EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2013

Економіка

В. І. Кравченко

д. е. н., професор, заслужений економіст України, президент, Міжнародний інститут фінансів

ФІНАНСОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО"

V. Kravchenko

Doctor of Economics Sciences, Professor, The Honourable Economist of Ukraine, The President of International Institute of Finance

FISCAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF "AFFORDABLE HOUSING" STATE PROGRAM IMPLEMENTATION IN UKRAINE

В. В. Гоблик

к. філос. н., старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

V. V. Hoblik

Candidate in Philosophy Sciences, Senior Research a Associate, Institute of Regional Research, National Academy of Sciences of Ukraine

THE PECULIARITIES OF FORMING AND IMPROVING THE INVESTMENT CLIMATE IN TRANS-BORDER REGIONS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

А. Г. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

A. G. Kovalenko

Kremenchuk Institute of Dnepropetrovsk University named Alfred Nobel, Kremenchuk

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PRINCIPLES OF CLASSIFICATION OF FINANCIAL INVESTMENTS

А. Ю. Рамський

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

A. Ramsky

PhD, Associate Professor of Finance Kyiv National University of Technologies and Design

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF INVESTMENT POTENTIAL HOUSEHOLDS IN HISTORICAL PERSPECTIVE

М. С. Федоренко

студентка IV курсу факультету економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

M. S. Fedorenko

student of IV year Department of Economics Kyiv National University Taras Shevchenko

INVESTMENTS INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE

Р. М. Скриньковський

асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОСВІТНЬО-ФАХОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРСОНАЛУ В СТРУКТУРІ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

R. Skrynkovskyy

assistant of management and international enterprise department National University Lviv Polytechnic

THE EMPLOYEE EDUCATIONAL POTENTIAL AND ITS ROLE IN THE INVESTMENT APPEAL OF THE ENTERPRISE

В. Г. Прушківський

д. е. н., професор, перший проректор Запорізького національного технічного університету

С. І. Бурма

аспірант, Запорізький національний технічний університет

В. І. Колесников

магістр, Запорізький національний технічний університет

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ

V. G. Prushkovsky

Doctor of economic sciences, Professor, the first Vice-Rector of Zaporizhzhya national technical university

S. I. Burma

Post-graduate, Zaporizhzhya national technical university

V. I. Kolesnikov

Master's degree, Zaporizhzhya national technical university

SCIENTIFIC APPROACHES TO REGIONAL INNOVATION CLUSTER FORMATION

В. О. Касьяненко

к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогiчної роботи та питань фінансово-економічної діяльності, Сумський державний університет

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. О. Kasyanenko

PhD (Econ.), associate Professor, Vice-rector on scientific-pedagogical work and issues of financial-economic activity Sumy state University, Sumy

EVALUATION OF THE FINANCIAL COMPONENT OF THE UKRAINIAN NATIONAL ECONOMY INNOVATION CAPACITY

Ю. Ф. Дехтяренко

к. е. н., доцент, заст. начальника відділу стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення Національної академії державного управління при Президентові України

Ю. М. Манцевич

д. е. н., доцент, зав. секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики

Ю. М. Палеха

д. г. н., доцент, заступник директора з наукової роботи Державного підприємства "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ЗЕМЛІ ПРИ ЗІСТАВЛЕННІ ЦІН ПРОДАЖУ ПОДІБНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Y. Dechtyarenko

Y. Mantsevitch

Y. Palekha

EXPERT MONETARY ASSESSMENT OF LAND PARCELS PROVIDING, BASED ON THE USE OF STATISTICAL ANALYSIS OF THE LAND MARKET BY COMPARING SALE PRICES OF SIMILAR LANDS

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ СИСТЕМИ АПК

I. І. Vinichenko

D. V. Makhovsky

DEVELOPMENT OF STRATEGY OF REPROCESSORSES DEVELOPMENT OF SYSTEM OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX

Г. Є. Павлова

директор навчально-наукового інституту економіки, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ю. Б. Скорнякова

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний університет

АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВАНСОВИХ ВНЕСКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Y. B. Skornyakova

Ph.D., associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

ANALYSIS OF THE INCOME TAX ADVANCE PAYMENTS IMPLEMENTATION EFFECTS

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ФАКТІВ ШАХРАЙСТВА В АУДИТІ

I. Prihodko

THE METHODS OF ECONOMIC AND LEGAL ANALYSIS UNDER REVELATION OF SWINDLE FACTS IN AUDITING

В. С. Саженюк

к. физ.-мат. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОД ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

V. S. Sazheniuk

PhD, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics, Economic Cybernetics Department

METHOD OF NUMERICAL SOLUTION FOR ONE CLASS ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS

А. В. Дикий

к. э. н., доцент, докторант Киевского национального университета строительства и архитектуры

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

O. Dykyy

Ph.D., associate professor, student of Kyiv National University of Construction and Architecture

DISTRIBUTION SYSTEM FINANCIAL RISKS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

О. В. Демчук

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой "Экономика предприятия", Керченский государственный морской технологический университет

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ В ТОЖДЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

O. V. Demchuk

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

MODERN ASPECTS OF FINANCIAL — ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE FISHERIES IDENTICAL ECONOMIC SYSTEM

Этибар Саатмирза оглы Мирзоев

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ

О. В. Собкевич

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу секторальної економіки, Національний інститут стратегічних досліджень

РОЗВИТОК ІМПОРТОЗАМІННИХ ВИРОБНИЦТВ У МАШИНОБУДІВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК ПРІОРИТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

O. Sobkevych

sectoral economy department, Head of department, PhD in Economics, Senior Research Fellow, National institute for strategic studies

DEVELOPMENT OF IMPORT-SUBSTITUTION PRODUCTIONS IN THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE AS A PRIORITY OF PUBLIC INDUSTRIAL POLICY

Т. С. Шабатура

викладач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ НАРОЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Shabatura

lecturer department of economics and business economics Odessa State Agrarian University

PROBLEMS BUILDING ECONOMIC CAPACITY BUILDING ENTERPRISES

А. Ю. Безшкура

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ "ОРГАНІЗАЦІЯ"

A. U. Bezshkura

candidate of economics, associate professor of department of Management, Zhytomyr state technological university

INSTITUTIONAL APPROACH IN DETERMINING THE CONTENT CONCEPT OF "ORGANIZATION"

О. І. Ковалів

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

КЛЮЧ ДО ДЕРЖАВНОГО УСПІХУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМОРІ

Aleksander Kovaliv

PhD in Economics, Senior scientific Researcher, Head of the Department of Intellectual Property and Marketing Innovation, at the Institute of Agroecology and Nature Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

KEY TO STATE SUCCESS LIES IN NATIONAL PANTRY

А. Р. Ванієва

к. е. н., старший викладач кафедри економіки і менеджменту, РВУЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ

A. R. Vanieva

PhD in economics, assistant professor of Economics and Management Department, Republican Higher Educational Institution "Crimean Engineering and Pedagogical University", Simferopol

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FORMING AND USING RESOURCE POTENTIAL IN THE PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

, , О. Ю. Лук'янова

старший викладач кафедри економічної теорії, Інститут економіки та управління Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Y. Lukyanova

Senior Lecturer of Chair of Economic Theory Іnstitute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

PROCESS APPROACH USE AS AN ELEMENT OF CONSTRUCTION COMPANIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT SYSTEM FORMING

Л. В. Шостак

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інноваційної діяльності, СНУ ім. Лесі Українки

С. В. Павлова

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Волинський інститут економіки та менеджменту, м.Луцьк

ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЙТИНГІВ

L. V. Shostak

candidate of economic sciences, associate professor of business economics and innovation Eastern European National University

S. V. Pavlova

senior lecturer, department of accounting and auditing Volyn institute for economics and management, Lutsk

EVALUATION OF CORPORATE CONTROL WITH RATINGS

Х. П. Данилків

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

K. Danylkiv

postgraduate, The Ivan Franko National University of Lviv

STRATEGIC DIRECTIONS TRANSFORMATION STATE INNOVATION POLICY IN UKRAINE

О. К. Зоценко

аспірант кафедри фінансів, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ НА РИНКУ АКЦІЙ УКРАЇНИ

O. K. Zotsenko

postgraduate student, Department of Finance, Faculty of Economics Taras Shevchenko Kyiv National University

ROLE OF PROFESSIONAL PARTICIPANTS ON THE SHARE MARKET IN UKRAINE

О. В. Бабенко

асистент, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ

O. V. Babenko

assistant Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF MANAGAMENT SYSTEM FOR CORPORATE TOURIST ETERPRISES

Л. В. Булавка

аспірант, Уманський національний університет садівництва

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

L. W. Bulavka

graduate student, Uman national university of gardening

MODERN APPROACHES ARE IN RELATION TO DETERMINATION AND CLASSIFICATION OF THE PERSONAL PEASANT ECONOMIES OF POPULATION IN UKRAINE

І. А. Прилуцька

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

I. Prylutska

post-graduate student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS ECONOMY OF UKRAINE

А. Ю. Стрижак

аспирант кафедры "Экономическая теория", Донецкий национальный университет

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Anna Yu Strizhak

Postgraduate student of Department of Economic Theory, Donetsk National University

NEGATIVE CONSEQUENCES OF OPPORTUNISTIC BEHAVIOR IN SOCIOECONOMIC SPACE

І. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

О. Д. Удовиченко

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

М. А. Миндря

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. P. Tkachenko

candidate of economic sciences, Dniprodzerzhynsk state technical university

O. D. Udovichenko

students, Dniprodzerzhynsk state technical university

M. A. Mindrja

students, Dniprodzerzhynsk state technical university

GENERALIZATION OF EXPERIENCE OF DEVELOPMENT AND USE OF SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT IS ON ENTERPRISE

Г. В. Дмитренко

доктор наук державного управління, директор департаменту регулювання та Нагляду за кредитними установами та Бюро кредитних історій Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у Сфері ринків фінансових послуг

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ)

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation The areas of financial services

LEGAL- REGULATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS (PROBLEMS AND SOLUTIONS)

Н. С. Орлова

д. держ. упр., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

І. М. Верьовіна

аспірант кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ РОЗВИТКОМ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

N. S. Оrlova

Dr. of Public Administration, Рrofessor of finance, Donetsk State University of Management, Donetsk

I. M. Veryovina

Postgraduate student of finance, Donetsk State University of Management, Donetsk

GOVERNANCE OF HUMAN DEVELOPMENT IN VIEW OF EUROPEAN SOCIAL STANDARDS

Л. Д. Козубенко

аспірант кафедри управління національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

L. D. Kozubenko

Postgraduate student of National Economy Management National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF COMMERCIAL INNOVATION POLICY AND ITS POSSIBLE USE IN UKRAINE

К. С. Павлюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОПОЗИЦІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Pavlyuk Kateryna

graduate student of the National academy of state administration at President of Ukraine

FINANCIAL PROVIDING OF ORGANIZATIONS OF CIVIL SOCIETY: SUGGESTIONS AND ALTERNATIVES ARE FOR UKRAINE

С. І. Косенчук

аспірант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. I. Kosenchuk

graduate student, Black Sea State University Petro Mohyla

INFORMATION FOR MECHANISMS OF STATE TAX ADJUSTMENT OF BUSINESS

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВЩИНИ (ПЕРСПЕКТИВА, ПЛАН ДІЙ, НЕОБХІДНІСТЬ)

A. P. Fedoruk

Competitor Department of Economic Policy National Academy of Public Administration When the President of Ukraine

SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL DEVELOPMENT OF KIEV REGION (PERSPECTIVE, PLAN, NECESSITY)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили