Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2012

Економіка

В. І. Савич

д. е. н., професор, ректор, ПВНЗ "Галицька академія"

НАКОПИЧУВАЛЬНІ ПРОГРАМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

С. В. Коляденко

д. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА ДОСЯГНЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ

О. В. Гончар

к. е. н., с. н. с., в. о. завідувача кафедри теорії статистики, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач відділу, НТК статистичних досліджень

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДИЗАЙНУ ВИБІРКИ ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

А. И. Мелещенко

к. ф. н., Запорожский национальный технический университет

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДВИЖЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПИИ) В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В. П. Копельчук

аспірант, Хмельницький національнийо університет

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Г. Г. Савіна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНУ

О. В. Коровіна

ст. викладач кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНУ

МАТЕМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

В. Й. Жежуха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Я. Петришин

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Л. І. Мельник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Харчук

к. е. н., доцент, КНТЕУ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

І. О. Іртищева

д. е. н., Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Т. В. Смелянець

к. е. н., Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

К. А. Наголюк

студентка, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ВИД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Ю. Є. Осацька

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

К. Овсієнко

Дніпропетровська державна фінансова академія

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Т. В. Бауліна

док. екон. наук, проф., Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА

О. В. Гривківська

к. е. н., доцент, Європейський університет, м. Київ

Х. Г. Лосєва

аспірант, Європейський університет, м. Київ

ОЦІНКА ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Кобржицький

доктор філософії, доцент

С. І. Ткачук

магістр, Міжрегіональна академія управління персоналом

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

О. М. Сергієнко

к. е. н., доцент, зав. сектором, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ОПЛАТА ПРАЦІ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Л. М. Жукова

ст. викладач, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ІНСТИТУЦІЙНІ ЕФЕКТИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, Уманська філія

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Є. Зінченко

к. с-г. н., доцент кафедри землеустрою та кадастру, Одеська державна академія будівництва та архітектури

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ В АГЛОМЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

А. О. Саранчук

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка, економічний факультет

НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК ЗЕРНА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Д. С. Мельник

аспірант кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ РОЗВИТОК У ХОДІ ЕВОЛЮЦІЇ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Є. В. Мураєв

здобувач кафедри економіки будівництва, Харківська національна академія міського господарства

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

О. В. Шелест

аспірант, Кіровоградський національний технічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЙНОГО ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВІ З НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

І. І. Сергійчук

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МАСШТАБАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Н. Ю. Соломіна

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

М. С. Федоренко

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ (2004—2011 РОКИ)

М. Ю. Мироненко

к. е. н., докторант, НАДУ при Президентові України

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

ПРАВО НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

І. А. Данильчук

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНТЕГРАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Н. В. Міокова

аспірантка кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

О. О. Підмогильний

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент