Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2016

Завантажити журнал №7, 2016

Економіка

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

ПЛАТА ЗА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

CHARGE FOR NATURAL RESOURCES IN THE FACE OF DECENTRALIZATION: INVESTMENT ASPECT

О. В. Короткевич

к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Н. М. Назукова

м. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

O. Korotkevych

PhD in Economics, Senior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

N. Nazukova

Junior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR ESTIMATION OF TAX BURDEN ON INVESTMENTS INTO THE FIXED CAPITAL

М. Ю. Мироненко

д. з держ. упр., професор кафедри фінансів, Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький національний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ

M. Mironenko

Doctor in Public Administration, Professor of the Department of finance, Vіnnitsa Trade and Economіc Institut KNTEU

O. Pol'ova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of finance, Vinnytsa National Agrarian University

SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE AND PERSPECTIVES INNOVATION BIOENERGY BREAKTHROUGH

В. В. Папп

д. е. н., професор кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. Papp

doctor of economic sciences, professor of department of tourism and recreation, Mukachevo state university

THE IMPACT OF GLOBAL PROCESSES INTELLECTUALIZATION ON THE ECONOMY OF UKRAINE

М. Ю. Рубцова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

М. М. Гасанов

к. е. н., науковий співробітник, Інституту сходознавства, м. Харків

ІНКОРПОРУВАННЯ ІСЛАМСЬКИХ ПРИНЦИПІВ У СИСТЕМУ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

М. Rubtsova

PhD (econ.), associated professor, associated professor at International Business Department, Institute for International Relations at Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

М. Gasanov

PhD (econ.), research fellow, Institute for Oriental Studies, Kharkiv

INCORPORATING ISLAMIC PRINCIPLES IN ANTI-CRISIS MEASURES OF THE UKRAINIAN BANKING SECTOR

Ю. Б. Скорнякова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Y. Skornyakova

Ph.D., associate professor, associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TAX BURDEN LEVEL OF LEGAL ENTITIES AND ENTREPRENEURS

Т. М. Берідзе

к. т. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

Н. М. Мезенцева

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет Запорізького національного університету

БАЗОВІ МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. Beridze

Ph.D., assistant professor of economic Cybernetics Krivorizkyi Faculty of Zaporizkyi National University, Krivoj Rog

N. Mezenceva

Ph.D.,assistant professor of department account and manaqement Krivorizkyi Faculty of Zaporizkyi National University, Krivoj Rog

THE BASIC MODEL OF MONITORING SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT

А. І. Мелещенко

к. ф. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО НАФТОГАЗОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. Meleshenko

Candidate of Philological Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

FEATURES OF FUNCTIONING AND MODERN TENDENCІES OF DEVELOPMENT OF WORLD OIL AND GAS MARKET IN TERM OF GLOBALISATION

М. Т. Краснюк

д. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в єкономіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. І. Гафич

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ І ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО БІЗНЕСУ

M. Krasniuk

candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Economics Information Systems Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Gafich

graduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

SIMULATION OF THE PROCESS OF SELECTING PROMISING INVESTMENT PROJECTS AND THE FORMATION OF AN EFFICIENT PORTFOLIO OF OIL & GAS BUSINESS

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Я. В. Бережко

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

І. В. Семиліт

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

L. Krjuchko

Ph.D., Associate Professor of Finance and Banking, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University

Y. Berezhko

students, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University

I. Semilit

students, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University

USE OPERATION LEVEREDZHU IN MANAGEMENT OF ENTERPRISE INCOME

Р. В. Пікус

к. е. н., професор, завідувач кафедри страхування та ризик-менеджменту, заступник декана з навчальної роботи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

В. О. Заколодяжнний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ КАНАЛИ ЗБУТУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ У СФЕРІ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ

R. Pikus

Ph.D, Associate Professor of the Department of Insurance and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Zakolodiazhnyi

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INNOVATIVE DISTRIBUTION CHANNELS IN PERSONAL INSURANCE

О. С. Свістунов

к. е. н., директор, ТОВ "Інтер-приват", м. Київ

ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА ТЕХНОЛОГІЇ LED ОСВІТЛЕННЯ ЯК СУТТЄВИЙ ЧИННИК ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ

O. Svistunov

PhD, Director of "Inter-private", Kyiv

THE TRANSITION OF UKRAINIAN PRODUCERS TO LED LIGHTING TECHNOLOGIES AS AN ESSENTIAL FACTOR OF UKRAINE GDP INCREASE

І. В. Мірошниченко

старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

I. Miroshnychenko

Senior Lecturer of the department of economic and mathematical modeling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

ASSESSMENT MODEL OF COUNTRY'S INVESTMENT POTENTIAL

І. О. Каширнікова

аспірант, асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Kashyrnikova

postgraduate student, assistant of the department of accounting, economics and human resources management of enterprise, Prydniprovs'k state academy of civil engineering and architecture

THE APPROACH TO DETERMINATION OF EXTERNAL FACTORS ON MANAGEMENT INNOVATION POTENTIAL BUILDING ENTERPRISE

О. Ю. Апостолюк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Apostoliuk

postgraduate student of finance department, Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

DIRECTIONS OF IMPROVING SMALL BUSINESS TAXATION IN UKRAINE

І. С. Марченко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

I. Marchenko

postgraduate student, V.N. Karazin Kharkiv National University

THEORETICAL BACKGROUND OF FORMATION THE CONCEPT OF COUNTRY'S INTERNATIONAL COMPETITIVENESS

В. С. Захаров

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Zakharov

Ph.D. student of Kyiv National University of Trade and Economics

TRANSFORMATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO DEFINE THE FINANCIAL PROVISION OF ENTERPRISES IN A GLOBALIZING WORLD ECONOMY

С. В. Кавун

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ" (АВТОР — Н.В. ЗАЧОСОВА)

А. О. Дєгтяр

д. н. з держ. упр., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Харківська державна академія культури, м. Харків

О. Д. Бородін

аспірант кафедри менеджменту і адміністрування, Харківська державна академія культури, м. Харків

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ СФЕРОЮ

A. Diegtiar

Professor, doctor of Sciences in public administration head of Department of management and administration of the Kharkiv state Academy of culture, Kharkiv

A. Borodin

postgraduate student of the Department of management and administration of the Kharkiv state Academy of culture, Kharkiv

THE MAIN COMPONENTS OF THE MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF SOCIAL AND CULTURAL SPHERE

М. В. Банчук

к. політ. н., головний науковий співробітник лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров'я, ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України", м. Київ

О. М. Дзюба

д. мед. н., професор, заступник за наукової роботи директора, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", м. Київ

МІЖГАЛУЗЕВА ВЗАЄМОДІЯ — ОДНА ІЗ ГОЛОВНИХ ПЕРЕДУМОВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

M. Banchuk

PhD, chief researcher, SI "O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the National academy of medical sciences of Ukraine"

A. Dziuba

Medical Doctor, Professor, Science Direcor Ukrainian Institute of Strategic Research of Ministry of Health of Ukraine

INTERSECTORAL COOPERATION — ONE OF THE MAIN PRECONDITIONS FOR THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICY IN HEALTH CARE

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВПЛИВ СИТУАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

THE IMPACT OF SITUATIONAL FACTORS ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE LEADERSHIP SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT

Г. Б. Марушевський

к. філос. н., старший викладач кафедри освіти дорослих, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ [||]PhD in Philosophy, Senior Lecturer, Department of Adult Education, Institute of Retraining and Advanced Training, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕНЕРГЕТИЧНУ ПОЛІТИКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

В. С. Продивус

аспірант, Академія муніципального управління

СИСТЕМА КООРДИНАЦІЇ ДІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛИМ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

V. Prodyvus

a graduate student of the Academy of Municipal Management

SYSTEM OF GOVERNMENT REGULATION COORDINATION SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Р. В. Неділько

аспірант кафедри механізми державного управління, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТА ПОДАЛЬШИМ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ

R. Nedilko

graduate department mechanisms of governance Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

EVALUATION OF THE NATIONAL PUBLIC EDUCATION MANAGEMENT NURSE AND SUBSEQUENT EMPLOYMENT

В. В. Євтушенко

здобувач, кафедра управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ

V. Ievtushenko

applicant, Dept. of Public Health service management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SCIENTIFIC CONCEPT OF TRADITIONAL MEDICINE IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент