EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Л. А. Буркова

Назад

УДК: 658.5:622.012

Л. А. Буркова

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Анотація

У зв'язку з тим, що наявність прибутку на підприємстві обумовлює додатковий грошовий потік, котрий впливає на його фінансовий стан з урахуванням особливостей формування різних видів прибутку і відмінностей у принципах їх розподілу запропонована методика коригування активів і зобов'язань в балансі за рахунок розподілу певного виду прибутку, отриманого підприємством протягом оцінюваного періоду, до умови безприбутковості або беззбитковості діяльності з метою подальшої оцінки фінансового стану підприємства за умови, що підприємство не отримало прибуток або збиток в оцінюваному періоді.

L. Burkova

ESTIMATION OF ECONOMIC RESULTS OF ACTIVITY OF ENTERPRISE TAKING INTO ACCOUNT THE STRUCTURE OF HIM THE FINANCIAL STATE

Summary

In connection with that the presence of income on an enterprise stipulates an additional money stream, which influences on his financial state taking into account the features of forming of different types of income and differences in principles of their distributing the offered method of correction of assets and obligations in balance due to distributing of certain type of income, got an enterprise during the estimated period, to the condition of unprofitableness or break-even of activity with the purpose of subsequent estimation of the financial state of enterprise on condition that an enterprise did not get an income or loss in the estimated period.

№ 6 2014, стор. 79 - 89

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 494

Відомості про авторів

Л. А. Буркова

старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

L. Burkova

senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Буркова Л. А. Оцінка економічних результатів діяльності підприємства з урахуванням структури його фінансового стану. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 79–89.

Burkova, L. (2014), “Estimation of economic results of activity of enterprise taking into account the structure of him the financial state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 79–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.