT OF AN ENTITY'S RESOURCE POTENTIAL STRATEGIC MANAGEMENT EFFICIENCY

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК АГРОІННОВАЦІЙ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

DEVELOPMENT AHROINNOVATSIY: INSTITUTIONAL-EVOLUTIONARY ANALYSIS

І. М. Капаруліна

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

ПРИРОДА ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Kaparulina

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Aviation University, Kiev, Ukraine

NATURE AND MODELS OF THE ENTERPRISE

К. М. Ромащенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Т. І. Ромащенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

K. Romashchenko

Ph.D., associate professor of Economic Theory and International Economics Chair, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky

T. Romashchenko

Ph.D., associate professor of Economic Theory and International Economics Chair, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky

PRICE FORMATION FOR EDUCATIONAL SERVICES IN THE STATE HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS

І. В. Станкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Є. Г. Борисевич

доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ

I. Stankevich

сandidate of economic sciences, associate professor of the department of management and marketing, Odessa national academy of telecommunications named after A.S. Popov

E. Borisevich

associate professor of the department of management and marketing, Odessa national academy of telecommunications named after A.S. Popov

FEATURES LABOR EVALUATION OF MANAGEMENT PERSONNEL OF ORGANIZATIONS

В. Я. Чевганова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

V. Chevhanova

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuka

STRATEGIC DIRECTIONS OF FOREIGN POLICY OF UKRAINE

К. С. Салига

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

С. М. Ганзюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

Д. І. Притуляк

студент, Дніпродзержинський державний технічний університет

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

K. Saliga

Doctor of Science, Professor, Professor of Finance and credit Dneprodzerzhinskу State Technical University

S. Ganzyuk

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Finance and credit Dneprodzerzhinskу State Technical University

D. Prytuliak

student, Dneprodzerzhinskу State Technical University

DEPOSIT POLICY OF COMMERCIAL BANKS: THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND AREAS OF IMPROVEMENT

О. М. Бурлака

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

O. Burlaka

Postgraduate student of the Vinnytsya national agrarian university

FEATURES AND EVALUATION OF STRATEGIC ECONOMIC POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN THE REGION

І. П. Петровська

здобувач, Національний технічний університет України "КПІ"

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. Petrovska

postgraduate, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

SCIENTIFIC APPROACHES TO DEFINE STATE INNOVATION POLICY IN MODERN CONDITIONS

Джавадов Тарлан Фахраддин оглы

диссертант, Азербайджанский Технический Университет

НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ — ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РОСТА АЗЕРБАЙДЖАНА

Javadov Tarlan Fahraddin

Graduate student of Azerbaijan Technical University

NATIONAL MODEL FOR ECONOMIC DEVELOPMENT — BASIS OF SUSTAINABLE GROWTH OF AZERBAIJAN

О. В. Циганенко

викладач кафедри економіки і управління, Конотопський інститут Сумського державного університету

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МІСТА

О. Tsyganenko

Lecturer, Department of Economics and Management, Konotop Institute of Sumy State University

THE USE OF COMPLEX SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF THE AREA FOR MAKING SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC STRATEGIES OF THE CITY DEVELOPMENT

В. П. Загарій

здобувач, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАВДАННЯМ ДОСЯГНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. Zagarii

PhD candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MONETARY POLICY IN UKRAINE IN THE POST-CRISIS PERIOD AND ITS RELEVANCE TO THE TASK OF ACHIEVING FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

Д. О. Сікорський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

D. Sikorskyi

PhD-student, Taras Shevchenko Kyiv National University

THE ANALYSIS TERMINOLOGY IN UKRAINIAN LEGISLATION REGULATING ACTIVITIES IN THE INFORMATION SPHERE

О. Ю. Самофалова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

O. Samofalova

Postgraduate, Kiev national university of the name of Tarasa Shevchenko

INSTITUTIONAL SUPPORT ADVOCACY STATE: UKRAINIAN AND EUROPEAN EXPERIENCE

К. Д. Хорольський

здобувач кафедри Економіки праці та менеджменту, Кіровоградський національний технічний університет

ТЕХНОЛОГІЧНО-ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КЛАСТЕРУ РЕГІОНУ

K. Khorolskyi

Researcher, Department of Labour Economics and Management, Kirovograd National Technical University

TECHNOLOGICAL INNOVATION STRATEGY OF MINING AND SMELTING CLUSTER REGION

Г. І. Груба

д. держ. упр., доцент, Народний депутат України

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

G. Gruba

PhD governance, associate professor, People's Deputy of Ukraine

FINANCIAL MECHANISM STATE REGULATION OF INTELLECTUAL CAPITAL

Н. О. Васюк

к. держ. упр., провідний науковий співробітник відділу європейської інтеграції та адаптації зарубіжного досвіду, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

УКРАЇНА — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. Vasiuk

candidate of science in Public Administration, Leading Scientific employee Institute of Public Administration and Local Government National Academy of Public Administration the President of Ukraine

UKRAINE — EUROPEAN UNION: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯМ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

INTERNATIONAL COOPERATION AS AN ELEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION BIODIVERSITY MAITAINANCE

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПАРТНЕРСТВ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ПРАЦІ

O. Butnyk

PhD of Science in Public Administration, Associate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

THE MAIN APPROACHES TO FORMING STRATEGIC PARTNERSHIPS OF STATE AND BUSINESS IN REGIONAL LABOR MARKETS

О. М. Чечель

к. е. н., д. н. з держ. упр., професор кафедри державного управління Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК І ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ

O. Chechel

Ph.D., Doctor of Public Administration, Professor of Public Administration, National University Bioresources and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

STATE AND ECONOMY: INTERRELATION AND INTERDEPENDENCE

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

ANALYSIS OF MILITARY-TECHNICAL POLITICS AS AN OBJECT OF STATE ADMINISTRATION

В. М. Черба

здобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ КУЛЬТУРИ

V. Cherba

Researcher Academy of Municipal Management

DIRECTIONS OF FORMING OF MECHANISMS OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF CULTURE

В. В. Рудешко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

V. Rudeshko

graduate student in the Department of Economic Policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS IMPLEMENTATION OF TREASURY CONTROL IN UKRAINE

В. В. Сірик

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ПО ЗВІЛЬНЕННЮ З ПОСАД КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Siryk

postgraduate student of the law and legislative process department, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

AUTHORITIES OF STATE EXECUTIVE BODIES ON DISMISSALS OF CHIEF EXECUTIVE MANAGERS OF STATE-OWNED COMMERCIAL ENTERPRISES

В. В. Федорченко

викладач, Київський університет управління та підприємництва

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

V. Fedorchenko

Kyiv University of Management and Entrepreneurship

IMPROVING THE MECHANISM OF THE FORMATION OF PUBLIC POLICIES THAT SUPPORT SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент