EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2012

Економіка

Т. В. Бауліна

д. е. н., професор, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ СУСПІЛЬСТВА ЯК ГОЛОВНИЙ ОРІЄНТИР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Т. О. Фролова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА

А. Г. Балдинюк

к. е. н., доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

О. В. Буглак

к. е. н., асистент, Національний авіаційний університет

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Г. Федоренко

д. э. н., проф., зав. каф. теоретической и прикладной экономики, ИПК ГСЗУ

Ю. Б. Пинчук

к. е. н., доцент, Кременчугский национальный университет

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

І. О. Іртищева

д. е. н., Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

О. О. Друца

студент, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

С. О. Михайловина

викладач кафедри обліку і аудиту, Уманський національний університет садівництва

БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Ю. В. Ткаченко

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Ляшенко

д. ф.-м. н, проф.

Ю. П. Тадеєв

к. е. н., доц., докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРО ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У ВИРОБНИЧИЙ ТА В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛИ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН

О. В. Профатило

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Л. І. Кирилова

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Л. П. Баришнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Донецький державний університет управління

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС КЛАСТЕРНОГО ТИПУ — СУЧАСНА ФОРМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Г. Рябчук

к. е. н., доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, НУДПСУ

ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РІВЕНЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

О. А. Гавриш

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

О. О. Бичков

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мурадов Аллахъяр Ниязи оглы

к. э. н., доцент, зам. директора по научной работе, Институт экономики НАН Азербайджана(г. Баку)

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Г. О. Бурдельна

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Миколаївська філія Європейського університету

Е. В. Толишев

к. т. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Миколаївська філія Європейського університету

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ ОБ'ЄКТІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОБЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Гончаренко

к. е. н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

Т. М. Нікітіна

старший викладач, Дніпродзержинський державний технічний університет

В. В. Каплій

магістр з фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ПОДАТКОВИХ ФОРМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

РОЗУМОВА ПРАЦЯ: ТЕОРІЯ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ

П. Н. Макаренко

д. э. н., професор, член-кореспондент НААН, Полтавская государственная аграрная академия

А. С. Дьяченко

аспирант, Полтавская государственная аграрная академия

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ

О. В. Котляревський

аспірант кафедри банківської справи, Українська академія банківської справи НБУ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ ТА БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

Г. І. Олійник

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МАРКЕТИНГОВІ МОЖЛИВОСТІ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

І. А. Левченко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ

О. С. Гордієнко

здобувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

О. В. Коровіна

ст. викладач, Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНУ

КОНЦЕПЦІЯ ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ВПРОВАДЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ

І. В. Сіренко

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

О. Є. Гросицька

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХУВАЛЬНИКОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

К. П. Кравець

аспірант, КНТЕУ

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Г. О. Дудукало

асистент кафедри менеджменту, Національній технічний університет Україні "КПІ"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Хижняк

асистент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. М. Вдовенко

к. е. н, докторант кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТИ ТА РЕАЛІЇ

Р. А. Махиня

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА МЕТОДОЛОГІЇ ВИМІРЮВАННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

В. В. Гакало

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

СПЕЦІАЛЬНІ РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА (АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ)

А. Г. Гетьманець

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРОЮ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили