EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ У МОДЕЛЮВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
М. М. Гуменюк

Назад

УДК: 519.85

М. М. Гуменюк

ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ У МОДЕЛЮВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Анотація

У статті з метою вирішення проблеми недостатньої інформатизації управління процесами роботи кадрових служб промислових підприємств України проведено теоретичне обгрунтування засад управління персоналом та розроблені елементи концептуальної об'єктної моделі зазначеної системи на основі використання об'єктно-орієнтованого аналізу та інструментарію моделювання мови UML. Візуальне моделювання в UML подано як процес порівневого спуску від найбільш загальної й абстрактної концептуальної моделі початкової системи до логічної, а потім й до фізичної моделі відповідного програмного продукту. Для досягнення цієї мети спочатку побудована модель у формі діаграми варіантів використання (use case diagram), яка дозволяє розробнику отримати інформацію про призначення системи, після чого на прикладі окремого прецеденту "Облік та підбір персоналу" розроблена діаграма класів, що надає можливість визначитися з функціональними особливостями об'єктів системи, які реалізують потік подій зазначеного прецеденту.

M. M. Gumenyuk

USING OBJECT DECOMPOSITION IN MODELING HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The article is to address the lack of information management processes of staffing services industry of Ukraine conducted theoretical foundation principles of personnel management and developed the conceptual object model this system through the use of object-oriented analysis and tools for modeling language UML. Visual UML modeling process is presented as Comparative descent from the most general and abstract conceptual model of the original system to a logical, and also to the physical model of the relevant software. To achieve this goal, first a model in the form of diagrams use cases (use case diagram), which allows a developer to get information about the purpose of the system, then the example of a single precedent, "Accounting and Selection" chart developed classes that allows you to define the functional features system objects that implement the flow of events of this precedent.

№ 8 2013, стор. 25 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 556

Відомості про авторів

М. М. Гуменюк

к. е. н., доцент кафедри "Інформаційні системи в економіці", Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "ДонНТУ", м. Горлівка

M. M. Gumenyuk

Candidate of Economic Sciences, an associate professor of department "Informative systems in an economy", Automobile institute of "DonNTU", Gorlivka

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.