Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7

Завантажити журнал №7, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.5

О. М. Вініченко

д. е. н., доцент, професор, Український державний хіміко-технологічний університет

М. А. Грибкова

магістр, Український державний хіміко-технологічний університет

СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ ХЕДЖ-ФОНДІВ ЗІ СВІТОВОЮ ГОСПОДАРСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

O. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor, Ukrainian State University of Chemical Technology

M. Hrybkova

Mаstеr's dеgrее, Ukrainian State University of Chemical Technology

THE SYSTEM OF INTERACTION OF HEDGE FUNDS WITH THE WORLD ECONOMIC SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.14

Г. М. Гребенюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

В. О. Задоя

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

О. В. Пікуліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік та оподаткування, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

H. Hrebeniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and management, Dnipro National University of Railway Transport named after Аcademician V. Lazaryan

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Аssosiate Professor, Professor of the Department of Economics and management, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

V. Zadoya

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and management, Dnipro National University of Railway Transport named after Аcademician V. Lazaryan

O. Pikulina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipro National University of Railway Transport named after Аcademician V. Lazaryan

TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT OF RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISES OF UKRAINE DURING THE PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.20

Т. Л. Шестаковська

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Національний університет "Чернігівська політехніка"

І. О. Кокшин

здобувач вищої освіти кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Національний університет "Чернігівська політехніка"

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ У ТРУДОВУ СФЕРУ МОЛОДОГО РОБІТНИКА НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

T. Shestakovskа

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Management of Organizations, Chernihiv University National of Technological

І. Кokshin

higher education seeker of the Department of Public Administration and Management of Organizations, Chernihiv University National of Technological

PROBLEMS OF INTEGRATION INTO THE LABOR SPHERE OF THE YOUNG WORKER IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.25

О. В. Груздєв

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

НАПРЯМИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОНБОРДИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Hruzdiev

Postgraduate student, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

DIRECTIONS OF CREATING AN EFFECTIVE ONBOARDING SYSTEM AT THE ENTERPRISE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.32

О. В. Банар

д. е. н., професор, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський університет садівництва

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

О. Banar

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associate Professor of the Department of Public Management and Administration of Uman University of Horticulture

CONSTITUTIONAL AND LEGAL ANALYSIS OF STATE YOUTH POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.37

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ РИЗИКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОГО МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

I. Antypenko

PhD in Law, Doctoral candidate of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

RISK MANAGEMENT COMPETENCIES FORMATION IN NATIONAL SUBJECTS OF POLITICAL RISK GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT THE ORGANIZATIONAL AND STAFF MECHANISM OF THE RELEVANT ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.44

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

СТРУКТУРНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА НАПРЯМОМ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

STRUCTURAL-ORGANIZATIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIRECTION OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.49

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор ТОВ "Еталонтехсервіс", м. Харків, Україна

ДОСВІД КАНАДИ, ФРАНЦІЇ ТА ПОЛЬЩІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЖКГ: ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences, Director of "Etalontechservice" LLC, Kharkiv, Ukraine

THE EXPERIENCE OF CANADA, FRANCE AND POLAND IN THE ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF HOUSING: SOLVING WATER SUPPLY PROBLEMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.56

Г. І. Жекало

к. політ. н., доцент кафедри управління та адміністрування, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету

Е. Т. Дерді

к. філол. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету

СПІВПРАЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

G. Zhekalo

PhD in Political Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk Education and Research Institute of Management, West Ukrainian National University

E. Derdy

PhD in Philology, Associate Professor of the Department of International Economy, Marketing and Management, Ivano-Frankivsk Education and Research Institute of Management, West Ukrainian National University

COOPERATION OF CONSTRUCTION COMPANIES WITH LOCAL AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.62

О. П. Постельжук

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Л. І. Валюх

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Г. Я. Невинна

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ПОЛІТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Postel'zhuk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences of Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

L. Valiukh

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences of Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

H. Nevynna

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences of Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

IDENTITY POLICY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING UKRAINE'S SECURITY POLICY IN THE FIELD PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.71

О. В. Овдін

к. і. н., доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ У МІСТІ КРИВОМУ РОЗІ

O. Ovdin

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Law and European Integration, Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

OVERCOMING THE DEMOGRAPHIC CRISIS AND ITS CONSEQUENCES IN KRYVYI RIH

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.77

О. Б. Гончарук

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Н. О. Савичук

д. мед. н., профеcор, проректор з наукової роботи,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

O. Honcharuk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

N. Savychuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector for Science, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

THE CONCEPT OF GOVERNANCE MECHANISMS AND THEIR PRACTICAL SIGNIFICANCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.84

В. В. Веляник

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. К. Толстанов

д. мед. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

V. Velianyk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

O. Tolstanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector for Education, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

FORMATION OF PERSONNEL INTELLECTUAL CAPITAL OF PUBLIC AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.91

М. В. Глагович

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Н. Г. Діденко

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ФУНКЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

M. Glagovych

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

N. Didenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

POWERS OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE, FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.98

Л. Ю. Торовець

слухач магістратури кафедри управління охороною, здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

L. Torovets

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

Ya. Radysh

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

LEGAL REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.106

Х. А. Оганян

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

З. В. Гбур

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Kh. Ohanian

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of UkraineKyiv, Ukraine

SANITARY AND EPIDEMIC WELL-BEING OF THE POPULATION AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.113

Л. В. Гадіяк

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. П. Писаренко

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

L. Gadiiak

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Pysarenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

LOGISTICS APPROACH IN HEALTHCARE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.121

С. В. Ковалівська

керівник центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

МАКРОРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. Kovalivska

Head of the Center for Regional Studies of the National Institute for Strategic Studies

MACRO-REGIONAL COOPERATION IN UKRAINE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.7.128

Н. В. Бігарі

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

С. П. Кошова

старший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

N. Bigari

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

S. Koshova

Senior Lecturer of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC POLICY OF THE STATE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент