EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2016

Завантажити журнал №9, 2016

Економіка

О. Є. Бавико

д. е. н., професор кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Крівий Ріг

ІНВАРІАНТНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Bavyko

doctor of economic sciences, professor of the department of marketing and management, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan-Baranowski, Kryvyi Rih

MODERNIZATION AS INVARIANT VECTOR OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

Н. В. Харченко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

N. Kharchenko

Dr.Sci. (Econ.), Associate Professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia State Engineering Academy, Zaporizhzhia

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF VALUE ADDED TAX

Ю. С. Бараш

д. е. н., професор кафедри обліку, аудиту та інтелектуальної власності, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ТУРИСТИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО ВУЗЬКИМ КОЛІЯМ

U. Barash

Dep. "Аccounting, auditing and intellectual property", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. lazaryan, Dnipropetrovsk

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

THE PRINCIPLES OF DETERMINING THE COST OF TOURIST TRAFFIC ON THE NARROW RAILWAY

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

А. О. Корчинський

магістрант Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

M. Denysenko

Dr. S. (Econ.), Professor, Professor of Department of Enterprise Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

A. Korchynskyi

Master's degree student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE MAIN ASPECTS OF FUNCTIONING OF THE DOMESTIC LIGHT INDUSTRY IN THE CONTEXT FOR ITS DEVELOPMENT ON INNOVATIVE PRINCIPLES

Л. В. Козарезенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

КРЕДИТНІ СПІЛКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

L. Kozarezenko

PhD (Economics), Associate Professor, Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine

CREDIT UNIONS IN THE SYSTEM OF GOVERNMENTAL FINANCIAL REGULATION OF HUMAN DEVELOPMENT POTENTIAL

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ У СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

E. Markova

Ph.D, Researcher, Kharkiv National Technical University of Agriculture. Petro Vasilenko, Kharkiv

INVESTMENT MANAGEMENT IN JOB CREATION IN ENTERPRISES FISHING INDUSTRY

М. М. Аксентюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування Украіни, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ

M. Aksentyuk

Associate-professor, of the department of management named after prof. Zavadskiy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

INFORMATION-ANALYTICAL SUPPLY OF OPERATIONAL MANAGEMENT THROUGH THE FORMATION OF INTEGRATED INDICATORS SYSTEM

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Н. М. Іванченко

аспірант кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФАКТОРИ І НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

S. Vasil'ev

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

N. Ivanchenco

Graduate student of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

FACTORS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

А. В. Постний

аспірант кафедри "Фінансові ринки", ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НПФ В УКРАЇНІ

A. Рostnyy

postgraduate Department of Financial markets SHEI "Kiyv National Economic University named after Vadym Getman"

KEYSTONES OF PPF INVESTMENT ACTIVITY INCREASE IN UKRAINE

Лі Чао

викладач, Інститут східнознавства та міжнародних відносин "Харківський колегіум", м. Харків

ПРОЕКТНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

Li Chao

Lecturer, Institute of Oriental Studies and International Relations "Kharkiv Collegium", Kharkiv

DESIGN AND TARGETED APPROACH AS A METHOD OF THE ENERGY STRATEGY OF UKRAINE

С. А. Орел

науковий співробітник, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

S. Orel

Cherkasy Bioresources Research Station of NAAS

STATE AND BASIC CHALLENGES OF AGROCULTURAL LAND APLICATION IN UKRAINE

А. А. Подлевський

старший викладач кафедри фінансів і економіки природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

A. Podlevskyi

Senior Lecturer at the Department of Finance and Environmental Economics, National University of Water and Environmental Engineering (Rivne)

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF THE INDUSTRIAL COOPERATION IN UKRAINE

Є. Г. Карташов

д. н. з держ. упр., Академія Муніципального управління

СУТНІСТЬ ТА ІНДИКАТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

E. Kartashov

Doctor of Public Administration, the Academy of Municipal Management

ESSENCE AND INDICATORS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF ENVIRONMENTAL SAFETY

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, senior scientific employee of the scientific department of problems on state security, National university of civil protection of Ukraine

PECULIARITIES OF ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL MECHANISM OF THE STATE ADMINISTRATION OF SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE AND PRINCIPLES OF ITS MODERNIZATION

Г. Б. Марушевський

к. філос. н., старший викладач кафедри освіти дорослих, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

НАЦІОНАЛЬНІ ЦІЛІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО РІВНЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

G. Marushevskyi

PhD in Philosophy, Senior Lecturer, Department of Adult Education, Institute of Retraining and Advanced Training, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AS AN IMPORTANT COMPONENT OF STRATEGIC LEVEL OF PUBLIC ADMINISTRATION

Л. О. Матвейчук

к. е. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

L. Matvejciuk

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

E-GOVERNANCE: LEGAL ASPECT

В. Ю. Улида

здобувач Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

В. А. Андронов

проректор з наукової роботи, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

V. Ulida

applicant of Educational-scientific-production ctnter, National University of Civil Protection of Ukraine

V. Andronov

Vice-Rector for Research, National University of Civil Protection of Ukraine

MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE FOREIGN TRADE ACTIVITIES IN ELECTRIC POWER INDUSTRY SPHERE

В. С. Папуша

здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Papusha

Applicant, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INTERACTION OF STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

М. В. Білей

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

M. Biley

post-graduate of Legislation Institute of Verkhovna Rada of Ukraine

THE THEORETICAL QUESTIONS OF ORGANIZATIONAL FUNCTION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

В. О. Шведун

старший науковий співробітник Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ В МЕХАНІЗМІ ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Shvedun

senior scientific employee of Educational-scientific-production ctnter, National University of Civil Protection of Ukraine

SPECIFICITY OF INDICATIVE PLANNING USE IN THE MECHANISM OF PRACTICAL INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF ADVERTISING ACTIVITY SPHERE STATE REGULATION

Н. П. Стучинська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ І МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

N. Stuchinska

graduate student of department of globalistik, eurointegrations and management of national security, National academy for pyblic administration, under the President of Ukraine

ENERGY SECURITY OF UKRAINE: ESSENCE AND POSSIBILITIES OF REALIZATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили