Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 9, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9

Завантажити журнал №9, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.5

З. А. Мацук

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Z. Matsuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

SECURITIES MARKET INFORMATION FIELD

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.15

Р. В. Тульчинський

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. В. Ружицький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Київ

С. В. Салоїд

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

R. Tulchinskiy

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Public Administration, IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

S. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

A. Ruzhytskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration,IHE "Academician Yuri Bugay International Scientific and Technical University", Kyiv

S. Saloid

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

STRATEGIC ASPECTS OF FORMATION OF THE SYSTEM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.20

Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВКЛАДЕНЬ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Z. Kononenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Research, Poltava State Agrarian University, Poltava

Y. Hrybovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accountingand Economic Control, Poltava State Agrarian University, Poltava

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accountingand Economic Control, Poltava State Agrarian University, Poltava

CURRENT STATUS AND PERSPECTIVE OF LONG-TERM FINANCIAL INVESTMENTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.28

О. С. Морозова

к. е. н., судовий експерт-економіст, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ "ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА"

E. Morozova

PhD in Economics, forensic economist, Doctoral candidate of the Department of International Economic Relations, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

THE ESSENCE OF THE DEFINITION "ECONOMIC EXAMINATION"

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.33

Н. А. Спринчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

ОРІЄНТОВНА ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОРМІВ

N. Sprynchuk

PhD in Economics, s. r., Senior Researcher of the Laboratory of economic research and marketing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ESTIMATED INVESTMENT REQUIREMENTS FOR ENSURING OPTIMAL PROCUREMENT TECHNOLOGIES AND FEED STORAGE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.40

О. С. Прокопишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПІДГРУНТЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Prokopyshyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University, Dublyany

SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT AS A BASE FOR PREVENTION OF CRISIS PHENOMENA AT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.46

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ КРАЇН АЗІЇ НА СВІТОВОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ

S. Naraievskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

STRENGTHENING THE COMPETITIVE POSITIONS OF ASIAN COUNTRIES IN THE WORLD AUTOMOBILE MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.54

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

О. С. Солосіч

магістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

В. В. Чорній

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ НА СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

O. Solosich

Master's student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

V. Chornii

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THE INFLUENCE OF DIGITALIZATION OF MANAGEMENT PROCESSES ON THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.59

М. В. Балицька

к. е. н., асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К. С. Бровенко

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

M. Balytska

PhD in Economics, Assistant, Taras Shevchenko National University of Kyiv

K. Brovenko

Mаstеr's dеgrее, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FINANCIAL TECHNOLOGIES AS A DRIVER OF FINANCIAL MARKETS DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.66

Э. И. Гусейнова

докторант, НИИ Экономических Реформ,экономист, Управление нефтепроводов SOCAR, г. Баку, Азербайджан

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

E. Huseynova

Doctoral candidate, Research Institute of Economic Reforms,Economist of the SOCAR Oil Pipeline Department, Baku, Azerbaijan

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF INTERNATIONAL LABOR MOBILITY ON INCREASING LABOR PRODUCTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.76

А. Р. Исмаиллы

научный сотрудник, Институт стратегических исследований Кавказа, г. Баку, Азербайджан

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОЮЗОВ НА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ

A. Ismailli

Researcher, Institute of Strategic Studies of the Caucasus, Baku, Azerbaijan

MAIN TRENDS IN THE FORMATION OF REGIONAL ECONOMIC UNIONS IN THE GEOECONOMIC SPACE OF EUROPE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.84

Н. І. Бедій

слухач магістратури кафедри маркетингу на управління бізнесом, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ

N. Bedii

Master's Student of the Department of Marketing and Business Administration, National University of Kyiv-Mohyla Academy

MARKET OF PDOCUTS SEGMENTATION IN THE CONTEXT OF MODERN CONSUMER BEHAVIOR TENDENCIES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.91

В. В. Олійник

д. держ. упр., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Г. Г. Казарян

д. е. н., директор, Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств "ОРТОНЕТ"

М. Ю. Щербата

к. е. н., доцент, Цяньзуський педагогічний університет

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

V. Oliinyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Scienсes of Ukraine

G. Kazarian

Doctor of Economic Sciences, Director, All-Ukrainian Union of Prosthetic and Orthopedic Enterprises "ORTONET"

M. Shcherbata

PhD in Economics, Associate Professor, Jiangsu Normal University, China

PUBLIC POLICY OF STATE INSTITUTIONS REGARDING SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.98

Н. С. Орлова

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Г. В. Шляхтіна

викладач Інституту вищої кваліфікації, Київський національний торговельно-економічний університет

ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІДЕРА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.103

С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент, заступник начальника науково-організаційного відділу, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНИМ ЗАХИСТОМ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

S. Poteryaikо

PhD in Military Science, Associate Professor, Deputy Chief of the Department of Research, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

PUBLIC ADMINISTRATION'S PROBLEMS OF CIVIL PROTECTION TO PROVIDE THE STATE SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.109

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, ректор, Державний університет "Житомирська політехніка"

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

С. П. Лисак

здобувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка"

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

V. Yevdokymov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Zhytomyr Polytechnic State University

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, Zhytomyr Polytechnic State University

S. Lysak

Applicant of the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF PREVENTION AND COUNTERACTION TO TERRORIST FINANCING

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.119

В. Я. Карковська

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

У. Т. Лукашевська

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

СТВОРЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНТЕХ ПРОДУКТІВ: ЧИННИКИ, РИЗИКИ

V. Karkovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

U. Lukashevska

Postgraduate student of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

CREATION OF FINFECH PRODUCT INFRASTRUCTURE: FACTORS, RISKS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.125

Я. Ю. Цимбаленко

к. держ. упр., доцент кафедри теорії та практики управління, факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СТАНОВЛЕННІ БРЕНДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ya. Tsymbalenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management Theory and Practice, Faculty of Sociology and Law, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THE ROLE OF ELEMENT'S ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT IN FORMATION BRAND OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.131

І. П. Динник

к. держ. упр., асистент кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19

I. Dynnyk

PhD in Public Administration, Assistant of the Department of Public Administration, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN COUNTERING THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.137

С. О. Малонога

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСТРЕНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕАГУВАННЯ

S. Malonoga

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC MANAGEMENT OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES IN CRISIS SITUATIONS: FORMATION OF A REACTING SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.143

О. І. Целуйко

здобувач, Державний університет управління та технології, м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК ФАКТОРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

O. Tseluiko

Postgraduate student, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF FINANCIAL SECURITY AS A FACTOR OF SECURING NATIONAL INTERESTS OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.147

Д. М. Дейдей

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБОРЧОГО ПРАВА ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

D. Deydey

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MODERNIZATION OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE ELECTORAL RIGHT OF CITIZENS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент