EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2017

Економіка

Ю. В. Великий

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ В УКРАЇНІ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv

INTERNAL CONTROL AND AUDIT IN UKRAINE

О. М. Мозговий

д. е. н., професор кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

О. В. Субочев

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ІНДУСТРІЇ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСІВ: СТАТИСТИКА ЯКІСНОГО РОЗВИТКУ

O. Mozgovy

Doctor of Economics, professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

O. Subochev

PhD candidate, associate professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

O. Yurkevich

PhD candidate, associate professor of the Investment Activity Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

CURRENT STATE OF ISLAMIC FINANCE INDUSTRY: DEVELOPMENT DATA

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

ОЦІНОЧНІ ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Sazonetz

Doctor of Economics, Professor, head Department of public administration, records management and information activities National University of water management and nature resources use, Rivne, Ukraine

ESTIMATED PARAMETERS OF QUALITY RECREATIONAL ACTIVITIES SANATORIUM ENTERPRISES

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

INVESTMENT PROCESSES IN FORESTRY MANAGEMENT: REGIONAL PECULIARITIES

М. І. Бирка

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", м. Львів

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

M. Byrka

Ph.D. (Econ.), Junior Researcher of the Department of development of industrial sphere of the region and investment of the SI "Institute of Regional Research n.a. M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine"

MAJOR TRENDS OF THE INVESTMENT ACTIVITY IN INDUSTRIAL SECTOR OF UKRAINE

Н. М. Гуляєва

к. е. н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

П. М. Бедрековський

аспірант кафедри економіки та фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

СИСТЕМНА ЄДНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

N. Huliayeva

Professor, economics and finance of enterprise department, Kyiv National Trade and Economics University

P. Bedrekovskyi

post-graduate student, economics and finance of enterprise department, Kyiv National Trade and Economics University

SYSTEM UNITY OF FINANCING AND FINANCIAL RESOURCES IN THE INVESTMENT PROCESS

І. І. Чуницька

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансових ринків, Університет ДФС України

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВИХ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

I. Chunitska

associated professor, University of state fiscal service of Ukraine

REGULATION OF THE TECHNOLOGICAL AND INFORMATION COMPONENTS OF THE FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE CAPACITY

Н. І. Паляничко

к. е. н., старший науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

N. Palianychko

PhD, Senior Research, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ECOLOGICAL AND ECONOMIC IMPERATIVES OF MARKET TRANSFORMATIONS IN ENSURING SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND USE

Л. П. Бондаренко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

М. І. Тарнавський

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ПОБУДОВА СТРУКТУРИ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

L. Bondarenko

PhD, senior lecturer of Finance Department, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

M. Tarnavskyi

Postgraduate of Management and International Business Department, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

CONSTRUCTION OF PERSONNEL MANAGEMENT AGENCY AT THE ENTERPRISE

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Л. В. Терещук

студентка магістратури, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Enterprise Economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

L. Tereshchuk

Student of magistracy, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

MANAGEMENT PERSONNEL IN THE ENTERPRISE

Довлатова Мехрибан Тельман кызы

диссертант кафедры "Бухгалтерский учёт и аудит", Азербайджанский государственный экономический университет, г. Баку

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Dovlatova Mehriban Telman

Graduate student Department of Accounting and Audit, Azerbaijan State Economic University, Baku

ABOUT SOME ASPECTS OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

О. І. Славута

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Н. О. Волгіна

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

О. Slavuta

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

N. Volgina

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE THEORETICAL ASPECTS EFFECTIVENESS EVALUATION OF MODERNIZATION OF APARTMENT BUILDINGS

Гжегож Павловські

аспірант кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (Україна)

УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Grzegorz Pawlowski

Postgraduate Student, Department of Business Economy and Information Technology, Lviv University of Business and Law (Ukraine)

MANAGEMENT DIAGNOSTICS IN THE SYSTEM OF PURPOSES OF ECONOMIC DIAGNOSTICS OF THE ENTERPRISE

Н. М. Ювженко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПРИРОДИ БЮДЖЕТУВАННЯ

N. Yuvzhenko

postgraduate student of department of finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

GENERAL THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE AND NATURE OF BUDGETING

С. І. Собчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФОРМУВАННЯ НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

S. Sobchuk

post-graduate student of the finance department, Kyiv National Trade and Economics University

NON-TAX BUDGET REVENUES FORMING IN BUDGET REGULATION SYSTEM

Державне управління

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор , Міністр оборони України

ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ НИМ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, full professor, Ministry of defence of Ukraine, Kyiv

MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX: NOTION, ESSENCE AND STATE'S ROLE IN ITS ADMINISTRATION

М. В. Болдуєв

д. н. з держ. упр., професор, Класичний приватний університет

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

M. Bolduyev

Doctor of Public Administration, Professor, Classic Private University

THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL METHODS OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCERS

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

НАДНАЦІОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

A. Gladchenko

postdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

SUPRANATIONAL TOOLS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN PROVIDING ECONOMIC BALANCE

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF EMPLOYMENT AS A MEAN OF ACHIEVEMENT OF THE SOCIAL STATE SECURITY

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В ПЕРІОД ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЩОРІЧНОЇ МЮНХЕНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З БЕЗПЕКИ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration, Ph.D. candidate of V.I. Vernadsky Taurida National University, Kyiv

FEATURES OF FOREIGN POLICY DISCOURSE DURING THE ARMED CONFLICT IN THE EAST OF UKRAINE IN THE FRAMEWORK OF THE ANNUAL MUNICH SECURITY CONFERENCE

В. Й. Ганяк

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ У ПРОЦЕСІ ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СВОБОДИ СОВІСТІ Й РЕЛІГІЇ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР

V. Haniak

postgraduate student of division of European, globalization, integration and management of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

POLITICAL MECHANISMS IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC POLICY IN THE SPHERE OF FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION: THE SECURITY DIMENSION

С. С. Гута

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ "КРИЗОВА СИТУАЦІЯ, ЗУМОВЛЕНА ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИМИ ЧИННИКАМИ", "ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА КРИЗА" В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Guta

postgraduate student of the Department of globalistics, European integration and national security administration , National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE TERMS "CRISIS CAUSED BY THE MILITARY-POLITICAL FACTORS", "MILITARY-POLITICAL CRISIS" THEORY OF GOVERNMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили