Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2010

Економіка

Г. О. Харламова

к. е. н., асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д. М. Шустер

економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК КАТАЛІЗАТОР АКУМУЛЯЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Ю. А. Подерня-Масюк

асистент кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

А. В. Яценко

народний депутат України

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ ПОЗИЦІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

А. А. Толкунов

начальник геологічного відділу ДГП "Укргеофізика"

Р. О. Гаврилюк

науковий співробітник відділення комплексних геолого-геофізичних досліджень та інвестиційних проектів ДП "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України"

ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВІДКИ ТА РОЗРОБКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАФТОГАЗОВИХ ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНСЬКОГО СЕКТОРА ГЛИБОКОВОДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ

Л. Л. Ковальська

д. е. н., професор

К. І. Оксенюк

аспірант, Луцький національний технічний університет

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ ДЕРЖАВИ

Н. М. Грущинська

к. е. н., доцент Інституту міжнародних відносин, Національний авіаційний університет

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Т. В. Гринько

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет їм. Олеся Гончара

СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ "ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА"

В. В. Трофимова

к. е. н., докторант, КНЕУ ім. В Гетьмана

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

ВИМОГИ КОРПОРАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДО ВНУТРІШНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. В. Бугров

к. е. н., директор B&B Project Management Solutions

О. О. Бугрова

к. е. н., заступник директора B&B Project Management Solutions

PERT ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

О. В. Добровольська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У НЕСТАБІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

О. Ю. Широкова

Національній технічний університет України "КПІ"

Т. А. Дунаєва

Доцент, к.ф.-м. н., Національній технічний університет України "КПІ"

ФОРМУВАННЯ НЕЧІТКОЇ СТРУКТУРИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

О. П. Разіна

викладач кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ "НЕРУХОМІСТЬ", "РИНОК НЕРУХОМОСТІ" У СВІТЛІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

О. В. Бетехтін

аспірант кафедри економічної теорії, Херсонський державний технічний університет

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В. М. Долматов

Національний технічний університет України "КПІ"

Ю. П. Матусов

ст. викладач, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРЙНЯТТЯ РІШЕННЯ БАНКОМ ПРО РІВЕНЬ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК

І. І. Левківський

аспірант, Інститут Світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

І. В. Дорошенко

асистент каф. менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ю. В. Єсаулов

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ

Е. Ю. Лукьянова

аспирант, Крымсий гуманитарный университет (Ялта)

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УКРАИНСКИХ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ВНЕДРЕНИЮ BSC-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РОМЕ-ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

О. М. Руденко

кандидат з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України, докторант

ІННОВАТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Р. Ю. Кризська

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ при Президентові України

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. С. Толуб'як

к. держ.упр., докторант, кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, Заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

А. Є. Іорданов

аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління, НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ, СУСПІЛЬНИХ ТА РИНКОВИХ ІНСТИТУТІВ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ РЕГІОНУ

Б. В. Слупський

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАВДАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОФІЦІЙНИХ ТА НЕОФІЦІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ НАСЕЛЕННЯ ЗА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

М. А. Гирик

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент