Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2011

Економіка

В. Г. Федоренко

доктор економічних наук, професор

О. Г. Чувардинський

доктор політичних наук, доцент

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В. В. Пилипів

к. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПРОЦЕСИ РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ

А. З. Абдулхаіров

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, декан факультету мистецтв, РВУЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМУ

О. В. Калініченко

Київський національний економічний університет

О. О. Казак

Полтавський університет економіки і торгівлі

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПАРКУ

С. В. Близнюк

к. е. н., доцент

ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ВПЛИВУ НА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ

И. В. Усков

к. э. н., старший преподаватель кафедра "Финансы и кредит", Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В УКРАИНЕ

В. В. Козик

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

Ю. І. Сидоров

к. т. н, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

О. Ю. Черняк

аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

СИМБІОТИЧНІ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧИХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ФІРМ І ПІДРОЗДІЛІВ

О. М. Ткаченко

к. е. н., Національний університет харчових технологій

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

С. М. Горлов

докторант, МАУП

СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ В ДЕРЖАВІ

С. О. Комаринець

асистент кафедра теоретичної та прикладної економіки, НУ "Львівська політехніка"

АНАЛІЗУВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

І. М. Перепаддя

аспірант, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

РЕФОРМУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ПІСЛЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008—2009 РОКІВ

А. О. Ігнатюк

аспірант, КНУ ім.Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Е. О. Мехтієв

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА В ПРОЦЕСІ ПРИСТОСУВАННЯ ДО НОВИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Ю. Пікус

аспірант, КНУ ім.Тараса Шевченка

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ ІКТ В УКРАЇНІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Й ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Т. А. Комашенко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ЗМІНА РОЛІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник віце-президента НАДУ при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, докторант кафедри державного управління та менеджменту

ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ: ТЛУМАЧЕННІ ТЕРМІНА В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Ю. О. Царьов

к. психол. наук, с. н. с., Національна Академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

О. В. Базарна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

АДМІНІСТРУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ КРАЇНИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, КПУ

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК

Ю. В. Шпак

к. е. н.к, доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ОБ'ЄКТИВНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ АПК РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент