EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2010

Економіка

Т. В. Бова

к. е. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ДО ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЇ

Т. А. Новицька

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Н. В. Коваль

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ДИСКОНТНОЇ СТАВКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРОГНОЗНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

М. А. Лендєл

д. е. н., професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

М. І. Миголинець

викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Д. В. Галаган

аспірант кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РИНОК НЕРУХОМОСТІ ЯК РІЗНОВИД ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

О. В. Бетехтін

аспірант кафедри економічної теорії, Херсонський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ

А. П. Кривак

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА РЕАЛІЗАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ В УКРАЇНІ

О. В. Цеслів

к. т. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

О. О. Клімов

Національний технічний університет України "КПІ"

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ФІРМИ В УМОВАХ РИЗИКУ

О. І. Дацій

д. е. н., професор, РВПС України НАН України

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ОСНОВА ПОДОЛАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА У РОЗВИНЕНИХ РИНКОВИХ КРАЇНАХ

Л. М. Пісьмаченко

д. держ. упр., професор кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

В. Г. Васильєва

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

І. В. Яковенко

ст. викладач кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. І. Ніпорко

викладач, Чернігівський державний технологічний університет

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВИБІРКОВОГО МЕТОДУ

Н. П. Баріда

старший викладач кафедри банківської справи, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЗАСТАВИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

В. В. Майба

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕСУРСНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РЕІНЖИНІРИНГ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ

В. А. Криклій

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Т. І. Олійник

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., Заступник проректора Національної академії державного управління при Президентові України

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРИКЛАДНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ "ПОТЕНЦІАЛ" ЯК ЦІЛЬОВОЇ КАТЕГОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ВИДІЛЕНИХ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

ПРОВЕДЕННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

НАЦІОНАЛЬНА АГРОПРОДОВОЛЬЧА СИСТЕМА ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Д. О. Ветвицький

здобувач, Академія муніципального управління

ПОЛІТИКА КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

І. В. Застрожнікова

здобувач, Академія муніципального управління

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

І. О. Макаренко

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ КЛАСТЕРНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. А. Федько

докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

РЕЗЕРВИ ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ЗАСОБАМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили