Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2015

Завантажити журнал №9, 2015

Економіка

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

Z. Semchuk

Ph.D. in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of the Department of Finances and Credit, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

R. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

THE INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF PRODUCTION ENTERPRISE AS PART OF ITS COMPETITIVENESS IN THE MARKETING SYSTEM

О. А. Теряник

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Е. Teryanik

PhD (Economics), Associate Professor of the department of economic cybernetics and statistics, Classic Private University, Zaporozhye

EVALUATION OF DEVELOPMENT MAKING FORMING OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ZAPORIZHZHYA REGION

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ЗА МОДЕЛЛЮ SPACE ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

S. Lobov

PhD in Economics, Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

STRATEGIC ANALYSIS OF ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES BY SPACE MODEL AND DETERMINE DIRECTION OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITY

А. Ю. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ КЛАСТЕРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

A. Prisuazhnuyk

Ph.D. in Economics, associate professor of Management Department Kyiv National University of Trade and Economics

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY ON THE BASIS OF CLUSTER INTEGRATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Киевский Международный Университет

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

О. Mohylevska

Ph.D in Economics, Associate Professor of Economy and Management Department, Kyiv International University

INNOVATIVE CASE OF THE MARKETING MANAGEMENT BY AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Н. В. Погуда

к. э. н., доцент кафедры туристического и отельного бизнеса, Национальный университет пищевых технологий

Е. Г. Розметова

к. н. гос. упр., доцент кафедры туристического и отельного бизнеса, Национальный университет пищевых технологий

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

N. Pohuda

candidate of economic sciences, associate professor of department tourism and hotel business National University of Food Technologies

E. Rozmetova

candidate in state-owned management, associate professor of department tourism and hotel business National University of Food Technologies

METHODICAL PROVIDING AS INSTRUMENT OF INVESTING IN LONG-TERM PROJECTS

В. В. Тронько

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ

V. Tronko

Ph.D., Associate Professor of International economy department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

UKRAINIAN FOREIGN TRADE OF INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES

В. Ю. Прокопенко

к. е. н, доцент, професор кафедри соціально-економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ

М. А. Столбова

асистент, кафедри маркетингу, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

НЕРУХОМІСТЬ: ДЕФІНІЦІЯ ТА ПЛОЩИНИ ВИМІРУ

V. Prokopenko

Professor, Ph.D., Associate Professor, Department of Social and Economic Studies, Kharkiv National University of Internal Affairs

М. Stolbova

Аssistant of the Department of Marketing, Open International University of Human Development "Ukraine"

REAL ESTATE: DEFINITION AND PLANS MEASUREMEN

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

І. П. Корнійчук

студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ХОЛДИНГОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

N. Сhorna

PhD, Associate Professor of Business Economics and International Economics, Vinnytsia Trade and Economic Institute, Kyiv National University of Trade and Economics

I. Korniichuk

student, Vinnitsa Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES HOLDING ENTERPRISE INTEGRATION

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Н. В. Брітан

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

О. В. Колесник

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

МЕНЕДЖМЕНТ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration, SHEE "National University of Krivoy Rog"

N. Britan

SHEE "National University of Krivoy Rog"

A. Kolesnik

SHEE "National University of Krivoy Rog"

MANAGEMENT COSTS OF OPERATIONS IN THE MINING AND METALLURGICAL COMPLEX

С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ'ЄКТ РИНКУ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

S. Sokotenyuk

Assistant Professor Department of International Economics , National Technical University of Ukraine " Kyiv Polytechnic Institute"

GAS DISTRIBUTION ENTERPRISES AS THE SUBJECT OF NATURAL MONOPOLIES MARKET

А. Ю. Данілкова

аспірант, Хмельницький національний університет

ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

A. Danilkova

graduate student, Khmelnitsky National University

LEGAL ASPECTS OF ENERGY SAVING IN UKRAINE

М. С. Римкіна

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

M. Rymkina

PhD-student, 2-nd year, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kiev

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF EVALUATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

О. В. Дьомкіна

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

O. Domkina

PhD student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

FEATURES OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL OF IT FIRMS IN UKRAINE

Ю. Б. Шпак

аспірант, Уманський національний університет садівництва, Умань

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

U. Spack

рostgraduate, Uman National University of Horticulture, Uman

INVESTMENT ASPECTS OF CREATING COMPETITIVE ADVANTAGES FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. С. Харченко

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kharchenko

Researcher, "European University"

APPROACHES TO THE SOLVENCY LEVEL DEFINITION IN FINANCIAL SECURITY SYSTEM OF ENTERPRISES

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

В. Д. Долот

к. держ. упр.,докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНКУРЕНЦІЯ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЦІННОСТІ ТА ОРІЄНТОВАНА НА РЕЗУЛЬТАТ, — НОВА ПАРАДИГМА ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я США

Ya Radysh

Doctor in Public Administration, professor, professor of Health Administration Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

V. Dolot

PhD in Public Administration, the postdoctoral student of Health Administration Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

COMPETITION BASED ON VALUE AND FOCUSED ON RESULTS AS THE NEW PARADIGM OF U.S. HEALTH CARE

Г. Л. Рябцев

д. держ. упр., доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC POLICY IN HYDROCARBON PRODUCTION IN UKRAINE: MAIN PROBLEMS AND SOLUTIONS

В. В. Заблоцький

д. держ. упр., професор кафедри державної служби, адміністрування та управління, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

ГЕНЕЗА МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У ПЕРІОД РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

V. Zablotskyi

Doctor of Science in State Administration, Professor of the Civil Service, Administration and Management Faculty of State institution "Luhansk Taras Shevchenko National University"

GENESIS OF STATE ADMINISTRATION MODELS ON THE UKRAINIAN TERRITORIES IN THE PERIOD OF THE EARLY MIDDLE AGES

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

В. М. Мельник

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ ТРАДИЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ya Zhovnirchyk

d.derzh.upr., associate professor, head of regional administration and local government faculty of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Melnyk

a postgraduate student of regional administration, local government and city management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL TRADITIONS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES BY LOCAL SELF-GOVERNMENT

А. В. Кожина

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління, м. Київ

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

A. Kozhyna

PhD in Public Administration, Associate Professor of the department of Public Administration and Local Self-Government of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

PUBLIC POLICY PRIORITIES FOR LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER AND CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

Д. М. Малихін

аспірант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

D. Malihin

Postgraduate Academy of Municipal Management

FORMATION OF ORGANIZATIONAL APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF LAND RELATIONS IN UKRAINE

А. Ю. Кожевников

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

A. Kozhevnykov

рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE OIL AND GAS SECTOR UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент