EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8

Завантажити журнал №8, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.5

Т. І. Олійник

д. е. н., професор кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Україна

Ю. Л. Філімонов

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Україна

Л. О. Лещенко

к. е. н., старший викладач кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва, Україна

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ДИНАМІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

T. Oliynik

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Applied Economics and International Economic Relations Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Ukraine

Yu. Filimonov

PhD in Economics, associate professor of the Applied Economics and International Economic Relations Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. D okuchajev, Ukraine

L. Leshchenko

PhD in Economics, senior lecturer of the Applied Economics and International Economic Relations Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Ukraine

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE PRODUCTION EXPORT IN CONDITIONS OF DYNAMIZATION OF COMPETITIVE ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.11

O. I. Іляш

д. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського", проректор з наукової та міжнародної діяльності, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Д. В. Дорошкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та інновацій,Міжнародний університет фінансів

Ю. В. Даценко

магістрант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

ЗМІНА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ТОВАРНИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

O. Ilyash

Doctor of Economics, Professor, Professor of Theoretical and Applied Economics Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Vice-Rector for Research and International Activity, International University of Finance, Kyiv

D. Doroshkevych

Doctor of Science (Economics), associated professor,the Head of Management and Innovations Department, International University of Finances

J. Dacenko

graduate student, International University of Finance, Kyiv

CHANGE OF EXPORT AND IMPORT COMMODITY FLOWS OF UKRAINE IN INTERNATIONAL TRADE AS A RESULT OF THE RUSSIAN OCCUPATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.19

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

В. А. Рощенко

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. Lazarieva

doctor of economics, associate professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Roshchenko

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

THE DEVELOPMENT OF THE ECOLOGICAL COMPONENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.23

І. В. Драган

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу методології стійкого розвитку, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

I. Dragan

PhD in Economics (Candidate of Sciences), State Institution "Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", Kyiv

MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTREPRENEURSHIP SUBJECTS IN THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PROJECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.29

В. В. Матей

к. е. н., асистент кафедри міжнародних фінансів, Інститут міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ

V. Matei

PhD (Economics), Assistant Professor of the Department of International Finance,Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv

EVALUATION OF THE PROSPECTS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND TURKEY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.37

Н. І. Бурлака

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. Burlaka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Associate Professor of the Department of EconomicsVinnytsia National Agrarian University

DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES OF ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.45

О. О. Лемішко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Lemishko

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL REGULATION AND TAXATION OF LAND CAPITAL IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.52

В. А. Никифорак

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

І. М. Антохова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЗА КОРДОН У СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. Nykyforak

Ph.D. in Economics, Associate Professorof Department of business economics and Human Resource management,Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

S. Todoriuk

Ph.D. in Economics, assistant of Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

I. Antokhova

Ph.D. in Economics, Associate Professorof Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

LABOUR MIGRATION ABROAD IN THE CURRENT CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF UKRAINE'S ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.59

Алипашаев Вугар Алисахиб оглы

докторант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Alipashayev Vugar Alisakhi

doctoral candidate, Azerbaijan State Economic University

THE CURRENT STATE OF CAPITALIZATION OF BANKS IN AZERBAIJAN REPUBLIC

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.64

Махмудова Гюляр Шамиль гызы

докторант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Makhmudova Gyulyar Shamil

Doctoral candidate, Azerbaijan State Economic University

ACTIVITIES OF THE CENTRAL BANK ON ENSURING FINANCIAL STABILITY IN A BANKING SYSTEM OF AZERBAIJAN

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.69

Т. В. Ляденко

старший викладач кафедри комерційної діяльності та логістики, КНЕУ імені В. Гетьмана

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Lyadenko

Senior Lecturer of the Department business and logistics, KNEU them V. Hetman

FACTORS OF IMPACT ON EFFICIENCY OF REALIZING THE CONCEPT OF STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT BY PRODUCTION AND SUPPLY ACTIVITY OF SALES ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.75

В. П. Бойко

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО СПОСОБУ ТРАНСКОРДОННИХ РОЗРАХУНКІВ

V. Boiko

post-graduate student at the Department of International Finance of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING DECENTRALIZED PAYMENT SYSTEMS AS AN INNOVATIVE METHOD FOR CROSS-BORDER SETTLEMENTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.83

A. Alikhanov

PhD candidate at Finance and Financial Institutions Faculty,Azerbaijan State University of Economics

ESTIMATING FISCAL SUSTAINABILITY HYPOTHESIS AND ANALYZING RELATIONSHIP BETWEEN DEBT AND FDI INFLOWS

A. E. Алиханов

диссертант, Факультет Финансов и Финансовых Учреждений,Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ОЦЕНКА ГИПОТЕЗЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПРИТОКОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПРИТОКОМ ПИИ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.88

Д. В. Щукін

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Shchukin

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

CAUSES OF ECONOMIC CRISIS AND EFFECTS OF THEIR EFFECTS ON THE ECONOMY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.94

Н. В. Бондарчук

д. держ. упр., професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

N. Bondarchuk

Doctor of science public administration, Professor of the Department of Accounting, Taxation and Financial -Security Management

ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.99

В. В. Нонік

к. ю. н., проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

V. Nonik

PhD in Law, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues,Zhytomyr State Technological University

INFORMATION AND COMMUNICATION TOOL OF ANTI-CORRUPTION POLICY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.105

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., доцент, завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ЦЕРКВИ ЯК ЦІННІСНОГО БАЗИСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ESSENCE AND CONTENT OF THE SOCIAL DOCTRINE OF THE CHURCH AS VALUE BASIS OF STATE FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.111

О. Р. Антонова

к. держ. упр., доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБУ І СІМ'Ї В АМЕРИКАНСЬКИХ ТА АЗІАТСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

O. Antonova

сandidate of Sciencesin Public Administration (PhD), assistant professor of Parliamentarism and Political Management Department National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

СONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF BEAUTY AND FAMILY IN AMERICAN AND ASIAN STATES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.116

О. В. Марухленко

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при президентові України

IMPACT INVESTING ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. Maruhlenko

Candidate of Economics, PhD, National Academy for public administration under the President of Ukraine

IMPACT INVESTING AS A TOOL OF SOCIAL CAPACITY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.120

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL SECTOR IN CONDITIONS OF FORMATION OF MARKET RELATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.125

Л. М. Радченко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

L. Radchenko

postgraduate student of the Department of Regional Administration, Local Government and City Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

STATE DEPARTMENT FOR SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE CURRENT CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.130

І. В. Хараїм

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА В ЧАСТИНІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА

I. Kharaim

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ON IMPROVEMENT OF LEGISLATION IN CONSTRUCTION INDUSTRY ON INVOLVEMENT OF CONSULTING ENGINEER

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.136

О. Ф. Якимчук

керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем департаменту інформаційних технологій та телекомунікацій ПрАТ "Рівнеобленерго", аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН: АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

O. Yakymchuk

Head of the Group of CalcРulations of Business Systems Division of the Information Technologies and Telecommunications Department of PJSC "Rivneoblenergo", Postgraduate Student, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

STATE MANAGEMENT OF ECOLOGY-ECONOMICAL SAFETY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGES: ASPECTS OF INFORMATIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.141

Я. О. Бень

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ВІД ХАРТІЇ ПРО ОСОБЛИВЕ ПАРТНЕРСТВО ДО ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ДЕРЖАВИ

Ya. Ben

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

EURO-ATLANTIC INTEGRATION OF UKRAINE: FROM CHARTER OF SPECIAL PARTNERSHIP TO THE BASIC LAW OF THE STATE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили