EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7

Завантажити журнал №7, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.5

В. П. Решетило

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Reshetylo

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Economic theory and international economics, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF ITS FORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.13

А. М. Герасимович

д. е. н., професор кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України

НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

A. Herasimovich

Doctor of Economics, Professor of the Department of Accountingaccounting, analysis and audit, Nizhyn Agrotechnical Institute National University of Bioresources and nature use of Ukraine

NEW TOOLS IN ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPLY MANAGEMENT BY A MODERN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.17

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

М. Є. Адамів

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Л. С. Ноджак

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

АНАЛІЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

M. Adamiv

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

L. Nodzhak

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE CUSTOMS SYSTEM OF UKRAINE: INTERNATIONAL AND NATIONAL DIMENSIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.23

Ю. С. Гринчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

М. В. Вихор

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Yu. Grynchuk

Doctor of Economic Sciences, associate professor, Head of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

N. Коval

PhD in Economics, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

М. Vykhor

PhD in Economics, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL PROVISION OF THE ESTABLISHMENT AND IMPLEMENTATION OF THE STATE REGIONAL POLICY IN UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.31

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

В. В. Шевченко

головний спеціаліст Рахункової палати України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

T. Kosova

Doctor of Econ. Sci., Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Business of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

V. Shevchenko

Chief Desk Officer of the Accounting Chamber of Ukraine, Kyiv

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE ESTABLISHMENT OF THE SUPREME STATE FINANCIAL CONTROL AT THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.37

Т. В. Мусієць

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

О. В. Лавріненко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету, імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В ЄВРОПІ

T. Musiiets

PhD in Economics, Associate Professor, International Finance Department, Kyiv National Economic University Vadym Hetman

O. Lavrinenko

PhD in Economics, Associate Professor, International Finance Department, Kyiv National Economic University Vadym Hetman

INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY OF THE MULTINATIONAL CORPORATIONS IN EUROPE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.45

Т. В. Канєва

к. е. н., доцент, декан факультету фінансів та банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Т. Kanieva

Ph.D., assistant professor, dean of the faculty of finance and banking,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET AS AN INSTRUMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.52

О. І. Бобирь

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

МЕТОДИКА РЕЙТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РІВНЕМ СОЦІАЛЬНОЇ КОРИСНОСТІ ТА ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО РЕЙТИНГУВАННЯ НА ДЕРЖАВНУ ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ

O. Bobyr

PhD candidate, Associate professor, Associate professor of the Department of Finance, Oles Gonchar Dniprovsky National University, Dnipro

METHODOLOGY OF THE RATING OF ENTERPRISES ON THE LEVEL OF SOCIAL UTILITY AND THE INFLUENCE OF SOCIAL RATING ON THE STATE FINANCIAL POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.59

О. В. Лепьохін

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

С. Є. Клименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Lepokhin

PhD in Economics, associate professor, Head of management of financial and economic security and projects, Zaporizhzhya National University

S. Klymenko

PhD in Economics, associate professor of management of financial and economic security and projects, Zaporizhzhya National University

THE CONTENT AND FEATURES OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN THE CONTEXT OF THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION FACTORS OF THE WORLD ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.64

Ю. М. Гальчинська

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ

Ju. Galchynska

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and International Trade,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

IMPROVEMENT OF GOVERNMENT REGULATION OF BIOENERGY MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.70

І. І. Дороніна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЄС

I. Doronina

PhD, Associate Professor of dep. international finance SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

REGULATION OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE AND THE EU

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.77

Г. З. Кухарська

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

H. Kukharska

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET POLICY AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.82

М. В. Фомічов

аспірант кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗРОШЕННЯ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

M. Fomichov

Assistant of the Department of Agrobusiness Economics and Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

IMPLEMENTATION OF IRRIGATION SYSTEM IN AGRARIAN ENTERPRISE AND ITS EFFICIENCY

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.87

Т. В. Іванова

д. дердж. упр, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ

T. Ivanova

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

PUBLIC GOVERNANCE FOR THE STABLE DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF THE SERVICE STAGE IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.91

В. В. Нонік

проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань,Житомирський державний технологічний університет

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ

V. Nonik

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues, Zhytomyr State Technological University

ANTI-CORRUPTION UPBRINGING AS AN INSTRUMENT OF ANTI-CORRUPTION STRATEGY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.96

З. М. Бурик

д. дердж. упр, старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

ОБСЛУГОВУЮЧА КООПЕРАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ДОСВІД ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ ЄС

Z. Buryk

Doctor of Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Regional Administrationand local government of LRIDA NAPA under the President of Ukraine

SERVING RURAL COOPERATION: EXPERIENCE OF EU POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.103

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

THE ROLE OF INFORMATION SUPPLY IN THE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF RECREATIONAL SFERA

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.108

І. Я. Зима

к. мед. н., Головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

ANALYSIS OF LEGISLATIVE SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION FOR THE TRANSFORMATION OF THE HEALTH CARE SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.114

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., доцент, завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ У ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОМУ ДИСКУРСІ

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE STATUS OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF THE SOCIAL POLICY OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCHES IN STATE-MANAGEMENT DISCOURSE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.121

О. А. Марушева

к. ю. н., здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

O. Marusheva

PhD in Law, Doctoral research scholar of the Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

MECHANISMS OF PUBLIC REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS IN CONSTRUCTION AND DIRECTIONS OF THEIR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.126

А. О. Науменко

к. е. н., доцент, докторант Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СПЕЦИФІКА РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

A. Naumenko

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, doctoral candidate of the Educational-scientific and production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE SPECIFICS OF DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF MECHANISMS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.130

Н. Л. Шпортюк

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

N. Shportyuk

Dneprovsk State Agrarian-Economic University

EXTERNAL EXPERIENCE OF PUBLIC SUPPORT OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.134

Р. М. Хренова-Шимкіна

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

СТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ ІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ

R. Khrenova-Shimkina

Graduate student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CREATION OF THE INDEPENDENT SYSTEM OF CERTIFICATION OF EXPERTS FROM THE ENERGETIC EFFICIENCY OF BUILDING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.7.140

С. С. Гринчишин

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

МОЛОДІЖНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

S. Grynchyshyn

graduate student of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

YOUTH TARGET PROGRAMS AS A DEVELOPMENT TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE YOUTH POLICY IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили