EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2011

Економіка

М. М. Одінцов

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

О. М. Одінцов

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

МУЛЬТИПЛИКАТИВНИЙ ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

О. Є. Литвин

доцент кафедри міжнародної економіки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ІНВЕСТИЦІЙНА ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН ЦСЄ

В. В. Іванишин

к. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІНВЕСТУВАННІ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА АПК

А. С. Гусак

аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

С. М. Горлов

докторант, МАУП

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ОБСЯГ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА (ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА)

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доцент, здобувач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ТЕХНОПАРКОВІ СТРУКТУРИ ЯК ОСНОВНІ ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ КООПЕРАЦІЇ

Ю. О. Махортов

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Державна академія житлово-комунального господарства

Н. А. Телічко

к. е. н., доцент, докторант ННЦ "Інститут аграрної економіки"

РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ІЗ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Л. Є. Довгань

к. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Г. А. Мохонько

к.е.н., старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СТРАТЕГІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

О. П. Величко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків і фінансових послуг, Національний університет ДПС України

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. В. Панасюк

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Т. В. Харчук

к. е. н., доцент, Європейський університет

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ І ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Д. Г. Аманжаєв

аспірант, Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ ПРИ ІПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУВАННІ

Е. О. Мехтієв

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР У ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ

Т. Р. Антошко

асистент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ "КПІ"

ОЦІНЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИТЕРІЄМ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. М. Олішевська

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОДАЖУ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

О. В. Балуєва

Донецький державний університет управління

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ В УПРАВЛІННІ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ВЕЛИКОГО МІСТА

В. В. Савельєв

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕТАПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Г. Д. Лендєл

здобувач кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет"

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

Т. В. Строгонова

аспірант, Класичний Приватний університет, м. Запоріжжя

ДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В. І. Куценко

д. е. н., професор

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

ПІСЛЯВУЗІВСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ І НАУКИ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

РАЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ЗБАЛАНСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

Є. В. Гончаров

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВ ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНУ

Т. О. Буренко

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, НАДУ при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В. Г. Гончарова

Академія муніципального управління

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

О. В. Акімов

здобувач, Академія муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили