Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2016

Завантажити журнал №8, 2016

Економіка

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. А. Голуб

к. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Сакаль

к. е. н., с. н. с., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Holub

Candidate of Science (Econ.), Senior Researcher, Leading Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Sakal

Candidate of Science (Econ.), Senior Researcher, Doctoral candidate, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PROJECT MANAGEMENT OF TERRITORIAL FORESTRY COMPLEX

С. Б. Єгоричева

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

О. В. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

А. І. Панченко

магістрант, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

S. Yehorycheva

Doctor of Econ. Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Banking

O. Tymoshenko

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Banking

A. Panchenko

master, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

THE ESSENCE AND THE COMPONENTS OF LOCAL COMMUNITIES' FINANCIAL POTENTIAL

С. М. Аржевітін

д. е. н., професор кафедри, завідувач кафедри банківської справи, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СИСТЕМНА БАНКІВСЬКА КРИЗА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

S. Arzhevitin

Doctor of Economics, Professor, Head of Banking, SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University named after"

SYSTEMIC BANKING CRISIS IN UKRAINE: FEATURES, CAUSES AND CURES

Ю. М. Кривець

к. е. н., докторант, Херсонський державний агарний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ АГРОФОРМУВАНЬ

Yu Krivets

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

THE CHARACTERISTICS OF INVESTMENT ACTIVITY AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE CORPORATE AGRICULTURAL COMPANIES

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НЕОБХІДНІСТЬ І ПОТЕНЦІАЛ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department, a doctoral student Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

NECESSITY AND POTENTIAL ОF EXTENDED REPRODUCTION IN THE AGRARIAN ENTERPRISES

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОЦІНКА СТАНУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Sitkovska

Ph.D., assistantе professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

EVALUATION OF COMPETITIVE ENVIRONMENT OF AGRICULTURAL AREAS OF ECONOMY OF UKRAINE

А. Г. Цибуляк

к. політ. н., здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНІ

A. Tsybuliak

Сandidate of Political Sciences, researcher of international finance department, Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv

FINANCING ENVIRONMENTAL PROGRAMS BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN UKRAINE

Г. М. Терен

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

H. Teren

PhD (Econ.), аssistant of the department of accounting, audit and economic analysis, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

SCORECARD OF THE LIQUIDITY OF AN ENTERPRISE SYSTEM

Г. Ю. Кучерова

к. е. н., доцент кафедри оподаткування, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

H. Kucherova

Ph.D., Associate Professor of the department of tax Classic Private University, Ukraine

THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE JUSTIFICATION OF TAXPAYERS MONITORING SYSTEM

Л. В. Козарезенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

ВПЛИВ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

L. Kozarezenko

PhD (Economics), Associate Professor, Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine

THE INFLUENCE OF DIRECT TAXES ON HUMAN DEVELOPMENT

Ю. О. Швець

к. е. н., викладач кафедри фінансів та кредиту, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", м. Запоріжжя

М. Ю. Вернидуб

студент, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ

Y. Shvets

Candidate of Economic Sciences, lecturer of finance and credit, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporozhzhya

M. Vernydub

student, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporozhzhya

PROBLEMS AND WAYS TO INCREASE BANK CAPITALIZATION IN UKRAINE

О. І. Краснова

викладач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я, ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

O. Krasnova

teacher of Department of Social Medicine, Organization and Health Economics HSEU "Ukrainian Medical Stomatological Academy"

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF ESSENCE OF STATE REGULATION OF HEALTH SPHERE OF PROTECTION

О. С. Яцунська

аспірант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МСФЗ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

O. Iatsunska

Postgraduate, Odessa National Economic University, Odessa

IFRS IMPLEMENTATION IN UKRAINE AS A FACTOR INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS

А. А. Гальчук

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЙТИНГАХ

A. Halchuk

graduate, Kyiv national economic university named after V. Hetman, Kyiv

PLACE OF INNOVATIVE POTENTIAL OF UKRAINE IN INTERNATIONAL ECONOMIC RANKINGS

М. М. Тисько

викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту, Тернопільський національний економічний університет, м. Нововолинськ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

М. Tysko

lecturer in economics and accounting business activities, Novovolynsky educational institute of economics and management, Ternopil National Economic University, IPB

MODELING OF MANAGEMENT OF FUNDS FOR DEVELOPMENT INNOVATION OF ENTERPRISE

Л. О. Лещенко

аспірант кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

L. Leshchenko

Postgraduate student of Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING AS A FACTOR TO INCREASE PROFITABILITY IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. Г. Шевченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Національного лісотехнічного університету України

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА" (АВТОР — ЮРИНЕЦЬ З.В.)

О. В. Делія

кандидат історичних наук, доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТ "СЕРЕДОВИЩЕ" У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

О. Delija

PhD, docent, Doctoral candidate, National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine

CONCEPT "ENVIRONMENT" IN THE SCIENTIFIC DISCOURSE

З. Р. Криворученко

старший викладач кафедри землеустрою та кадастру, ГІС і технологій, Університет новітніх технологій, аспірант відділу екологічної та техногенної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень

В. В. Серенко

к. е. н., професор кафедри екології та екологічного контролю, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ

Z. Krivoruchenko

Senior Lecturer, University of Emerging Technologies, postgraduate student, National Institute for Strategic Studie

V. Serenko

PhD (Econ.), professor of department of ecology and environmental control, State Ecological Academy of Postgraduate Education Managemant, Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine

INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF WATER CONSUMPTION IN UKRAINE

С. А. Чукут

д. н. з держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

М. С. Шуляк

студент 5 курсу факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОБ'ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ

S. Chukut

Professor, Acting Head, Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

M. Shuliak

student of faculty sociology and law National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNANCE IN THE UNITED ARAB EMIRATES

В. С. Продивус

аспірант, Академія муніципального управління

ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

V. Prodyvus

a graduate student of the Academy of Municipal Management

CONTENT CHARACTERISTICS STATE REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS

Н. П. Стучинська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ: ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ

N. Stuchynska

graduate student of department of globalistik, eurointegrations and management national safety, National academy of state administration, is at President of Ukraine

EXTERNAL ECONOMIC SAFETY OF UKRAINE IS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION DYNAMICS: PROBLEM OF OPTIMAL CORRELATIONS

О. С. Зозуля

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. Zozulya

Postgraduate student of division of European integration, globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PERIODIZATION OF DEVELOPMENT SYSTEM OF STATE GOVERNANCE ENSURING INFORMATION SECURITY OF UKRAINE

К. Ш. Секельгіді

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБИСТІСНЕ САМОУПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

K. Sekelgidi

post-graduate student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

PERSONAL SELF-GOVERNMENT OF PUBLIC SERVANT: ESSENCE AND PECULIARITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент