Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2015

Завантажити журнал №7, 2015

Економіка

М. М. Жибак

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Г. М. Христенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Zhybak

Doctor of economics, professor, Head of the Department of Economics of Enterprise, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

Н. Khrystenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

DEVELOPMENT OF THE INNOVATION-INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. Г. Федоренко

д. е. н., Член спілки ректорів Європи, академік УАН, заслужений діяч науки та техніки України

ЕКОНОМІКА ТА РОБОЧІ МІСЦЯ В УКРАЇНІ

V. Fedorenko

Ph.D., Member of the Union of Rectors of Europe, Member of the UAS, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

BUSINESS AND JOBS IN UKRAINE

Н. І. Верхоглядова

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ

Ю. В. Лисенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу, ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія", м. Жовті Води

І. В. Кононова

к. е. н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ

НЕСТІЙКИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ І ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ

N. Verkhogliadova

Dr. Sc. (Econ.), Professor, Vice-rector of Education and Academic Activity, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

J. Lusenko

Ph.D in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Enterprise Economy and Marketing, Regional Municipal Higher Educational Institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

I. Kononova

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

UNSUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE: THE NATURE AND DETERMINANTS

В. В. Білоцерківець

д. е. н., доцент, професор кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

О. О. Завгородня

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

РОЗВИТОК НОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ТЕОРІЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

V. Bilotserkivets

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k

O. Zavhorodnya

Candidate of Science in Economics, Associate Professor, Associate Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k

DEVELOPMENT OF NEW ECONOMY: CALLS FOR THEORY OF CYCLING

О. М. Грабчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

O. Grabchuk

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Sc. Professor Chief of Department of Finance, Oles Gonchar Dnepropetrovsk national university, Dnipropetrovs'k

FEATURES OF DEVELOPMENT OF INSURANCE OF TOURISM IN UKRAINE

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Н. П. Карачина

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. Ф. Острий

асистент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. В. Сташко

аспірант, Вінницький торговельно-економічний інститут, м. Вінниця

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

P. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

I. Ostryi

Asistant, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

I. Stashko

Postgraduate, Vinnytsia Institute of trade and Economics, Vinnitsa

INDUSTRIES PECULIARITIES OF PRODUCTION QUALITY MANAGEMENT AS MACROECONOMIC FACTOR OF COMPETITIVENESS

О. В. Щербина

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"

О. М. Михайлик

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РИНКІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

О. Shcherbyna

Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor of the department of Finance and Credit, "International University of Finance"

О. Mykhailyk

Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor of the department of Finance and Credit, "International University of Finance"

MODELS OF MARKET DEVELOPMENT OF COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент,директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

G. Pavlova

PhD, Associate Professor director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

THE THEORETICAL BASIS OF THE EVOLUTION OF THE AGRICULTURAL SECTOR THROUGH THE USE OF INNOVATION IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Н. Б. Андрейшина

к. е. н., доцент кафедри "Економічна кібернетика", Обласний комунальний ВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія", м. Жовті Води

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

N. Andreishina

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

ANALYSIS OF CURRENT APPROACHES TO MODELING ECONOMIC DYNAMICS

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ОБЛІКУ ЧИ МСФЗ: ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ

Z. Mokrynska

PhD, Docent of Department of Finance, Accounting and Auditing National Aviation University, Kyiv

NATIONAL АCCOUNTING STANDARDS OR IFRS: THE EXPERIENCE OF SWITZERLAND

О. М. Вініченко

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

THEORETICAL ASPECTS OF CONTROL SYSTEM EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

В. Г. Дюжев

к. э. н., доцент, професор кафедры организации производства и управления персоналом, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г.Харьков

С. В. Сусликов

к. э. н., доцент кафедры организации производства и управления персоналом, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г.Харьков

ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ К ТЕХНОЛОГИЯМ НВЭ НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ЭФФЕКТОВ И НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

V. Dyuzhev

Ph.D., associate professor, professor of the department of production and management personnel, Kharkiv National University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkov

S. Suslikov

Ph.D., assistant professor of organization of production and management personnel, Kharkiv National University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkov

FORMATION OF A SECONDARY INNOVATION RECEPTIVITY TO TECHNOLOGY COMPANIES NRE BASED MODEL LISTS OF USEFUL EFFECTS AND NEGATIVE EFFECTS

О. А. Теряник

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Е. Teryanik

PhD (Economics), Associate Professor of the department of economic cybernetics and statistics, Classic Private University, Zaporozhye

FEATURES OF FORMATION AND STUDY OF REGIONAL MARKET INFORMATION SERVICES

Д. В. Яцюк

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: МАЙБУТНЄ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В БРЕНДИНГУ

D. Iatsiuk

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertising Kyiv National University of Trade and Economics

DIGITAL MARKETING: FUTURE OF THE MARKETING COMMUNICATIONS IN BRANDING

Т. В. Паєнтко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Національний університет державної податкової служби України

А. О. Болошева

студентка факультету фінансів та банківської справи, Національний університет державної податкової служби України

УЧАСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ТИПОВИХ СХЕМАХ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ: ДО І ПІСЛЯ ЗМІН У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 2015 РОКУ

T. Paientko

doctor of science, professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

A. Bolosheva

student of the Faculty of finance and banking, National University of state tax service of Ukraine

PARTICIPATION FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE TYPICAL SCHEME OF TAX EVASION BEFORE AND AFTER CHANGES IN TAX LEGISLATION 2015

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

М. В. Шатило

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor

M. Shatilo

Magistrant SHEE "Krivorozhskiy national university"; Kriviy Rig

IT IS INFLUENCE OF ORGANIZATION OF ACCOUNT BY PRODUCTION SUPPLIES ON ACCEPTANCE OF ADMINISTRATIVE DECISIONS IN THE CONTEXT OF PASSING TO THE INTERNATIONAL STANDARDS

В. В. Гоблик

к. філос. н., доцент, Мукачівський державний університет

М. М. Наливайко

студентка факультету економіки, управління та інженерії, Мукачівський державний університет

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

V. Hoblyk

Doctor of Economic Sciences, assistant professor, Mukachevo State University

M. Nalyvaiko

the student of Economic, Management and Engineering faculty, Mukachevo State University

MARKETING MECHANISM IN ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

О. А. Лебедєва

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СОЦІАЛЬНО СКОРЕГОВАНИЙ ВВП ЯК ПОКАЗНИК РЕАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ

O. Lebedeva

Post-graduate student, Classic Private University (Zaporizhzhya)

SOCIALLY ADJUSTED GDP AS A MEASURE OF THE ACTUAL STATE DEVELOPMENT

В. С. Тихенко

аспірант, Сумький державний університет

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ЦІЛЬОВИХ ЗЕЛЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ, ПРОФІНАНСОВАНИХ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

V. Tykhenko

Sumy state university

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF TARGETED GREEN INVESTMENT IN UKRAINE FINANCED BY PUBLIC FUNDS

Ю. В. Никитченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ І США: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

Yu Nykytchenko

the student of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

LEASING IN UKRAINE AND THE USA: COMMON AND DIFFERENT FEATURES

В. М. Князевич

доктор медичних наук

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор

Н. О. Васюк

кандидат наук з державного управління, кафедра управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНА СИСТЕМА ВЛАДНИХ ДІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

V. Knyazevych

Doctor of Medical Sciences

Y. Radysh

Doctor of Public Administration

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health; National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PUBLIC POLICY OF UKRAINE IN HEALTH CARE AS ORGANIZATIONAL AND LEGAL SYSTEM OF RULING AND MANAGEMENT DECISIONS

С. В. Воробйов

Голова Українського громадського об'єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія

В. В. Мороз

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України

О. В. Медведєва

кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Кіровоградського національного технічного університету

ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) УКРАЇНИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

S. Vorobyov

Chairman of the Ukrainian association of interagency communication in the field of the environment e-Ecology

V. Moroz

Associate Professor at the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, PhD in Public Administration

O. Medvedeva

Head of Ecology and Environment Protection Department at the Kirovograd National Technical University, PhD in Biological Sciences (Ecology), Associate Professor

INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT OF REFORMS IN THE SPHERE OF STATE ECOLOGICAL CONTROL OF UKRAINE

С. П. Тимофєєв

к. держ. упр., доцент кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ РОЗБУДОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

S. Tymofeev

PhD in public administration, associate professor of the Department of local government, regional development and policy analysis Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

POTENTIAL DIRECTIONS IN USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT IN UKRAINE

І. А. Чухно

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

I. Chukhno

PhD in Public Administration, Associate Professor of department of Management and Administration, National University of Pharmacy, Kharkiv

THE ROLE OF INNOVATION TO ENSURE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

М. С. Калина

к. н. держ. упр., викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

ДІАЛОГ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ РЕФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ

M. Kalyna

Ph.D. in public administration, lecturer of department of social and humanitarian disciplines, National University of physical education and sports of Ukraine, Kyiv

DIALOGUE WITH MEMBERS OF THE PUBLIC IN PREPARING REFORMS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN UKRAINE

Д. В. Кіслов

к. політ. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

СТРАТЕГІЧНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

D. Kislov

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Doctoral Student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Associate Professor of the Department of marketing and advertising Kiev National University of Trade and Economics (KNTEU)

STRATEGIC FRAMEWORK OF STATE AND INNOVATIVE MARKETING COMMUNICATIONS

Д. М. Малихін

аспірант, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

D. Malihin

Postgraduate Academy of Municipal Management

DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF LAND RELATIONS IN FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICE

О. В. Артеменко

аспірант другого року навчання без відриву від виробництва кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПИТАННЯ EКOЛOГIЧНOЇ БEЗПEКИ ТА ПРИРOДOКOРИСТУВAННЯ У ВIТЧИЗНЯНOМУ I МІЖНАРОДНОМУ ЗAКOНOДAВСТВІ

O. Artemenko

Postgraduate student of first year Department globalization, European integration and national security management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE ISSUES OF ECOLOGICAL SAFETY AND USING OF NATUTAL RESOURSES IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGISLATION

І. О. Вишняк

аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, головний спеціаліст відділу енергозбереження в сфері ЖКГ Мінрегіону України

ЕСКО ЯК ДІЄВИЙ СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

I. Vyshniak

graduate faculty management of national economy and economic policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Chief Specialist of the energy-saving housing Minregion Ukraine

INTRODUCTION ESCO AS AN EFFECTIVE WAY OF IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE

Н. В. Москалець

аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНДИВІДУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВЗАЄМОДІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

N. Moskalets

Postgraduate of the Department of State Policy and Social Development of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, the city of Kyiv

INDIVIDUAL LIABILITY IN THE INTERACTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE WITH PUBLIC AUTHORITIES ON ENSURING HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

А. В. Капуловський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ІНСТИТУТУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ

A. Kapulovskiy

a graduate student of Department globalization, European integration and national security management of the National Аcademy for Public Administration under the President of Ukraine, с. Kyiv

THE ROLE OF THE ІNSTITUTE OF CITIZENS IN THE SAFETY OF THE INDIVIDUAL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент