Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2018

Завантажити журнал №7, 2018

Економіка

Н. С. Прокопенко

д. е. н., професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

П. О. Фененко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

А. О. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ОПОДАТКУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТНОГО БІЗНЕСУ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

N. Prokopenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, PHEE "European University", Kyiv

P. Fenenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, PHEE "European University", Kyiv

A. Tymoshenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, PHEE "European University", Kyiv

CRYPTO-CURRENCY TAXATION: REALIAS AND PROSPECTS

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. В. Бут

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

S. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

A. But

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

OBSTACLES ON THE WAY OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Т. О. Мурована

к. е. н., асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

T. Murovana

PhD in Economics, Assistant of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

CURRENT SITUATION AND INVESTMENT TRENDS IN DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

О. В. Каут

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

С. М. Дунайчук

к. т. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

АНАЛІЗ ТИПОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kaut

PhD, Associate Professor, National Metallurgical Academy of Ukraine

S. Dunaychuk

PhD, Associate Professor, National Metallurgical Academy of Ukraine

ANALYSIS OF TYPICAL INVESTMENT STRATEGIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. В. Корнілова

к. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

V. Kornilova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, International University of Finance, Kyiv

THE PRACTICAL ASPECT OF INNOVATIONS' APPLICATION IN THE TOURISM BUSINESS

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ЯК ДОМІНАНТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЙНОГО РУХУ В БІК НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

NATIONAL ECONOMIC INTERESTS AS A DOMINANT FOR TRANSFORMATION OF THE ESSENTIAL MEANING OF PROTECTIONIST POLICY AND ITS TOWARDS NEO-PROTECTIONISM

В. Д. Макогон

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

V. Makogon

Ph.D., assistant professor, doctoral student finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STRATEGIC PRIORITIES OF FISCAL POLICY IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL REFORMS

О. І. Краснова

викладач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з біостатистикою, ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"

Т. В. Плужнікова

к. м. н., старший викладач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з біостатистикою, ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

О. Krasnovа

lecturer of Department of social medicine, organization and health economics with biostatistics HSEU "Ukrainian Medical Stomatological Academy"

T. Pluzhnikova

PhD, Senior Lecturer of Department of social medicine, organization and health economics with biostatistics HSEU "Ukrainian Medical Stomatological Academy"

PECULIARITIES OF THE STATE REGULATION MECHANISM OF HEALTH

І. А. Герасимович

к. е. н., доцент. кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Herasymovych

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor Department of Finance Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORGANIZATION OF ACCOUNTING POLICIES OF THE MODERN ENTERPRISE

А. А. Постол

к. політ. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ Й СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Postol

candidate of political sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

SOCIO-ECONOMIC ESSENCE, PECULIARITIES OF FUNCTIONING AND STRATEGY OF COMPETITIVE DEVELOPMENT OF LARGE AGRARIAN ENTERPRISES

О. В. Круковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Krukovskaya

candidate of economic science, associate professor, associate professor department of accounting and taxation, Kherson State Agrarian University, Kherson

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING, INVENTORY AND CONTROL OF THE AVAILABILITY AND MOVEMENT OF INVENTORY AT ENTERPRISES

Д. Д. Третяк

к. е. н., асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. О. Руденко

студент 2 курсу магістратури спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

D. Tretiak

PhD in Economics, Assistant of the Department of Insurance banking and risk management Taras Shevchenko National University of Kyiv

А. Rudenko

2nd year student of magistracy specialty "Finance, Banking and Insurance" Kyiv National Taras Shevchenko University

ACCIDENT INSURANCE IN LEADING COUNTRIES: PERSPECTIVES IN UKRAINE

Кянан Салаєв

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Kanan Salayev

postgraduate student Taras Shevchenko national University of Kiev

EUROPEAN EXPERIENCE IN THE FORMATION OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN AZERBAIJAN REPUBLIC

М. М. Лизогуб

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

M. Lyzohub

postgraduates, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE IN TERMS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

М. О. Полєнніков

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. Poliennikov

postgraduate Klasychnoho pryvatnoho universytetu, Zaporizhzhia

APPROACH TO THE FORMATION OF A STATE STRATEGY FOR SOCIO-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Ю. А. Кучеренко

аспірант кафедри фінансів, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Kucherenko

Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

FEATURES OF ІNVESTMENT АCTIVITY OF АGRICULTURAL ЕNTERPRISES

Державне управління

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION SMART-TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

CLASSIFICATION OF FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

BUDGET MECHANISM AS AN INSTRUMENT FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION

З. В. Гбур

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

АКТУАЛЬНІ ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ACTUAL HYBRID THREATS OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF E-COMMERCE IN THE TOURISM MARKET

І. В. Кравець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. П. Якобчук

к. е. н., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

О. В. Іванюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ГЛОБАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

I. Kravets

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

V. Yakobchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

O. Ivanyuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THE GLOBAL ARCHITECTURE OF PUBLIC МANAGEMENT AND АDMINISTRATION INSTITUTES

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОВПЛИВУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

TRENDS OF INTEROPERABILITY OF LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM

І. В. Мазій

здобувач, Хмельницький університет управління та права

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

I. Maziy

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

ANALYSIS OF NORMATIVE LEGAL SUPPLY OF VOLUNTEER ACTIVITY IN UKRAINE

І. М. Солоннікова

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

І. Solonnikova

Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

FORMATION OF POLITICS OF HOLIDAYS OF POPULATION ITEMS

А. О. Павловська

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ "РАЙОН"

A. Pavlovska

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Education and Research Institute of Continuing Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE DEFINITION OF "DISTRICT"

А. Ю. Кожевников

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ГАЗОВА СФЕРА УКРАЇНИ В 2017 РОЦІ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

A. Kozhevnykov

рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE GAS FIELD OF UKRAINE IN 2017 AND ITS STATE REGULATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент