EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2011

Економіка

В. Г. Федоренко

доктор економічних наук, професор

О. Г. Чувардинський

доктор політичних наук, доцент

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В. В. Пилипів

к. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПРОЦЕСИ РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ

А. З. Абдулхаіров

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, декан факультету мистецтв, РВУЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМУ

О. В. Калініченко

Київський національний економічний університет

О. О. Казак

Полтавський університет економіки і торгівлі

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПАРКУ

С. В. Близнюк

к. е. н., доцент

ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ВПЛИВУ НА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ

И. В. Усков

к. э. н., старший преподаватель кафедра "Финансы и кредит", Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В УКРАИНЕ

В. В. Козик

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

Ю. І. Сидоров

к. т. н, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

О. Ю. Черняк

аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

СИМБІОТИЧНІ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧИХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ФІРМ І ПІДРОЗДІЛІВ

О. М. Ткаченко

к. е. н., Національний університет харчових технологій

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

С. М. Горлов

докторант, МАУП

СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ В ДЕРЖАВІ

С. О. Комаринець

асистент кафедра теоретичної та прикладної економіки, НУ "Львівська політехніка"

АНАЛІЗУВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

І. М. Перепаддя

аспірант, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

РЕФОРМУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ПІСЛЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008—2009 РОКІВ

А. О. Ігнатюк

аспірант, КНУ ім.Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Е. О. Мехтієв

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА В ПРОЦЕСІ ПРИСТОСУВАННЯ ДО НОВИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Ю. Пікус

аспірант, КНУ ім.Тараса Шевченка

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ ІКТ В УКРАЇНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Й ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Т. А. Комашенко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ЗМІНА РОЛІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник віце-президента НАДУ при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, докторант кафедри державного управління та менеджменту

ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ: ТЛУМАЧЕННІ ТЕРМІНА В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Ю. О. Царьов

к. психол. наук, с. н. с., Національна Академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

О. В. Базарна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

АДМІНІСТРУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ КРАЇНИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, КПУ

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК

Ю. В. Шпак

к. е. н.к, доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ОБ'ЄКТИВНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ АПК РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили