Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9

Завантажити журнал №9, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.5

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом

І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

РАЦІОНАЛЬНЕ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

O. Datsii

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance of the Interregional Academy of Personnel Management

I. Tubolets

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

RATIONAL INVESTIGATION AND USE OF INVESTMENT FOR ENTERPRISES OF ROAD ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.10

Т. О. Меліхова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут Запорізького національного університету

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Institute Zaporizhzhya National University

METHODICAL PRINCIPLES OF INTERNAL AUDIT CONDUCTING OF ACCOUNTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.18

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ДИНАМІКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

S. Naraievskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DYNAMICS OF WIND ENERGY EFFICIENCY OF THE EUROPEAN UNION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.24

Т. О. Журавльова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Zhuravlova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finance, Banking and InsuranceOdessa National University named after I.I. Mechnikov

EVALUATION OF ACCOMMODATION OF DOMESTIC ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.29

Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

FORMATION OF THE SYSTEM OF MONITORING ТНЕ FINANCIAL INABILITY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.34

К. В. Захожай

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

О. Ю. Жам

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний авіаційний університет

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ПРІОРИТЕТИ МАКРОФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

K. Zakhozhay

Ph.D., Associate professor, Associate professor of Finance Department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Zham

Ph.D., Associate professor, Associate professor of Finance, Banking and Insurance Department,National Aviation University

THE MAIN PRINCIPLES AND PRIORITIES OF MACROFINANCIAL STABILIZATION IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC STATE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.40

І. П. Ситник

к. т. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В. В. Ярина

студентка, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР"

I. Sytnyk

Candidate Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Department of Finance,National University of Food Technologies, Kyiv

V. Yaryna

student, department of finance,National University of Food Technologies, Kyiv

THE MODERN STATUS OF THE FUNCTIONING OF THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM "UKRAINIAN PAYMENT PROSTIR"

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.45

Т. П. Бойко

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДИКА ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

T. Boiko

post-graduate student of Finance dep. Vadym Hetman Kyiv National Economic University

METHODOLOGY FOR SELECTING INSTRUMENTS FOR RAISING CAPITAL IN THE STOCK EXCHANGE BY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.50

К. О. Пантєлєєва

аспірант, ДВНЗ "Університет банківської справи"

ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНА АКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ДИСБАЛАНСІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

K. Pantielieieva

PhD student, Banking University

INVESTMENT AND CREDIT ACTIVITY OF INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS AS A FACTOR OF OVERCOMING IMBALANCES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.57

О. С. Єфремова

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Yefremova

postgraduate student of Economics and Competition Policy Department, Kyiv National University of Trade and Economics

COMPETITIVE SMALL ENTERPRENEURSHIP STATE SUPPORT IN UKRAINE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.65

А. М. Пугач

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. В. Мареніченко

к. держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

A. Pugach

Doctor of Sciences in Public Administration, assistant professor, Head of the Department of Management, public management and administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Marenichenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Management, public management and administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

MECHANISMS OF STATE GOVERNANCE IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AT REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.70

С. А. Мороз

к. держ. упр., старший науковий співробітник Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

ДОСВІД КИТАЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

S. Moroz

PhD of Public Administration, Senior Research Officer of Training Research and Production Center, National University of Civil Protection of Ukraine; Ukraine

THE EXPERIENCE OF CHINA IN PROVIDING OF DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION SPHERE AS BASICS FOR IMPROVING MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE HIGHER EDUCATION QUALITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.78

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN TOURISM BASED ON THE APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.83

В. А. Довженко

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

О. В. Іванюк

к. е. н., старший викладач, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

L. Symonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

O. Ivaniuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

IMPACT OF DECENTRALIZATION ON HEALTH CARESERVICES ІN RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.90

А. О. Науменко

к. е. н., доцент, докторант Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ДО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВИ

A. Naumenko

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, doctoral candidate of the Educational-scientific and production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE MECHANISM OF TECHNOLOGY TRANSFER TO THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX UNDER THE STATE SUPPORT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.94

Л. І. Федоровський

аспірант, Донецький державний університет управління, прокурор відділу прокуратури Донецької області

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У РАМКАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ДО УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

L. Fedorovskiy

postgraduate student, Donetsk State University of Managementprosecutor of the Donetsk Regional Prosecutor's Office

ANALYSIS OF THE MANAGEMENT LEGISLATIVE MECHANISM OF THE PUBLIC PROCUREMENT PROCESS IN THE FRAMEWORK OF THE EU LEGISLATION IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT TO UKRAINIAN LEGISLATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.100

В. В. Карлаш

соискатель, Национальный университет гражданской защиты Украины, Учебно-научно-производственный центр Национального университета гражданской защиты Украины, Харьков

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

V. Karlash

applicant of the National University of Civil Defense of Ukraine, Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkov

BASICS OF STATE REGULATION IN THE HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.104

А. А. Лукіянчук

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

A. Lukijanchuk

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

STATE REGULATION OF REPRODUCTION OF RESOURCE POTENTIAL AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.109

Я. М. Біляєв

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Y. Bіlyaev

graduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

PERSONAL SECURITY OF THE STATE POLICY TO PROVIDE SOCIAL MOBILITY OF YOUTH

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент