Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2015

Завантажити журнал №8, 2015

Економіка

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

S. Lobov

PhD in Economics, Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

DEVELOPMENT OF GROWTH STRATEGY OF ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES FOR INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITY

О. М. Крайнік

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організації та управління проектами, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. Krainik

Ph.D., Associate Professor of management of the organization and project management Department, Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhzhya

THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT PROJECT IN THE ENTERPRISES

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of the Department of Finances and Credit, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

R. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

DEVELOPMENT OF MARKETING AND LOGISTICS ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE BUSINESS POTENTIAL

І. А. Дем'янчук

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ

I. Demianchuk

Ph.D., in Economics. Associate Professor, private higher education establishment academician stepan demianchuk International university of economics and humanities, Rivne

THE THEORETICAL BASIS OF THE FISCAL MECHANISM AS ORGANIZATION OF FISCAL RELATIONS IN THE FORMATION AND USING OF PUBLIC RESOURCES

В. Я. Голюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

С. Д. Волощук

к. ф.-м. н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ЕКОНОМІЧНОГО КОНСЕНСУСУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ

V. Goliuk

PhD, associate professor of department of management, National Technical University of Ukraine "KPI"

S. Voloshchuk

PhD, associate professor of economic and mathematical modelling department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

ON THE ISSUE OF CHOOSING ECONOMIC CONSENSUS OF STATE DEVELOPMENT ON THE BASIS OF SAVINGS MODELLING

Ю. В. Федотова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР НА ПРИКЛАДІ КЛАСТЕРІВ

Ju Fedotovа

PhD in Economics, О. М. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ANALYSIS THE INTEGRATION STRUCTURES BY CLUSTERS

Г. М. Чорний

д. е. н., професор

Н. Є. Голомша

к. е. н., доцент

С. В. Кузьменко

к. е. н., доцент

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ

G. Chornij

Doctor of Economics, рrofessor

N. Golomsha

Ph.D., associate professor

S. Kuzmenko

Ph.D., associate professor

I. Mishchenko

Ph.D., associate рrofessor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

RESEARCH METHODOLOGY IN AGRICULTURAL ECONOMY

В. М. Ходаківський

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Khodakivskyy

Ph. D., assistant of the Department of Enterprise, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

THE CHOICE OF OPTIMAL SOLUTIONS IN THE PROCESS OF INVESTMENT SUPPORT FARMS

М. Д. Білокур

к. с-г. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Дніпропетровський інститут МАУП

О. А. Савенко

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

M. Bilokur

Associate Professor, Head of Department of Management Dnepropetrovsk Institute Interregional Academy of Personnel

O. Savenko

Ph.D, Assistant Professor, Associate Professor of Management and Law Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics

AN INNOVATIVE APPROACH TO THE USE OF PESTICIDES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. Pavlova

PhD, Associate Professor, director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

THE USE OF A SYSTEMATIC APPROACH TO MANAGING THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

О. С. Бондаренко

к. е. н., докторант кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РОЛІ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, doctoral candidate at department of finance, Kyiv national University of technologies and design

A GROUND OF ESSENCE OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE AND ROLE IN MANAGEMENT OF ENTERPRISES FINANCIAL FLOWS

Т. І. Батракова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

О. О. Коробов

магістрант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПІД ДІЄЮ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

T. Batrakova

PhD, Associate Professor of Finance and Credit, Zaporizhzhahuan National University, Zaporizhia

O. Korobov

undergraduate, Zaporizhzhahuan National University, Zaporizhia

PLANNING OF FINANCIAL RESULTS OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES UNDER THE INFLUENCE OF EXCHANGE RATE RISK

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

О. В. Тимошенко

к. е. н, старший викладач кафедри фінансів, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

І. А. Продай

студентка п'ятого курсу спеціальності "Фінанси і кредит", Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

НЕПРЯМІ ПОДАТКИ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

O. Butska

PhD, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

O. Timoshenko

PhD, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

I. Prodai

Student, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

INDIRECT TAXES: ECONOMIC NATURE, TYPES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

А. О. Кривоконь

магістрант, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

V. Adamovska

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, analysis, audit and administration Krivoy Rog National University, Krivoy Rog

A. Kryvokon

undergraduate, Krivoy Rog National University, Krivoy Rog

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT

Е. А. Байрамов

аспірант, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

E. Bayramov

postgraduate student, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

THE LEGAL MECHANISM OF ECONOMICAL SAFETY ASSURANCE OF THE INNOVATIVE ENTERPRISE

О. М. Чернишева

викладач кафедри менеджменту та фінансів, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ШИННОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

H. Chernysheva

lecturer of the management and finances department, SHEI "Ukrainian State University of Chemical Technology"

TIRE ENTERPRISE STRATEGY AT IMPROVING THE OUTPUT COMPETITIVENESS

Т. А. Довга

студентка магістратури, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ'ЄКТАМИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ

T. Dovga

postgraduate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

PROBLEMS OF VALUATION OF PRODUCTION SUPPLIES WITH A BUSINESS ENTITY IN TERMS OF INFLATION

І. М. Крейдич

д. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України "КПІ"

О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

О. С. Харченко

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

I. Kreidych

Doctor of Economics., Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

O. Nakonechna

Ph.D. of Economics, assistant professor of the Department of Finance and Credit, International University of Finance

О. Kharchenko

Researcher "European University"

CONDITIONS OF ENTERPRISES SOLVENCY ENSURING IN THE CONTEXT OF FINANCIAL SECURITY

Н. І. Олійник

докт. держ. упр., доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

О. П. Ігнатенко

к. е. н., докторант, доцент кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЗА СФЕРОЮ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

N. Olіynyk

Doctor of public administration., Docent of the Department of management of national economy and economic policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

O. Ignatenko

PhD in economic science, Doctorant & Docent of Department of National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE USE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE CONTROL SYSTEM IN THE AREA OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS

М. В. Андрієнко

к. іст. н., доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМ ВІДБОРУ МЕТОДІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Andrienko

PhD of historical science, associate professor of department of public service, Management and International studies projects Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

THE STRATEGY AND METHODS SELECTION MECHANISM FOR REALIZATION OF THE FIRE SAFETY SPHERE STATE MANAGEMENT

І. С. Бондар

доцент, в. о. ректора Київський національний університет культури і мистецтв, Заслужений працівник культури України

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

I. Bondar

Associate Professor, Acting Rector of Kyiv National University of Culture and Arts, Honored Worker of Culture of Ukraine

THE COMPETENCE APPROACH AS A MODERN INSTRUMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ)

V. Dolot

PhD in Public Administration, the postdoctoral student of Health Administration Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

СORPORATE INFORMATION SYSTEM IN THE ORGANIZATION'S MANAGEMENT: FRAMEWORK OF CATEGORIES AND CONCEPTS (FOLLOWING THE FOREIGN AUTHORS)

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЗАДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of President Ukraine

THE INSTRUMENTS OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP TO FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Н. М. Ткачова

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління і права, Київський національний університет культури і мистецтв

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

N. Tkacheva

P.H.D., professor of department of Public Administration and Low Kyiv National University of Culture and Arts

DEVELOPMENT OF EFFECTIVE STATE MECHANISM OF CRISIS MANAGEMENT

Д. М. Малихін

аспірант, Академія муніципального управління

НАУКОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

D. Malihin

Postgraduate Academy of Municipal Management

SCIENTIFIC BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF STATE REGULATION OF LAND ISSUES

І. М. Лопатченко

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, ХРІ НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА

I. Lopatchenko

Post graduate student of Social and humanitarian policy Department, KRI NAPA, Kharkiv

MECHANISMS OF PUBLIC POLICY PREVENTION OF SOCIAL ORPHANHOOD

А. Ю. Кожевников

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

A. Kozhevnykov

рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ADJUST WITH THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RETAIL ELECTRICITY MARKET OF UKRAINE

С. І. Рудовська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ РАД В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

S. Rudovska

a postgraduate student, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine, Kyiv city

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF PUBLIC COUNCILS IN UKRAINE TODAY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент