Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 8, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8

Завантажити журнал №8, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.5

А. О. Князевич

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука", м. Рівне

С. О. Крайчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

С. М. Демидюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука", м. Рівне

КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

A. Kniazevych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

S. Kraychuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management of business, Rivne State University of Humanities

S. Demydiuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

CONTROLLING OF INNOVATIVE PROJECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.11

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом

О. О. Черняєва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом

І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та податкової політики, Університет митної справи та фінансів

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ

O. Datsii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

O. Cherniaieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

I. Tubolets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Security and Tax Policy, University of Customs and Finance

DIRECTIONS OF INCREASING THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL IN THE CONDITIONS OF SOCIALIZATION OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.16

Д. В. Шиян

д. е. н, професор кафедри економіки підприємства та організації бізнесу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ю. С. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

В. О. Велієва

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Р. М. Остапенко

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ОРГАНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ У ДОМОГОСПОДАРСТВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ДОХОДУ

D. Shyian

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Economics and Business Organization, Kharkiv National University of Economics named after Semyon Kuznets

Y. Нerasymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaeva

V. Velieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaeva

R. Ostapenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaeva

DEMAND FORECASTING FOR ORGANIC PRODUCTS IN HOUSEHOLDS WITH DIFFERENT INCOME LEVELS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.24

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

INSTITUTIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL AND TOURIST NATURE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.29

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

METHODICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF MARKETING RESEARCH RESULTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.34

Л. А. Буркова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДОВА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

L. Burkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University

ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF METALLURGICAL ENTERPRISES AS A COMPONENT OF DETERMINING THEIR INVESTMENT ATTRACTIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.40

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.45

Т. В. Мокієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Р. В. Ліпський

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

О. В. Сіренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ВІД ДЕВ'ЯНОСТИХ ДО СЬОГОДНІ

T. Mokiienko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

T. Priydak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

R. Lipskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

O. Sirenko

PhD in Economics, Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy

DEDUCTIONS FROM WAGES: FROM THE NINETIES TO TODAY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.50

Н. В. Параниця

к. е. н., доцент, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, Університет державної фіскальної служби України

С. П. Параниця

к. ю. н, доцент, професор кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки, Університет державної фіскальної служби України

Т. С. Батрак

студентка 4-го курсу науково-навчального інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України

THINK TANKS ЯК ІНСТИТУЦІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Paranytsia

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management Accounting, Business Analysis and Statistics, University of State Fiscal Service of Ukraine

S. Paranytsia

PhD in Law, Associate Professor, Professor of the Department of Specialty and Professional Training, University of State Fiscal Service of Ukraine

T. Batrak

4rd year student of the ESI of Accounting, Analysis and Audit, University of State Fiscal Service of Ukraine

THINK TANKS AS INSTITUTIONS AND THEIR IMPORTANCE IN ENSURING ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.55

М. Я. Демко

аспірант кафедри маркетингу, економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД

M. Demko

Postgraduate student of the Department of Marketing, Faculty of Economics, Ivan Franko National University of Lviv

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF MARKETING COMMUNICATIONS OF BANKING INSTITUTIONS ON THE INTERNET: AN INTEGRATED APPROACH

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.63

С. А. Дяченко

д. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ

S. Diachenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Policy and Governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE: TRENDS AND FORECASTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.70

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

О. І. Омельчук

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

O. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine

O. Omelchuk

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ENSURING LEGAL CAPACITY UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.75

А. В. Коломоєць

к. мед. н., слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. І. Пархоменко-Куцевіл

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРІШЕННЯМ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

A. Kolomoyets

PhD in Medical Sciences, Master's student of the Department of Management Healthcare and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

O. Parkhomenko-Kutsevil

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

STATE MANAGEMENT OF THE RESOLUTION OF COLLECTIVE LABOR DISPUTES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.82

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Я. Карковська

д. держ. упр., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

Я. В. Левицька

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ЕКОСИСТЕМИ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ ЯК ПРИНЦИП ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

N. Podolchak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Lviv Polytechnic National University

V. Karkovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Lviv Polytechnic National University

Y. Levytska

Postgraduate student of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ECOSYSTEMS FOR STARTUP DEVELOPMENT AS A PRINCIPLE FOR IMPLEMENTING STATE INNOVATION POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.88

O. Sorokivska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of management and administration,Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil

T. Kuzhda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management and administration,Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil

I. Lutsykiv

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management and administration,Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil

METHODOLOGY FOR EVALUATION ADMINISTRATIVE SERVICE CENTERS PERFORMANCE AND THEIR EMPLOYEES IN UKRAINE (BY USING DATA OF TERNOPIL REGION)

О. А. Сороківська

д. е. н., професор кафедри менеджменту та адміністрування, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, м. Тернопіль

Т. І. Кужда

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, м. Тернопіль

І. В. Луциків

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, м. Тернопіль

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.98

О. Б. Ігнатюк

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. В. Горачук

д. мед. н., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, учений секретар, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ПРАВОВОМУ ПОЛІ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

O. Ihnatiuk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Horachuk

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Health Management and public administration, Academic Secretary, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

BASIC PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE LEGAL FIELD OF UKRAINIAN LEGISLATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.105

Л. О. Рудакова

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національноий університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

L. Rudakova

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

DECENTRALIZATION OF HEALTHCARE MANAGEMENT AT THE LOCAL LEVEL (ON THE EXAMPLE OF KYIV REGION)

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.113

Ж. С. Октисюк

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Н. П. Кризина

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

Zh. Oktysiuk

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

N. Kryzyna

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

PREVENTION OF CORRUPTION IN THE CIVIL SERVICE: CURRENT STATUS AND PROBLEMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.120

І. І. Скобіна

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

К. В. Дубич

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

I. Skobina

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

K. Dubych

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF PREVENTION OF CORRUPTION IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.127

Р. М. Дмитренко

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, банківської та страхової справи,Міжрегіональна Академія управління персоналом

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

R. Dmitrenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student of the Department of Finance,banking and insurance business, Interregional Academy of Personnel Management

MODIFICATION OF THE METHODOLOGY OF NORMATIVE MONEY EVALUATION OF LAND AS ENSURING THE FUNCTIONING OF THE AGRICULTURAL LAND MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.133

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

PROPOSALS FOR IMPROVING THE GUIDANCE DOCUMENTS ON THE ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.139

Е. В. Овчарук

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ GOVERNMENT RELATIONS У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

E. Ovcharuk

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO GOVERNMENT RELATIONS RESEARCH IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION THEORY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент