EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
С. О. Сафронов, Н. А. Караван

Назад

УДК: 338.938

С. О. Сафронов, Н. А. Караван

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Анотація

Розглянуто методичні засади визначення ефективності інвестиційних проектів із різними характеристиками. Відокремлено основні переваги та недоліки критеріїв ефективності інвестиційних проектів. Узагальнено існуюче методичне забезпечення порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів. Розкрито особливості застосування показників ефективності для оцінки неординарних інвестиційних проектів. Вказано на недоліки внутрішньої норми рентабельності як показника оцінки неординарних грошових потоків. На прикладі наведено варіанти перетворення неординарного грошового потоку у ординарний шляхом дисконтування від'ємних елементів останніх періодів, або реінвестування доходів попередніх періодів. Охарактеризовано зміст та етапи реалізації методів оцінки економічної ефективності проектів різної тривалості, а саме методу ланцюгового повтору протягом загального терміну дії проектів, методу нескінченного ланцюгового повтору та методу еквівалентного ануїтету.

S. O. Safronov, N. A. Karavan

COMPARATIVE ANALYSIS OF EVALUATION CRITERIA OF INVESTMENT PROJECTS EFFICIENCY

Summary

The article presents methodological framework for estimating the efficiency of investment projects with various characteristics. The main advantages and drawbacks of criteria of investment projects efficiency are outlined. The paper sums up the present methodological base for comparative analysis of alternative investment projects. Shown are the peculiarities of applying efficiency indices for evaluation of non-ordinary investment projects. The article points out to the drawbacks of inner norm of profitability as an index of evaluation of non-ordinary money flows. An example illustrates ways of converting non-ordinary money flow into ordinary one by discounting negative elements of recent periods or by reinvesting the income of previous periods. The article characterizes content and phases of methods of evaluating economic efficiency of projects with various duration, namely the method of chain repetition during the whole period of the projects, the method of infinite chain repetition and the method of equivalent annuity.

№ 13 2013, стор. 36 - 39

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 254

Відомості про авторів

С. О. Сафронов

к. е. н., професор кафедри економіки та організації виробництва, Дніпродзержинський державний технічний університет

S. O. Safronov

PhD in Economics, Professor, the head of department of economics and production management, Dniprodzerzhinsk State Technical University


Н. А. Караван

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології, Дніпродзержинський державний технічний університет

N. A. Karavan

PhD in Economics, Docent, Dean of the Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology, Dniprodzerzhinsk State Technical University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.