EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9

Завантажити журнал №9, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.5

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом

І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

РАЦІОНАЛЬНЕ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

O. Datsii

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance of the Interregional Academy of Personnel Management

I. Tubolets

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

RATIONAL INVESTIGATION AND USE OF INVESTMENT FOR ENTERPRISES OF ROAD ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.10

Т. О. Меліхова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут Запорізького національного університету

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Institute Zaporizhzhya National University

METHODICAL PRINCIPLES OF INTERNAL AUDIT CONDUCTING OF ACCOUNTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.18

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ДИНАМІКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

S. Naraievskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DYNAMICS OF WIND ENERGY EFFICIENCY OF THE EUROPEAN UNION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.24

Т. О. Журавльова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Zhuravlova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finance, Banking and InsuranceOdessa National University named after I.I. Mechnikov

EVALUATION OF ACCOMMODATION OF DOMESTIC ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.29

Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

FORMATION OF THE SYSTEM OF MONITORING ТНЕ FINANCIAL INABILITY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.34

К. В. Захожай

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

О. Ю. Жам

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний авіаційний університет

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ПРІОРИТЕТИ МАКРОФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

K. Zakhozhay

Ph.D., Associate professor, Associate professor of Finance Department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Zham

Ph.D., Associate professor, Associate professor of Finance, Banking and Insurance Department,National Aviation University

THE MAIN PRINCIPLES AND PRIORITIES OF MACROFINANCIAL STABILIZATION IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC STATE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.40

І. П. Ситник

к. т. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В. В. Ярина

студентка, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР"

I. Sytnyk

Candidate Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Department of Finance,National University of Food Technologies, Kyiv

V. Yaryna

student, department of finance,National University of Food Technologies, Kyiv

THE MODERN STATUS OF THE FUNCTIONING OF THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM "UKRAINIAN PAYMENT PROSTIR"

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.45

Т. П. Бойко

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДИКА ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

T. Boiko

post-graduate student of Finance dep. Vadym Hetman Kyiv National Economic University

METHODOLOGY FOR SELECTING INSTRUMENTS FOR RAISING CAPITAL IN THE STOCK EXCHANGE BY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.50

К. О. Пантєлєєва

аспірант, ДВНЗ "Університет банківської справи"

ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНА АКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ДИСБАЛАНСІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

K. Pantielieieva

PhD student, Banking University

INVESTMENT AND CREDIT ACTIVITY OF INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS AS A FACTOR OF OVERCOMING IMBALANCES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.57

О. С. Єфремова

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Yefremova

postgraduate student of Economics and Competition Policy Department, Kyiv National University of Trade and Economics

COMPETITIVE SMALL ENTERPRENEURSHIP STATE SUPPORT IN UKRAINE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.65

А. М. Пугач

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. В. Мареніченко

к. держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

A. Pugach

Doctor of Sciences in Public Administration, assistant professor, Head of the Department of Management, public management and administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Marenichenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Management, public management and administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

MECHANISMS OF STATE GOVERNANCE IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AT REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.70

С. А. Мороз

к. держ. упр., старший науковий співробітник Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

ДОСВІД КИТАЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

S. Moroz

PhD of Public Administration, Senior Research Officer of Training Research and Production Center, National University of Civil Protection of Ukraine; Ukraine

THE EXPERIENCE OF CHINA IN PROVIDING OF DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION SPHERE AS BASICS FOR IMPROVING MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE HIGHER EDUCATION QUALITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.78

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN TOURISM BASED ON THE APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.83

В. А. Довженко

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

О. В. Іванюк

к. е. н., старший викладач, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

L. Symonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

O. Ivaniuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

IMPACT OF DECENTRALIZATION ON HEALTH CARESERVICES ІN RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.90

А. О. Науменко

к. е. н., доцент, докторант Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ДО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВИ

A. Naumenko

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, doctoral candidate of the Educational-scientific and production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE MECHANISM OF TECHNOLOGY TRANSFER TO THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX UNDER THE STATE SUPPORT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.94

Л. І. Федоровський

аспірант, Донецький державний університет управління, прокурор відділу прокуратури Донецької області

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У РАМКАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ДО УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

L. Fedorovskiy

postgraduate student, Donetsk State University of Managementprosecutor of the Donetsk Regional Prosecutor's Office

ANALYSIS OF THE MANAGEMENT LEGISLATIVE MECHANISM OF THE PUBLIC PROCUREMENT PROCESS IN THE FRAMEWORK OF THE EU LEGISLATION IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT TO UKRAINIAN LEGISLATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.100

В. В. Карлаш

соискатель, Национальный университет гражданской защиты Украины, Учебно-научно-производственный центр Национального университета гражданской защиты Украины, Харьков

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

V. Karlash

applicant of the National University of Civil Defense of Ukraine, Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkov

BASICS OF STATE REGULATION IN THE HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.104

А. А. Лукіянчук

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

A. Lukijanchuk

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

STATE REGULATION OF REPRODUCTION OF RESOURCE POTENTIAL AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.109

Я. М. Біляєв

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Y. Bіlyaev

graduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

PERSONAL SECURITY OF THE STATE POLICY TO PROVIDE SOCIAL MOBILITY OF YOUTH

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили