Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2018

Завантажити журнал №9, 2018

Економіка

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

М. В. Рудинець

к. т. н., доцент, доцент кафедри туризму та цивільної безпеки, Луцький національний технічний університет

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

M. Rudynets

Philosophy Doctor, associate professor, associate professor of the department of Tourism and Civil Security, Lutsk National Technical University

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

INVESTING IN WASTE RECYCLING PROJECTS UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION: CURRENT STATE AND PRIORITIES

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

І. П. Адаменко

к. е. н., с. н. с. Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

I. Adamenko

Candidate of Economics, Senior Research coworker, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

Є. В. Крайчак

к. е. н., викладач Коледжу інженерії та управління, Національний авіаційний університет

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Ye. Кraichak

Candidate of Economics Science, Lecturer of the College of Engineering and Management, National Aviation University

RISK MANAGEMENT OF THE PUBLIC EXTERNAL DEBT OF UKRAINE

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

КРЕДИТ ЯК ПІДГРУНТЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

O. Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

CREDIT AS THE BASIS FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTERPRISES AND COMMERCIAL BANKS

А. Ю. Шахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

В. А. Ковальчук

д. т. н., професор, професор кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Т. М. Ковальчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри вищої математики, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

A. Shakhno

PhD (Economics), assoc. prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

V. Kovalchuk

DSc (Engineering), prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

T. Kovalchuk

PhD (Engineering), assoc. prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

EFFICIENCY INCREASE IN USING HUMAN CAPITAL BY MINING AND METALLURGICAL ENTERPRISES

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

Iu. Lazebnyk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND TO STATISTICAL ASSESSMENT OF EMPLOYMENT QUALITY IN LOCAL UNITS

В. В. Джинджоян

к. е. н., завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, Дніпровський гуманітарний університет, м. Дніпро

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОДУКТОВИХ ТА ПРОЦЕСНИХ ІННОВАЦІЙ У ЗБУТОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Dzhyndzhoian

Ph.D., Head of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

IMPLEMENTATION OF PRODUCT AND PROCESSING INNOVATIONS IN THE EXTENT ACTIVITY OF TRAVEL AGENCIES

А. С. Кравчун

к. держ. упр., здобувач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Kravchun

Cand. of Sc. in Public Administration, Classic Private University researcher, Zaporizhzhia, Ukraine

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT PLATFORM OF UKRAINE ON THE BASIS OF IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF FUNCTIONING OF INDUSTRIAL PARKS

А. М. Безус

к. тех. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

К. В. Шафранова

к. е. н., заступник директора з навчально-виховної роботи, Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

М. Б. Шевчун

асистент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ДЬЮ ДІЛІДЖЕНС ЯК ВАЖЕЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

A. Bezus

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

K. Shafranova

Candidate of Economics Science, Deputy Director of Educational Work, Zhytomyr Еconomics and Humanities Institute of Higher Educational Institution "Open International University of Human Development" Ukraine"

M. Shevchun

Assistant of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

USING THE DUE DILIGENCE PROCEDURE AS AN IMPORTANT REDUCTION OF INFORMATION RISKS IN THE IMPLEMENTATION OF EMISSION DEPARTMENTS

О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

В. М. Красноступ

аспірант кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПРИДАТНІСТЬ ДО СТВОРЕННЯ КРОС-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМАНД ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. Yaroshevskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of EconomicsClassic private university, Zaporozhye

V. Krasnostup

Postgraduate student of the Department of Economics, Classic private university, Zaporozhye

ABILITY TO CREATE CROSS-FUNCTIONAL TEAMS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES MANAGEMENT BY INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. О. Давидюк

к. е. н., доцент кафедри соціально-гуманітарних та загальновійськових дисциплін Інституту ВМС НУ "ОМА"

І. Б. Якайтис

здобувач, Херсонський державний аграрний університет

ДEРЖAВНE УПРAВЛІННЯ СФEРOЮ ВИЩOЇ OСВІТИ В УКРAЇНІ

O. Davydyuk

Ph D, docent of the Department of Social-Humanitarian and General Military Disciplines of the Naval Institute of the NU "OMA"

I. Yakaytis

Applicant Kherson State Agrarian University

GOVERNANCE OF THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

В. В. Бреславець

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

О. Lazarieva

doctor of economics, associate professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Breslavets

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL LAND USE

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

М. В. Григораш

студентка, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В МЕЖАХ ДІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

S. Kovalchuk

Candidate in Economics, Associate Professor of theDepartment of Economics Vinnitsa National Agrarian University

M. Grigorash

a student, Vinnitsa National Agrarian University

FEATURES OF EXPORT OPERATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FREE TRADE ZONE

Ю. О. Швець

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

С. І. Гайдар

студентка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Yu. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

S. Haidar

student, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

THE EFFECT OF TAX PRESSURE ON ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

В. С. Підгірна

к.е.н., асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

К. В. Сироїжко

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Vodianka

Associate professor Ph.D,

V. Pidhirna

Associate professor Ph.D

K. Syroizhko

student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF INNOVATION ACTIVITY

М. В. Гобрей

аспірант, Мукачівський державний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

M. Hobrey

graduate student of Mukachevo State University

ORGANIZATIONAL MECHANISM OF DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF INVESTMENT SPHERE IN REGION (AT THE EXAMPLE OF TRANSCARPATHIAN REGION)

С. В. Котельбан

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ХРОНОЛОГІЧНІ ТА ХОРОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ІННОВАЦІЯ"

S. Kotelban

postgraduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CHRONOLOGICAL AND HOLOGRAPHIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF INNOVATION

Державне управління

О. М. Непомнящий

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна aкадемія управління персоналом, м. Київ

ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

CONSULTING ENGINEERS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES IN UKRAINE

З. В. Гбур

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY THROUGH THE PRINCIPLE OF PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

О. П. Баранов

к. держ. упр., член Академії національної безпеки

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

O. Baranov

Candidate of Science in Public Administration, member of the Academy of National Security

FINANCING TERRORISM AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY

В. В. Федорчак

к. держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

V. Fedorchak

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MODELING OF DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF EMERGENCIES' RISKS

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СОТ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

STATE REGULATION OF FOREIGN TRADE IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION OF UKRAINE TO THE WTO

О. Г. Барило

к. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Barylo

Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Scientific Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection

A REVIEW OF SCIENTIFIC RESEARCH ON PUBLIC ADMINISTRATION ISSUES

А. М. Валюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльност, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

A. Valyukh

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, NUWMNRU, Rivne

ADAPTATION OF LEGISLATION OF THE STATE STRATEGY FORMATION OF DEVELOPMENT OF NATURAL CAPITAL OF UKRAINE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN UNION

Т. О. Козачишина

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

T. Kozachyshyna

Ph.D. student of the Department of Economic Policy and Governance, National academy for public administration under the President of Ukraine, Kyiv

METHOD OF FORMATION AND TOOLKIT FOR IMPLEMENTATION OF FISCAL POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент