EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2010

Економіка

Г. О. Харламова

к. е. н., асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д. М. Шустер

економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК КАТАЛІЗАТОР АКУМУЛЯЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Ю. А. Подерня-Масюк

асистент кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

А. В. Яценко

народний депутат України

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ ПОЗИЦІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

А. А. Толкунов

начальник геологічного відділу ДГП "Укргеофізика"

Р. О. Гаврилюк

науковий співробітник відділення комплексних геолого-геофізичних досліджень та інвестиційних проектів ДП "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України"

ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВІДКИ ТА РОЗРОБКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАФТОГАЗОВИХ ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНСЬКОГО СЕКТОРА ГЛИБОКОВОДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ

Л. Л. Ковальська

д. е. н., професор

К. І. Оксенюк

аспірант, Луцький національний технічний університет

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ ДЕРЖАВИ

Н. М. Грущинська

к. е. н., доцент Інституту міжнародних відносин, Національний авіаційний університет

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Т. В. Гринько

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет їм. Олеся Гончара

СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ "ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА"

В. В. Трофимова

к. е. н., докторант, КНЕУ ім. В Гетьмана

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

ВИМОГИ КОРПОРАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДО ВНУТРІШНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. В. Бугров

к. е. н., директор B&B Project Management Solutions

О. О. Бугрова

к. е. н., заступник директора B&B Project Management Solutions

PERT ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

О. В. Добровольська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У НЕСТАБІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

О. Ю. Широкова

Національній технічний університет України "КПІ"

Т. А. Дунаєва

Доцент, к.ф.-м. н., Національній технічний університет України "КПІ"

ФОРМУВАННЯ НЕЧІТКОЇ СТРУКТУРИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

О. П. Разіна

викладач кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ "НЕРУХОМІСТЬ", "РИНОК НЕРУХОМОСТІ" У СВІТЛІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

О. В. Бетехтін

аспірант кафедри економічної теорії, Херсонський державний технічний університет

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В. М. Долматов

Національний технічний університет України "КПІ"

Ю. П. Матусов

ст. викладач, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРЙНЯТТЯ РІШЕННЯ БАНКОМ ПРО РІВЕНЬ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК

І. І. Левківський

аспірант, Інститут Світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

І. В. Дорошенко

асистент каф. менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ю. В. Єсаулов

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ

Е. Ю. Лукьянова

аспирант, Крымсий гуманитарный университет (Ялта)

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УКРАИНСКИХ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ВНЕДРЕНИЮ BSC-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РОМЕ-ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

О. М. Руденко

кандидат з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України, докторант

ІННОВАТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Р. Ю. Кризська

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ при Президентові України

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. С. Толуб'як

к. держ.упр., докторант, кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, Заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

А. Є. Іорданов

аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління, НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ, СУСПІЛЬНИХ ТА РИНКОВИХ ІНСТИТУТІВ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ РЕГІОНУ

Б. В. Слупський

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАВДАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОФІЦІЙНИХ ТА НЕОФІЦІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ НАСЕЛЕННЯ ЗА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

М. А. Гирик

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили