Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2011

Економіка

М. М. Одінцов

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

О. М. Одінцов

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

МУЛЬТИПЛИКАТИВНИЙ ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

О. Є. Литвин

доцент кафедри міжнародної економіки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ІНВЕСТИЦІЙНА ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН ЦСЄ

В. В. Іванишин

к. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІНВЕСТУВАННІ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА АПК

А. С. Гусак

аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

С. М. Горлов

докторант, МАУП

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ОБСЯГ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА (ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА)

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доцент, здобувач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ТЕХНОПАРКОВІ СТРУКТУРИ ЯК ОСНОВНІ ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ КООПЕРАЦІЇ

Ю. О. Махортов

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Державна академія житлово-комунального господарства

Н. А. Телічко

к. е. н., доцент, докторант ННЦ "Інститут аграрної економіки"

РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ІЗ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Л. Є. Довгань

к. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Г. А. Мохонько

к.е.н., старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СТРАТЕГІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

О. П. Величко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків і фінансових послуг, Національний університет ДПС України

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. В. Панасюк

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Т. В. Харчук

к. е. н., доцент, Європейський університет

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ І ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Д. Г. Аманжаєв

аспірант, Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ ПРИ ІПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУВАННІ

Е. О. Мехтієв

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР У ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ

Т. Р. Антошко

асистент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ "КПІ"

ОЦІНЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИТЕРІЄМ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. М. Олішевська

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОДАЖУ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

О. В. Балуєва

Донецький державний університет управління

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ В УПРАВЛІННІ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ВЕЛИКОГО МІСТА

В. В. Савельєв

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕТАПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Г. Д. Лендєл

здобувач кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет"

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

Т. В. Строгонова

аспірант, Класичний Приватний університет, м. Запоріжжя

ДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В. І. Куценко

д. е. н., професор

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

ПІСЛЯВУЗІВСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ І НАУКИ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

РАЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ЗБАЛАНСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

Є. В. Гончаров

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВ ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНУ

Т. О. Буренко

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, НАДУ при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В. Г. Гончарова

Академія муніципального управління

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

О. В. Акімов

здобувач, Академія муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент