Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2014

Завантажити журнал №8, 2014

Економіка

М. І. Іщенко

к. е. н., член Правління, директор гірничодобувного дивізіону, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", докторант, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ЦЕНТРІВ ВИТРАТ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

M. Ishchenko

PhD in Economics, Member of Executive Board, Director of Mining Division of METINVEST HOLDING LLC, Dr. Sc. (Econ.) Degree Seeker, State institution of higher education "Kryvyi Rih National University"

EVALUATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF ENTERPRISES-COST CENTERS DURING IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT PROJECT

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ПАРАДИГМА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Kreidych

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE INDUSTRIAL ENTERPRISE'S DEVELOPMENT INVESTMENT POLICY PARADIGM

О. В. Благоразумова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СФЕРИ ТУРИЗМУ

O. Blagorazumova

PhD in Economics, associate Professor of Department of business economics and economic theory, Kharkiv institute of economy and trade

GOVERNMENT ECONOMIC POLICIES AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURISM SPHERE

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СИСТЕМНИЙ ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ МІЖНАРОДНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ТЕРОРИЗМУ: ЕТНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

INVESTMENTS AS A SYSTEM FACTOR FOR INTERNATIONAL CRIME AND TERRORISM PREVENTION: ETHNOLOGICAL ASPECT

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу Інститут продовольчих ресурсів, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НІШЕВИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research, Institute of Food Resources

EFFICIENCY IMPLEMENTING OF INNOVATIVE PRODUCTS ON THE FOOD MARKETS NICHES

О. В. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

О. Tymoshenko

Ph.D. in Economics, assistant professor of finance and business banking, Dnipropetrovsk State Finance Academy

АN ESTIMATION OF FINANCIAL ABILITY OF LOCAL BUDGETS IS IN PROVIDING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Г. М. Запша

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ ЯК ОБ'ЄКТОМ ВЛАСНОСТІ

G. Zapsha

Ph.D. in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

THE THEORETICAL ASPECTS OF PROPERTY MANAGEMENT AS AN OBJECT OF PROPERTY

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА АГРАРНОМУ РИНКУ

L. Kurbatska

Ph.D., professor of marketing, Dnipropetrovsk state agrarian economics university

I. Kadyrus

Ph.D., professor of marketing, Dnipropetrovsk state agrarian economics university

T. Ilchenko

Ph.D., professor of marketing, Dnipropetrovsk state agrarian economics university

INVESTIGATION OF COMPETITIVE POSITION OF ENTERPRISES ON AGRICULTURAL MARKET

Ж. В. Гарбар

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Z. Garbar

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Economics Doctoral Candidate, Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF FUNCTIONING OF MARKET OF THE STATE BORROWINGS

Т. М. Книшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Донецький національний технічний університет

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ РОЗПОДІЛУ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБСЯГУ ТА ЧАСТКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

T. Knyshenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University

STATISTICAL ANALYSIS THE FORMS DISTRIBUTION OF BANKING SYSTEMS PERFOMANCE INDICATORS, DEPENDING ON THE AMOUNT AND PROPORTION OF FIXED AND INTANGIBLE ASSETS

Н. І. Кузічкіна

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

N. Кuzichkina

Ph.D. in Economics

MAIN FEATURES OF THE TOLLING

К. В. Клименко

аспірант, НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства Фінансів України

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

K. Klymenko

postgraduate Akademy of financial management Ministry of finances of Ukraine

PECULIARITIES OF ESTABLISHMENT OF COMPENSATION MECHANISMS TO PROTECT THE INTERESTS OF INVESTORS IN UKRAINE

К. С. Хорішко

здобувач, Полтавська державна аграрна академія

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

K. Khorishko

Poltava State Agrarian Academy

ANALYSIS OF THE STATE AND PROSPECTS OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Л. І. Данчак

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

ІННОВАЦІЙНІ ВІЯННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФІНАНСУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ У ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

L. Danchak

assistant professor of economics and enterprise investment, Lviv Polytechnic National University

INNOVATIVE FEATURES DEVELOPMENTS AND FUNDING PROCESS OF HOUSING IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES

О. Ю. Доценко

асистент кафедри економічного аналізу і фінансів, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. Dotsenko

Assistant of the Department of Economic Analysis and Finance, National Mining University

IMPROVING THE ORGANIZATIONAL MECHANISM OF FORMATION OF THE FINANCIAL RESOURCES OF REGIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

Є. Ю. Мордань

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ" З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Ye Mordan

Ph.D. student, Department of International Economics, SHEI "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

INTERPRETATION OF ESSENCE CONCEPT OF " REGULATION OF THE BANKING SYSTEM" TAKING INTO ACCOUNT OF MODERN TENDENCIES OF SCIENTIFIC METHODOLOGY

О. В. Озерчук

старший науковий співробітник відділу податкової системи, ДННУ "Академії фінансового управління", м. Київ

Л. Б. Райнова

старший науковий співробітник відділу податкової системи, ДННУ "Академії фінансового управління", м. Київ

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЕЇ ВПЛИНУЛИ

O. Ozerchuk

senior scientific employee in the Department оf the tax system in the Academy of Financial Management the Ministry of Finance of Ukraine

L. Rainova

senior scientific employee in the Department оf the tax system in the Academy of Financial Management the Ministry of Finance of Ukraine

FISCAL EFFICIENCY OF DIRECT TAXES IN UKRAINE AND FACTORS WHICH HAVE AFFECTED IT

Г. В. Коршуневська

аспірант, Донецький державний університет управління

ОБ'ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

G. Korshunevska

Donetsk State University of management

OBJECTIVE FACTORS, BRAKING DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN UKRAINE

С. І. Домбровська

старший викладач, Запорізький національний технічний університет

Т. Г. Сиволап

старший викладач, Запорізький національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

S. Dombrovskaya

senior lecturer, Zaporozhye national technical University

T. Sivolap

senior lecturer, Zaporozhye national technical University

PROBLEMS OF THE UKRAINIAN ECONOMY AND FINANCIAL RESTRUCTURING OF THE INDUSTRIAL COMPLEX IN UKRAINE

О. В. Перепелюкова

провідний економіст, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

E. Perepelyukova

Senior Economist, Lugansk branch of the Institute of Economics and Legal Studies, NAS of Ukraine

FEATURES DEFINING THE STRUCTURE OF THE LABOR POTENTIAL OF THE REGION

А. Ю. Царук

аспірант економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ДОВКІЛЛЯ

A. Tsaruk

postgraduate student, faculty of economics Kyiv National Taras Shevchenko University

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF COMPLEX ECOLOGICAL MONITORING IMPLEMENTATION OF IRON ORE MINING PRODUCTION ACTIVITY EFFECT ON THE ENVIRONMENT

О. О. Масляєва

асистент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Maslyaeva

lecturer assistant, Dnipropetrovs'k State Agrarian-Economic University

FEATURES OF AN ASSESSMENT OFCOMPETITIVE ADVANTAGEOF THE MILK-PROCESSING ENTERPRISES

Т. О. Шматковська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

С. В. Колодій

студент інституту економіки та менеджменту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ ЯК ФІНАНСОВИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ

T. Shmatkovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

S. Kolodiy

student of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

SETTLEMENTS WITH THE BUYERS AND CUSTOMERS AS THE FINANCIAL ASSET OF THE ENTERPRISE: ECONOMIC ESSENCE, DEFINITIONS AND APPROACHES TO THE CLASSIFICATION

О. О. Нечай

к. е. н., доцент кафедри міжнародні економічні відносини, Запорізький національний технічний університет

Г. П. Мальцева

студент, Запорізький національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ

O. Nechay

Ph.D. in Economics, Zaporizhzhye national technical university

A. Maltseva

Student, Zaporizhzhye national technical university

FEATERES OF COMPETITIVENESS OF THE UKRAINIAN GOODS

С. О. Москаленко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

О. П. Слюсарчук

к. е. н., доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

S. Moskalenko

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor of the Economic Policy department, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

O. Slyusarchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Economic Policy department, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC BUDGETARY POLICY AS AN INSTRUMENT OF SOCIO-HUMANITARIAN FIELD OF UKRAINE FORMING AND DEVELOPMENT

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

WAYS OF PERFECTION OF DEFENSIVE-INDUSTRIAL POLICY IN THE INTERESTS OF NATIONAL SECURITY PROTECTION OF THE STATE

Т. І. Ренькас

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ З ПІДТРИМКИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

T. Renkas

Graduate student, Department of regional administration, local self-government and administration of City, The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Kyiv

THE ANALYSIS OF PROGRAM IMPLEMENTATION IN SUPPORT OF CROSS-BORDER COOPERATION OF THE WESTERN OBLASTS OF UKRAINE BY THE EUROPEAN UNION

О. Д. Береза

аспірант, кафедра управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

O. Bereza

postgraduate student, department of social development administration, the National Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Kyiv

IMPACTS OF CORRUPT ACTS IN THE SPHERE OF PUBLIC ADMINISTRATION ON INNOVATION DEVELOPMENT

О. М. Долінченко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

O. Dolinchenko

Graduate student, Department of regional administration, local self-government and administration of City, The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Kyiv

CATEGORICAL-CONCEPTUAL APPARATUS OF STATE REGULATION OF DEMOGRAPHIC PROCESSES

В. Я. Вайсман

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. Wiseman

Competitor National University of Water Management and Nature

DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE

Ю. О. Буник

ІІ-гий курс ОКР "магістр", спеціальність "Міжнародна економіка", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Y. Bunyk

Master's degree, 2st year, Taras Shevchenko National University of Kiev

EXTERNAL DEBT MANAGEMENT OF THE EUROPEAN CURRENCY UNION: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент