Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2012

Економіка

Т. В. Бауліна

д. е. н., професор, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ СУСПІЛЬСТВА ЯК ГОЛОВНИЙ ОРІЄНТИР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Т. О. Фролова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА

А. Г. Балдинюк

к. е. н., доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

О. В. Буглак

к. е. н., асистент, Національний авіаційний університет

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Г. Федоренко

д. э. н., проф., зав. каф. теоретической и прикладной экономики, ИПК ГСЗУ

Ю. Б. Пинчук

к. е. н., доцент, Кременчугский национальный университет

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

І. О. Іртищева

д. е. н., Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

О. О. Друца

студент, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

С. О. Михайловина

викладач кафедри обліку і аудиту, Уманський національний університет садівництва

БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Ю. В. Ткаченко

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Ляшенко

д. ф.-м. н, проф.

Ю. П. Тадеєв

к. е. н., доц., докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРО ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У ВИРОБНИЧИЙ ТА В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛИ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН

О. В. Профатило

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Л. І. Кирилова

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Л. П. Баришнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Донецький державний університет управління

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС КЛАСТЕРНОГО ТИПУ — СУЧАСНА ФОРМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Г. Рябчук

к. е. н., доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, НУДПСУ

ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РІВЕНЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

О. А. Гавриш

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

О. О. Бичков

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мурадов Аллахъяр Ниязи оглы

к. э. н., доцент, зам. директора по научной работе, Институт экономики НАН Азербайджана(г. Баку)

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Г. О. Бурдельна

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Миколаївська філія Європейського університету

Е. В. Толишев

к. т. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Миколаївська філія Європейського університету

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ ОБ'ЄКТІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОБЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Гончаренко

к. е. н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

Т. М. Нікітіна

старший викладач, Дніпродзержинський державний технічний університет

В. В. Каплій

магістр з фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ПОДАТКОВИХ ФОРМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

РОЗУМОВА ПРАЦЯ: ТЕОРІЯ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

П. Н. Макаренко

д. э. н., професор, член-кореспондент НААН, Полтавская государственная аграрная академия

А. С. Дьяченко

аспирант, Полтавская государственная аграрная академия

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ

О. В. Котляревський

аспірант кафедри банківської справи, Українська академія банківської справи НБУ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ ТА БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Г. І. Олійник

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МАРКЕТИНГОВІ МОЖЛИВОСТІ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

І. А. Левченко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ

О. С. Гордієнко

здобувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

О. В. Коровіна

ст. викладач, Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНУ

КОНЦЕПЦІЯ ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ВПРОВАДЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ

І. В. Сіренко

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

О. Є. Гросицька

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХУВАЛЬНИКОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

К. П. Кравець

аспірант, КНТЕУ

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Г. О. Дудукало

асистент кафедри менеджменту, Національній технічний університет Україні "КПІ"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Хижняк

асистент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. М. Вдовенко

к. е. н, докторант кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТИ ТА РЕАЛІЇ

Р. А. Махиня

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА МЕТОДОЛОГІЇ ВИМІРЮВАННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

В. В. Гакало

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

СПЕЦІАЛЬНІ РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА (АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ)

А. Г. Гетьманець

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРОЮ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент