Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2017

Економіка

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

НОВА НОРМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗМІСТ ТА КЛЮЧОВІ ОЗНАКИ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ У КОНТЕКСТІ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of National Academy of statistics, accounting and audit

NEW NORMAL OF THE GLOBAL ECONOMY: THE MEANING AND ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF GLOBAL RISKS IN THE NEO-DEPENDENCE CONTEXT

С. Ф. Смерічевський

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Національний авіаційний університет, м. Київ

О. І. Клімова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

BUSINESS MODEL CANVAS ЯК УНІВЕРСАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ КОМПАНІЇ

S. Smerichevskii

Dr. Sci. (Econ.), Professor, Department of Marketing, National Aviation University, Kyiv

O. Klimova

Cand. Sci. (Econ.), Docent, Department of Finance, Accounting and Auditing, Donetsk State University of Management, Mariupol

BUSINESS MODEL CANVAS AS A UNIVERSAL CONCEPT OF BUSINESS MANAGEMENT

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ОСВОЄННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

PRIORITIES OF INVESTMENT-INNOVATIVE SUPPORT FOR FOREST RESOURCE POTENTIAL DEVELOPMENT

М. М. Танасієва

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗВІДКИ ТА ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

M. Tanasiieva

Candidate of Economics, assistant of accounting, analysis and audit Chernivtsi National University named after Yury Fed'kovich, Chernivtsi

ACCOUNTING OF EXPLORATION ACTIVITIES AND EVALUATION OF FOREST RESOURCES

О. А. Федірко

к. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОМПАНІЙ У ГЛОБАЛЬНОМУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

O. Fedirko

Ph.D., Associate Professor, Acting Head of the European Integration Department, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

POSITIONING OF THE EUROPEAN COMPANIES IN THE GLOBAL INNOVATION AND INVESTMENT ENVIRONMENT

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

M. Shtan

Ph.D., Associate professor of the Department of Finance Banking and Insurance, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

STATE POLICY OF NEOINDUSTRIALIZATION IN UKRAINE

М. Г. Михайлов

к. т. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ОСНАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

ANALYSIS OF TENDENCIES OF RIGGING OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

О. М. Силенко

головний бухгалтер, Запорізький національний технічний університет

А. О. Гапонова

Запорізький національний технічний університет

СПЕЦИФІКА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ОРЕНДАРЯМИ ВАРТОСТІ СПОЖИТИХ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, head of department of accounting and taxation

O. Sylenko

сhief аccountant University

A. Haponova

Zaporizhzhya National Technical University

SPECIFICATION OF ACCOUNTING AND TAXATION OF COMPENSATION OF VALUES OF USED MUNICIPAL SERVICES BY RENT

З. П. Урусова

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

М. Ю. Вернидуб

студент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Z. Urusova

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporіzhzhya

M. Vernydub

Student, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporіzhzhya

SUCCESSES OF THE TENDENCY RETAIL CONCEPT SOCIAL CORPORATE BROADCASTING

Ю. О. Швець

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

В. В. Шайтанова

студентка 3 курсу факультету менеджменту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ЯК ЗАСОБУ НАЛАГОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Yu. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

V. Shaytanova

student to the 3rd course the faculty of management, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

FUNCTIONING OF SPECIAL ECONOMIC ZONES AS MEANS OF ESTABLISHING INVESTMENT ACTIVITY: PROBLEMS AND PROSPECTS

Л. П. Шендерівська

к. е. н., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

І. Л. Мельник

студентка кафедри організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ

L. Shenderivska

Ph.D. in econ3omics, Associate Professor at the Department of organization of printing, publishing and book distribution, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

I. Melnyk

Student at the Department of organization of printing, publishing and book distribution, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

STATISTICAL STUDIES AS A BASIS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT IN PUBLISHING INDUSTRY

В. С. Ковешніков

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Н. М. Стукальська

старший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ ГОТЕЛІВ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ

V. Koveshnikov

PhD in Economics, assistant professor, Department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kyiv

N. Stukalska

Senior lecturer Department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kyiv

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF HOTELS AS A FACTOR IN COMPETITIVENESS

В. О. Заколодяжний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

V. Zakolodiazhnyi

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INNOVATIVE APPROACHES FOR FORMULATION OF MARKETING POLICY OF MARKET OF INSURANCE SERVICES IN UKRAINE

Aгаева Ханум Юсиф кызы

диссертант, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА И ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Agaeva Khanum Yousif

PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF OIL MACHINE BUILDING ENTERPRISES OF AZERBAIJAN AND INNOVATIVE WAYS TO SOLVE THEM

Л. В. Касперевич

аспірант, Інститут агроекології і природокористування, м. Київ

АНАЛІЗ СТАНУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

L. Kasperevych

postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

ANALYSIS OF PROTECTED AREAS UKRAINE AND LVIV REGION

Є. В. Коваленко-Марченкова

аспірант, кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ПРОГНОЗУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Ye. Kovalenko-Marchenkova

PhD student, Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

FORECASTING OF COMPETITIVENESS OF THE CONSTRUCTION BRANCH POTENTIAL OF UKRAINE

Державне управління

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, доцент кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ

У. В. Хомут

юрисконсульт юридичного відділу, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Ya. Radysh

doctor of public administration, professor of department of management of health care

O. Soroka

head of legal department, associate professor of department of social medicine, public health organization and medical jurisprudence, Ivano-Frankivsk national medical university, Ivano-Frankivsk

U. Khomut

Legal adviser of legal department, Ivano-Frankivsk national medical university, Ivano-Frankivsk

FEATURES OF GOVERNMENT CONTROL OF PHARMACEUTICAL ACTIVITY ON PRECARPATHIAN REGION IN THE FIRST HALF OF ХХ CENTURY

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КООРДИНАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ РІВНОВАГОЮ

A. Gladchenko

postdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

EVALUATION OF INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE COORDINATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ECONOMIC EQUILIBRIUM

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В СУСПІЛЬСТВІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE ACTUALIZATION OF PROBLEM OF FORMATION OF THE VALUABLE ORIENTATIONS IN SOCIETY AND THE ENSURING OF SOCIAL STATE SECURITY AS THE PRIORITY DIRECTIONS OF THE STATE SECURITY AND CULTURAL POLICY IN UKRAINE

В. В. Друк

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ "ІНФОРМАЦІЯ" В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

V. Druk

PhD in Public Administration, doctoral candidate of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THEORETICAL CONCEPT IDENTIFICATION OF INFORMATION IN PUBLIC GOVERNANCE

Є. В. Черній

аспірант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ — ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ye. Chernii

Post-graduate student, Tavria National University of V.I. Vernadsky

PUBLIC INFORMATION: — AN ESSENTIAL ELEMENT IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION USING INFORMATION — COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Р. С. Савранський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МОДЕЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИПАРТІЙНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЄВРОПИ

R. Savranskyi

graduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MODELS OF CLASSIFICATION OF YOUTH WING OF POLITICAL PARTIES IN EUROPE

Р. П. Сивий

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ФАКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

R. Syvyi

post-graduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INSTITUTIONAL PRECONDITIONS AND FACTORS OF TRANSFORMATION OF CIVIL SERVICE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент