Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2013

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, ІПК ДСЗУ

С. В. Федоренко

к. е. н., доцент, ІПК ДСЗУ

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

W. Fedorenko

Doctor of Economics, Professor

S. Fedorenko

PhD Associate Professor

FINANCING INVESTMENTS IN CORPORATE SECTOR UKRAINE

В. Ю. Лисак

к. е. н, старший викладач кафедри економіки підприємства, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК

V. Y. Lisak

k. e. n senior teacher of department of economy of enterprise Kamyanec'-podil'skogo national university of the name of Ivan Ogienka

ECONOMIC ESSENCE OF BECOMING INVESTMENTS AND DEVELOPMENT

Н. М. Притуляк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

N. M. Prytuliak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor State University Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

VENTURE FINANCING OF INNOVATION ACTIVITIES (THE THEORETICAL ASPECT)

І. О. Жувагіна

к. е. н., викладач кафедри економіки та організації виробництва, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

I. A. Zhuvagina

Ph.D., lecturer in economics and organization of production, Pervomaisky Polytechnic Institute National University of Shipbuilding named after admiral Makarov, Pervomaуsk

EVALUATION OF BUSINESS CLIMATE RETAILERS

О. Ю. Руднєва

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організацій", Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", м. Горлівка

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

E. Y. Rudneva

Ph.Dr. in economic, associate professor of department the "Management of organizations", Automobile and Highway Institute of State Higher Educational Establishment "Donetsk National Technical University", Gorlivka

AN ECONOMIC GROUND OF REALIZATION OF NATURE PROTECTION PROJECTS ON THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

В. І. Корсак

кандидат медичних наук, голова Ради директорів компанії ТзОВ "Волвест груп", м. Луцьк

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

V. I. Korsak

MD, The Head of the Board of Directors VolWest Group Co.

PROVIDING THE BALANCE ECONOMIC INTERESTS OF ECONOMIC AGENTS IN THE RETAIL

М. М. Гуменюк

к. е. н., доцент кафедри "Інформаційні системи в економіці", Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "ДонНТУ", м. Горлівка

ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ У МОДЕЛЮВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

M. M. Gumenyuk

Candidate of Economic Sciences, an associate professor of department "Informative systems in an economy", Automobile institute of "DonNTU", Gorlivka

USING OBJECT DECOMPOSITION IN MODELING HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM

А. В. Верещагина

к. э. н., доцент, Харьковский национальный экономический университет

И. В. Фефелов

аспирант, Харьковский национальный экономический университет

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ

A. V. Vereshchagina

PhD in economics, associate professor, Kharkov National University of Economics

I. V. Fefelov

graduate student, Kharkov National University of Economics

EVALUATION THE TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE INNOVATION ACTIVITIES, BASED ON DETECTING THE SIGNIFICANT FACTOR OF DEVELOPMENT

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

П. О. Лук'яшко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Д. В. Шатирко

магістрант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ФОРМУВАННЯ РОЗРИВУ МІЖ ВІРТУАЛЬНИМ ТА РЕАЛЬНИМ СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ

О. V. Аbаkumеnkо

candidate of economic sciences, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

P. O. Lukyashko

candidate of economic sciences, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

D. V. Shatirko

MA student, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

PRECONDITIONS AND CONSEQUENCES OF FORMATION OF A GAP BETWEEN VIRTUAL AND REAL ECONOMY SECTORS

А. О. Сітковська

к. е. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

A. O. Sitkovska

Dnipropetrovsk State Agrarian University

A COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES IS IN THE CONDITIONS OF DEEPENING OF EUROINTEGRATION RELATIONS

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. В. Ларченко

к. с-г. н., в. о. доцента, Херсонський державний аграрний університет

С. В. Коковіхін

д. с.-.г. н., професор, Херсонський державний аграрний університет

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФОТОСИНТЕТИЧНО АКТИВНОЇ РАДІАЦІЇ ЗА ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

О. V. Larchenco

c. s-g. n., v.o. of associate professor, Kherson state agrarian university

S. V. Cocovihin

d. s.-.g. n., professor, Kherson state agrarian university

MATHEMATICAL METHODS OF ESTABLISHMENT INDEXES PHOTOSYNTHETIC ACTIVE RADIATION FOR THE PERIOD OF VEGETATION OF AGRICULTURAL CULTURES

Г. Є. Павлова

директор навчально-наукового інституту економіки, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК НУБіП України

ДЕРЖАВНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

Н. П. Чорна

к. е. н., доцент кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Тернопільський національний економічний університет, Нововолинський факультет

СТАН ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК БАЗОВИЙ ІНДИКАТОР ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. Chorna

Ph.D., Associate Professor Department-wide and humanities Ternopil National Economic University Novovolynsk faculty

NUTRITIONAL STATUS OF THE POPULATION AS THE BASIC INDICATOR OF FOOD SECURITY UKRAINE

О. В. Добровольська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. В. Кіщенко

студентка магістратури, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Dobrovol's'ka

T. V. Kishenko

T. V. Kishenko

Dnipropetrovsk State Agrarian University

THE CURRENT STATE OF FINANCING OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

I. Prihodko

PAYMENTS WITH BUYERS AND CUSTOMERS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: ASPECTS OF ACCOUNTING

О. М. Лушнікова

асистент кафедри економіки підприємства, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ВПРОВАДЖЕННЯ АНАЛОГА АГРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ "CROPPING SYSTEM" У ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

O. M. Lushnikova

INTRODUCTION OF ANALOGUE OF AGROEKONOMICHESKOY SYSTEM OF "CROPPING SYSTEM" IS IN FARM

О. В. Яріш

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

O. V. Yarish

Candidate of economic sciences, docent of the chair of finance at Higher Education Establishment of Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade"

METHODICAL APPROACHES TO DIAGNOSTICS OF JOINT STOCK COMPANIES' BANKRUPTCY PROBABILITY: LOCAL AND FOREIGN EXPERIENCE

К. П. Черненок

викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

АКТИВІЗАЦІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

K. P. Chernenok

Teacher at the Department of Finance, Accountancy and Audit Petro Mohyla Black Sea State University

ACTIVIZATION OF ACCUMULATION COMPONENT OF THE PENSION SYSTEM:PERSPECTIVES IN UKRAINE

А. С. Іванова

асистент кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

A. S. Ivanova

assistant strategy's faculty KNEU

SEQUENCE OF THE ENTERPRISE TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT STRATEGY FORMING

М. В. Ступінська

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

M. V. Stupinska

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL OF TRADE STOCK OF THE ENTERPRISE

Т. В. Соковець-Макатуха

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕНДАВМЕНТ-ФОНДИ ЯК СКЛАДОВІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ

T. V. Sokovets Makatuha

graduate student, Dnepropetrovsk State Financial Academy

ENDOWMENT FUNDS AS THE FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM PROVIDING PEOPLE WITH AFFORDABLE HOUSING

О. Ю. Пироженко

аспирант, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССОВ УРБАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОРА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

O. Pirozhenko

Postgraduate, the National academy of environmental protection and resort development, Simferopol

SCIENCE & APPLICATIONS BASICS OF EVALUATING URBANIZATION PROCESSES AS A FACTOR OF SPACE DEVELOPMENT OF THE REGION

А. Е. Сабірова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

A. E. Sabirova

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MARKETING RESEARCH AS THE PART OF MARKETING STRATEGY OF THE INSURANCE COMPANY

М. М. Пінчук

студент 4 курсу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМІ ТРАНСКОРДОННИХ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ

M. M. Pinchuk

Undergraduate student, Institute of international relations, Kyiv National Taras Shevchenko University

PECULIARITIES AND TRENDS IN FOREIGN DIRECT INVESTING IN THE FORM OF CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS

К. А. Гамбарян

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

K. A. Gambarian

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FINANCIAL LEASING IN UKRAINE: THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

К. І. Бєлоусова

к. е. н., старший викладач кафедри управління інформаційною безпекою, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІЗНЕСІ ТА ДЕРЖСЕКТОРІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

K. I. Belousova

PhD in economics senior teacher of department management informative safety State university of information and communication technologies, Kiev

PRACTICE OF THE USE INFORMATIVELY COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS AND STATE SECTOR: REGIONAL ASPECT

Ю. Ф. Гудзь

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Y. F. Gudz'

PhD in economics, associate professor of finance, National University Food Technologies, Kyiv city

FORMING THE STRATEGY OF GROWING ECONOMIC POTENTIAL IN FOOD INDUSTRY ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS

Л. Х. Доленко

к. е. н., доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

М. О. Кононова

аспірант кафедри економічної теорії та історії економічної думки, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

L. H. Dolenko

PhD in economics, assistant professor world economy and international economic, Odessa National University of I. I. Mechnikov

M. A. Kononova

Postgraduate student of economic theory and history economic thought Odessa National University of I. I. Mechnikov

CLUSTERISATION AS A KEY DIRECTION OF INCREASING INNOVATION POTENTIAL OF A REGION

Ю. І. Клюс

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Луганськ

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

J. I. Klus

PhD in economics, assistant professor of accounting and auditing, East Ukrainian National University of V. Dahl, Luhansk city

DEVELOP RECOMMENDATIONS FOR EVALUATION AND RAISING APPEAL OF INNOVATION INDUSTRIAL ENTERPRISES

А. В. Ковальов

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУТСОРСИНГУ

A. V. Kovalov

Candidate of Sciences (Economics and Management of Enterprises), Associate Professor of Economics of Enterprises The State Higher Education Establishment "Pryazovskyi State Technical University", Doctor of Philosophy (Ph.D.)

THEORETICAL BASIS OF OUTSOURCING

І. І. Конєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Сумський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

I. I. Koneva

PhD in economics, associate professor of Finance, Sumy National Agrarian University

FEATURES OF IVESTING IN AGRICULTURE

О. І. Косов

старший викладач кафедри маркетингу, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ТЕРМІНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

O. I. Kosov

Senior lecturer of the Department of marketing Luhansk Taras Shevchenko National University Institute of Economics and Business, Department of marketing

METHODOLOGICAL ASPECTS OF LOGISTICS TERMINAL COMRLEXES DEVELOPING IN UKRAIN REGIONS

О. Ю. Кудріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Інституту економіки та бізнесу, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

ІННОВАЦІЇ — ЯК РУШІЙНИЙ РЕСУРС ВІДНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

O. Y. Kudrina

PhD in economics, associate professor of marketing, Luhansk Taras Shevchenko National University Institute of Economics and Business, Department of marketing

INNOVATIONS — AS A MOTIVE RESOURE OF RENEWAL OF INDUSTRIAL OF POST-SOVIET UKRAINE

Л. Г. Ліпич

проф., д. е. н., декан економічного факультету, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Н. О. Грицюк

аспірант, Східноєвропейський національнийо університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЯ

L. G. Lipych

prof., Ph.D, Dean of the Faculty of Economics, Eastern National University of Lesya Ukrainian, Lutsk

N. A. Gritsuk

рost-graduate student Eastern National University of Lesya Ukrainian, Lutsk

APPROACHES TO THE DEFINITION STRATEGY

Д. О. Мардар

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

D. O. Mardar

PhD in economics, associate professor marketing, Lugansk Taras Shevchenko National University

THE INFLUENCE OF THE INVESTMENT STRATEGY ON THE LEVEL OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF AGRICULTURE AND THE COAL INDUSTRY IN THE LUGANSK REGION

К. М. Мельник

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПРОЕКТІВ

K. M. Melnyk

PhD in economics., associate professor finance and credit Uman National University of Horticulture

MODERN STATE AND DIRECTIONS STIMULATION DEVELOPMENT THE BANK INVESMENT CREDITING AGRARIAN PROJECTS

А. І. Пишкін

аспірант кафедри економіки підприємства, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Луганськ

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ"

A. I. Pyshkin

рost-graduate student Department of Еconomy of enterprise, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk

MODERN PROBLEMS INTERPRETATION NOTION ARE "INNOVATIVE POTENTIAL OF REGION"

Н. П. Прищепа

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

N. P. Prischepa

PhD in economics, associate professor of management, Luhansk Taras Shevchenko National University Institute of Economics and Business, Department of management

COMPETITION STRATEGIES OF FIRM ARE IN THE CONDITIONS OF INTERNALIZATION

С. В. Саліта

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Луганськ

C. М. Фірсова

аспірант кафедри економіки підприємства, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Луганськ

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

S. V. Salita

PhD in economics, associate professor of Finance, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk

S. N. Firsova

рost-graduate student Department of Еconomy of enterprise, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk

DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS STRATEGIC AND OPERATIONAL CONTROLLING AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

С. В. Северина

аспірант, Запорізький національний університет

ХАРАКТЕРНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯПОНСЬКИМИ ТА АМЕРИКАНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ

S. V. Severina

рost-graduate student, Zaporizhzhya National University, Zaporozhye

TYPICAL MANAGEMENT PRACTICES BY THE JAPANESE AND U.S. CONPANIES AND THE POSSIBILITY OF THEIR INTRODUCTION IN THE UKRAINIAN TERRITORY

С. О. Тхор

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

S. A. Tkhor

PhD in economics, assistant professor department of economy enterprise,East Ukrainian National University of V. Dahl, Luhansk city

COMPETITIVENESS MOTOR INDUSTRY

Т. Р. Фецович

аспірант кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. R. Fetsovych

рost-graduate student of accounting in the public and social services, Ternopil National Economic University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF MODELING STRATEGIC ANALYSIS ENTERPRISE

І. В. Буреш

старший офіцер управління кримінального аналізу та інформаційного-аналітичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

I. V. Buresh

senior officer of the Criminal Analisys and Information and Analytical Support Department of the State Border Guard Service Administration, Kyiv

FEATURES OF LEGISLATIVE MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION ARE FROM COUNTERACTION TO HUMAN TRAFFIC IN UKRAINE

І. В. Кукін

начальник відділення, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України, м. Київ

ОКРЕМІ ПІДХОДИ ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ МЕШКАНЦЯМИ ПРИКОРДОННЯ

І. V. Kykin

head of branch, Research Institute of the Ukraine State Border Service Kyiv

SOME APPROACHES TO THE LEGAL CROSS BORDER REGULATION OF THE BORDER REGIONS RESIDENTS

В. Д. Барвіненко

здобувач, Академія муніципального управління

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Т. О. Булковський

аспірант, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, НАДУ при Президентові України

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

T. Bulkovskiy

postgraduate student of the Institute of Public Administration and Local Government of the NAPA, the President of Ukraine

THE DECENTRALIZATION OF ADMINISTRATIVE SERVICES PROVIDED BY THE INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE BODIES

Ю. П. Харченко

здобувач Чернігівського державного технологічного університету

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Yu. P. Kharchenko

the applicant of the Chernihiv state technological University

MODERNIZATION ASPECTS OF THE SOCIO-LEGAL THE PROTECTION OF CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент