Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2018

Завантажити журнал №8, 2018

Економіка

О. О. Романенко

д. е. н., декан економічного факультету, Київський національний лінгвістичний університет

О. Г. Яворська

к. б. н., доцент кафедри туризму та фізичного виховання, Київський національний лінгвістичний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В ТУРИЗМІ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

O. Romanenko

Doctor in Economy, Chair of Management, Kyiv National Linguistic University

O. Yavorska

PhD in Biology, Associate Professor of the Department of Tourism and Physical Culture, Kyiv National Linguistic University

FEATURES OF INNOVATION IN TOURISM AND HOSPITALITY SERVICE

A. Rusnak

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor, Professor of the Economics and Finance Department, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

V. Oliynyk

Applicant for the third (educational and scientific) level of higher education, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

THEORETICAL BASES OF INCREASE IN INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY AND ATTRACTIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

В. С. Олійник

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Н. Ю. Савіцький

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

МОДЕЛЬ TQM ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

N. Savits'kyj

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

TQM MODEL AS A TOOL WHICH INCREASES THE LEVEL OF PRODUCTS' COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES

В. М. Ціхановська

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет

О. А. Алексєєнко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

V. Tsikhanovskaya

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor, Department of Marketing and Agrarian Business Vinnytsia National Agrarian University

A. Alekseenko

Postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University

THE THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMING OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES FOR THE MEAT PRODUCTION SUB-COMPLEX

А. М. Безус

к. техн. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

К. В. Шафранова

к. е. н., заступник директора з навчально-виховної роботи, Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. Bezus

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

K. Shafranova

Candidate of Economics Science, Deputy Director of Educational Work, Zhytomyr Еconomics and Humanities Institute of Higher Educational Institution "Open International University of Human Development" Ukraine"

P. Bezus

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Management and International Economic Relations, V. Vernadsky Tavria National University, Kyiv

THE ROLE OF INNOVATION DEVELOPMENT IN ENTERPRISE SUSTAINABILITY

Ю. Б. Колупаєв

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

С. С. Залюбовська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

І. О. Мельничук

викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Yu. Kolupayev

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insuranceof The National Academy of statistics, accounting and audit

S. Zalyubovska

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

I. Melnichuk

lecturer of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

THE PROBLEMS OF ATTRACTION INVESTMENT RESOURCES INTO THE ECONOMY OF UKRAINE

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ НЕОПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ТА НЕОМЕРКАНТИЛІСТСЬКОЇ ПОЛІТИК: НОВІ ФОРМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

INTRODUCTION TO THE ISSUE OF CORRELATION BETWEEN NEO-PROTECTIONIST AND NEO-MERCANTILIST POLICIES: NEW FORMS OF STIMULI TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT

В. В. Корнілова

к. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

V. Kornilova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, International University of Finance, Kyiv

ECONOMIC ASPECT OF EURO-ATLANTIC INTEGRATION OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОРОТКИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

М. Babych

PhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Mykolaiv

EUROPEAN POLICY SUPPORT EXPERIENCE AND DEVELOPMENT STRATEGY FOR SHORT SUPPLY CHAINS IN UKRAINE

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

РОЛЬ ГРУПИ СВІТОВОГО БАНКУ ТА МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

THE ROLE OF THE WORLD BANK GROUP AND THE INTERNATIONAL MONETARY FUND IN OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF ARMED CONFLICTS

М. О. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ю. Ю. Касяненко

магістрант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ТА ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Kravchenko

PhD, Docent, Associate Professor of Management Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Y. Kasyanenko

Master of Management Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF PREREQUISITES AND PERSPECTIVES OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

М. О. Полєнніков

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СКЛАДОВІ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. Poliennikov

postgraduate Klasychnoho pryvatnoho universytetu, Zaporizhzhia

COMPOSITION AND FORMS OF THE STATE STRATEGY OF SOCIO-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Ю. Ю. Несторяк

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНА ЦІННІСТЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: ІНСТИТУЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Yu. Nestoriak

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INTEGRAL VALUE OF FORESTS BIODIVERSITY: INSTITUTIONAL AND INVESTMENT ASPECTS FOR PRESERVATION AND REGENERATION

І. В. Чукіна

аспірант, Уманський національний університет садівництва

СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Chukina

Graduate student, Uman National University of Horticulture

CURRENT STATE OF ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF MANUFACTURING AND ECONOMIC ACTIVITY OF AGRARIAN ENTERPRISES OF CHERKAS REGION

Державне управління

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Т. В. Іванова

д. держ. упр., професор, проректор з навчальної та виховної роботи, Національний авіаційний університет, м. Київ

ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

T. Ivanova

professor, Dr. Sci. (Pablik administration), Pro-Rector for Academic and Educational work National Aviation University, Kiev

PUBLIC AUDIENCE AS AN INNOVATIVE MECHANISM OF MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

Н. М. Ткачова

д. держ. упр., професор, професор кафедри правознавства, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

N. Tkachova

Doktor of public administration, Professor of departament of of jurisprudence, Kyiv National University of Culture and Arts

DIRECTIONS OF REFORMATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF HEALTH CARE

М. П. Месюк

к. н. держ. упр., заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, м. Київ

ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

M. Mesiuk

PhD (public administration science), deputy head of Logistics Department of the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine, Kyiv

INTERACTION OF INSTITUTES OF GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EURO-INTEGRATION PROCESSES

М. А. Ажажа

к. н. з держ. упр., здобувач кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

M. Azhazha

Candidate of Science in Public Administration, applicant of the Department of Public Administration and Land Management, Сlassical private university, Zaporozhye

THE DIRECTIONS OF STATE MANAGEMENT OF MODERNIZATION OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S EURO-INTEGRATION

Д. Б. Зайцев

начальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

А. М. Валюх

директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

АНАЛІЗ ФАКТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

D. Zaitsev

the Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region, post-graduate student National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

A. Valyukh

Director of Scientific-Research Institute of Economics and Management, PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

ANALYSIS OF THE ACTUAL ECOLOGICAL SITUATION OF RIVNE REGION AS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF A PRESERVING NATURAL CAPITAL SYSTEM AND ENERGY EFFICIENCY

И. В. Чаплай

к. н. по гос. упр., докторант кафедры публичного администрирования, Межрегиональная академия управления персоналом, г. Киев

ИНИЦИАТИВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

I. Chaplay

PhD in Public Administration, doctoral student of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

INITIATIVES OF PUBLIC ORGANIZATIONS AND THEIR PARTICIPATION IN THE PUBLIC DECISION-MAKING PROCESS

З. К. Бондар

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Z. Bondar

Post graduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT OF PROVIDING SYSTEM FOR THE NATIONAL FOOD SECURITY

І. В. Мазій

здобувач, Хмельницький університет управління та права

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ

I. Maziy

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

ANALYSIS OF INTERNATIONAL DOCUMENTS IN THE FIELD OF VOLUNTEER MOVEMENT

І. М. Клименко

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. Klymenko

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ROLE OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN MODERN CONDITIONS

Я. В. Куц

здобувач кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ НАСЕЛЕННЯ: ТАНДЕМ РИНКОВИХ І ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ

J. Kuts

Postgraduate student of the Department of Public Administrati on and Management of Organizations, Chernihiv National Technological University

IMPROVING THE MANAGEMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES FOR THE POPULATION: THE TANDEM OF MARKET AND STATE REGULATORS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент