Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2010

Економіка

Т. В. Бова

к. е. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ДО ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЇ

Т. А. Новицька

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Н. В. Коваль

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ДИСКОНТНОЇ СТАВКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРОГНОЗНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

М. А. Лендєл

д. е. н., професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

М. І. Миголинець

викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Д. В. Галаган

аспірант кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РИНОК НЕРУХОМОСТІ ЯК РІЗНОВИД ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

О. В. Бетехтін

аспірант кафедри економічної теорії, Херсонський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ

А. П. Кривак

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА РЕАЛІЗАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ В УКРАЇНІ

О. В. Цеслів

к. т. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

О. О. Клімов

Національний технічний університет України "КПІ"

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ФІРМИ В УМОВАХ РИЗИКУ

О. І. Дацій

д. е. н., професор, РВПС України НАН України

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ОСНОВА ПОДОЛАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА У РОЗВИНЕНИХ РИНКОВИХ КРАЇНАХ

Л. М. Пісьмаченко

д. держ. упр., професор кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

В. Г. Васильєва

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

І. В. Яковенко

ст. викладач кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. І. Ніпорко

викладач, Чернігівський державний технологічний університет

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВИБІРКОВОГО МЕТОДУ

Н. П. Баріда

старший викладач кафедри банківської справи, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЗАСТАВИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

В. В. Майба

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕСУРСНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РЕІНЖИНІРИНГ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ

В. А. Криклій

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Т. І. Олійник

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., Заступник проректора Національної академії державного управління при Президентові України

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРИКЛАДНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ "ПОТЕНЦІАЛ" ЯК ЦІЛЬОВОЇ КАТЕГОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ВИДІЛЕНИХ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

ПРОВЕДЕННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

НАЦІОНАЛЬНА АГРОПРОДОВОЛЬЧА СИСТЕМА ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Д. О. Ветвицький

здобувач, Академія муніципального управління

ПОЛІТИКА КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

І. В. Застрожнікова

здобувач, Академія муніципального управління

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

І. О. Макаренко

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ КЛАСТЕРНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. А. Федько

докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

РЕЗЕРВИ ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ЗАСОБАМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент